Temmuz 19, 2019, 04:15:30 S
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

Oruçlu Ýçin Müstehab Olan Þeyler

Balatan ...Tefekkür..., Austos 29, 2009, 05:38:44 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Oruçlu Ýçin Müstahab Olan Þeyler

Oruç tutacak kimsenin sahur yemeði yemesi müstahabdýr Bunun vakti, gecenin sonudur Alimlerden Ebu'l-Leys'e göre, gecenin son altýda biridir Sahur yemeði, insana oruç için kuvvet verir Sahurun geciktirilmesi müstahab ise de, ikinci fecrin doðup doðmadýðýndan þüphe edilecek bir zaman kadar geciktirilmesi mekruhtur
Sahur, seher vaktinde yenecek yemektir Bu yemeði yemeðe "Sahur Yemeði" denir Seher de, ikinci fecirden biraz öncesine kadar olan vakittir
Ýftarý acele yapmak, yani akþam namazýndan önce oruç açmak müstahabdýr Böylece oruç hali, namazda kalbin huzuruna engel olmaz Fakat hava bulutlu olunca, iftar için acele edilmez, ezan okunmuþ olsa bile

Minare gibi çok yüksekte bulunan kimse, güneþin batýþýný görmedikçe iftar edemez Aþaðýda bulunanlarýn güneþin batmasý ile iftar etmeleri ona tesir etmez
Akþamleyin iftar ederken þöyle dua yapýlmasý sünnettir: "Allahümme leke Sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rýzkýke eftartü ve savmel ðedi min þehri ramazane neveytü Feðfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü"

"Allah'ým! Senin rýzan için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim Senin rýzkýnla iftar ettim Ramazan ayýnýn yarýnki gününü oruç tutmaya da niyet ettim Artýk benim geçmiþ ve gelecek günahlarýmý baðýþla"

"Ya vasi'al-maðfireti, iðfir-li livalideyye ve lil-müminine yevme yekumu'l-hisab"

"Ey baðýþlamasý bol olan Rabbim! Beni, ana-babamý ve müminleri hesap gününde baðýþla"

Orucu hurma gibi tatlý bir þeyle açmak mendubdur

Oruçlu kimsenin, yakýnlarýna ve fakirlere fazlaca yardýmda bulunmasý müstahabdýr

Oruçlunun mümkün olduðu kadar gece ve gündüz Kur'an okumak, zikir yapmak, Peygamberimize Salat ve Selam getirmek ve ilimle uðraþmak suretiyle meþgul olmasý müstahabdýr

Oruçlunun boþ ve yararsýz sözlerden dilini tutmasý da müstehabdýr Gýybetten, söz taþýmadan kaçýnmak ise her zaman vacibdir Ancak bu kaçýnmanýn gerekliliði Ramazan'da daha çok kuvvet kazanýr

Oruçlu için Ýtikaf da müstahabdýr

Ramazan orucunu tutmaya engel olacak derecede bedene takatsizlik verici iþlerde bulunmak caiz deðildir Öðleye kadar çalýþýp sonra dinlenmelidir Mümkün bazý iþleri, ücret karþýlýðýnda baþkasýna gördürmelidir

Sonuç olarak denir ki, kesin bir zaruret bulunmadýkça, insanýn kendisini pek aðýr iþlerle yorarak oruç tutamaz hale getirmesi caiz görülemez.

Alýntý
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git