Haziran 26, 2019, 08:38:34 S
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

'Osmanlý Kayý Deðilse Bu Damga Niye..?'

Balatan liprade, Austos 29, 2009, 12:14:21 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

'Osmanlý Kayý deðilse bu damga niye?'Prof. Dr. Ýnalcýk'ýn, 'Osmanlý Kayý Boyu'ndan deðil' iddiasýna, Dr. Damalý'dan 'sikkeli' itiraz var: 'Osmanlýlar Kayý deðilse, neden paralarýnda Kayý boyu damgasý var?"   


Nagehan Alçý'nýn röportajý

Sabah Gazetesi'nden Burak Artuner'in Prof. Dr. Halil Ýnalcýk ile yaptýðý söyleþi sonrasý, Ýnalcýk'ýn kitabýnda yer verdiði ilginç bir iddia gündeme geldi. Ýddia Osmanlý'nýn Kayý Boyu'ndan gelmediði yönünde.

Haberin yayýnlandýðý gün Dr. Atom Damalý aradý ve bu teze karþý argümanýnýn olduðunu öne sürdü. Damalý ÝSKÝ Genel Müdürlüðü yapmýþ bir iþadamý.

Ancak bu kimliðinin yaný sýra 30 yýldýr nümismatik yani para bilimi ile ilgileniyor ve annesi adýna kurduðu vakýfta Osmanlý paralarý ve Osmanlý tarihi üzerine kitaplar çýkarýyor.

Biz de Damalý'nýn tezine kulak vermek için kapýsýný çaldýk. Ve ondan Osmanlý'nýn Kayý Boyu'nu simgeleyen sikkenin fotoðrafýný aldýk.

TÜM YAZIÞMALAR ÖZTÜRKÇE

Prof. Ýnalcýk'ýn 'Osmanlý Kayý Boyu'ndan deðil' tezine neden itirazýnýz var?
Tarihçi deðilim, Halil Hoca'ya da sonsuz saygým var. Pozitif ilim disiplininden geldiðim için mümkün olduðu kadar belgelere ya da deneysel þeylere bakýyorum. Bu olayda Halil Hoca'nýn söyledikleriyle para konusunda yaptýðýmýz çalýþmalar arasýnda uyuþmazlýk var.

*Nedir o uyuþmazlýk?

Sikkeler, en önemli tarihi belge kabul edilir. Çünkü kaðýtlar yýpranabiliyor. Zaten o dönemlerde matbaa da olmadýðý için kaðýt belge de çok sýnýrlý. O dönemden Osmanlý'nýn Kayý damgasý ile bastýðý para var. Kayý Boyu'ndan gelmese neden baþka bir boyun damgasýný kullansýn?

*'Kayý Boyu'ndan gelmemek' ne demek? 'Türk deðil' mi demek?

Hayýr, Kayý Boyu öyle tarihte çok muazzam soylu geçmiþi olan bir soy deðil. Zaten Oðuzlar'ýn Kayý Boyu Osmanlýlar'la gündeme geliyor. Kayý olmasa da Kýnýk olsa ne olur? Ama burada muhakkak olan þey Osmanlý'nýn bir Türk boyu olmasý. Zaten daha ilk sultanlardan itibaren bütün yazýþmalar Öztürkçe. Verilen isimlere bakýn: Ertuðrul, Osman, Murat...Dini tesiri ya da Arap etkisi artýnca Abdülaziz, Abdülmecit gibi isimler alýyorlar.

'PARA ÝZNÝ' ÝDDÝASI YANLIÞ

*Bir boyun para basmasý kurumsallaþtýðý anlamýna mý geliyor?

Evet. Hakimiyet için birkaç þey lazým: Adýnýza hutbe okunacak, adýnýza para basýlacak. Bu para meselesi çok hassas. Ortada yanlýþ iddialar dolaþýyor.

*Ne gibi iddialar?

Geçen haftalarda Paris Kürt Enstitüsü Baþkaný Kendal Nezan bir kanalda konuþtu ve dedi ki: Yavuz Sultan Selim döneminde Kürt aþiretlerine, o tarihten itibaren özerklik verilmiþ, para basmalarýna müsaade edilmiþ. Hayretle dinledim. Þimdiye kadar herhangi bir tarihçinin aksini söylemediðine inanamýyorum. Öyle bir para yok! Osmanlý tarihinde sultan haricinde baþka birinin adýyla para basmak kelleyi kaybetmek demektir. Osmanlý hakimiyeti altýndaki topraklarda deðil Kürt, Gürcü ya da Ermeni, sultanýn kardeþi bile para basamazdý. Bassa anýnda kafasý gider.

*Sultan deðiþince mevcut paralara ne oluyordu?

Hemen hepsi toplanýyordu. Yeni sultanýn yaptýðý ilk iþ paralarý eritip yeniden basmak. Devlet bu iþten para kazanýyordu.

*Nasýl?

Farz edelim elinizde 20 altýn para var. Darphaneye götürüyorsunuz. Darphane size yeni 19 altýn para veriyor, birini alýyor.

*Sultanýn deðiþtiðinin haberi tüm imparatorluða bir anda gitmez ki. Bu zaman alan bir süreç deðil miydi?

Aylar alabilir ama yýllar almaz. Bir de Osmanlý'da 150 ayrý þehirde darphane varmýþ. Eritip yeniden para yapma iþlemi çok hýzlý yapýlýyor. Zaten paranýn yaygýn olarak kullanýlmasý 1700'lerden sonra baþlýyor. Öncesinde deðiþ-tokuþla dönüyor genelde.

*Bir de Osmanlý'nýn Söðüt'te mi Yalova'da mý kurulduðu ile ilgili bir münakaþa var. Sikkeler bu tartýþma ile ilgili bir þey söylüyor mu?

Hayýr, paradan yola çýkarak bu konuda bir þey söylenmez. Ama Osman Gazi'nin parasýnýn olmadýðýna dair bir iddia var ki bu doðru deðil. Gümüþ parasý var. Ama üzerinde yer ve tarih yok. paranýn ilk darp yeri Bursa. Tarihi ise 1324.

8 CÝLTLÝK ÇALIÞMA YOLDA

Dr. Atom DamalI 30 yýldýr tarihle ilgileniyor, Avrupa ve ABD'nin çeþitli müze ve üniversitelerinde  sikkeler ve Osmanlý tarihi üzerine çalýþmalar yapýyor. Þimdiye kadar yayýnlanmýþ üç kitabý var: '150 Devlet, 1500 Sultan' adlý sikkeler üzerine bir çalýþma, sosyal yardým pullarý üzerine bir çalýþma ve Osmanlý-Girit tarihi üzerine bir çalýþma. Eylül ayýnda ise 8 ciltlik geniþ bir çalýþmanýn ilk iki cildi yayýnlanacak. Damalý 5-6 yýldýr New York'taki Numismatic Society, Ýngiltere'deki British Museum, Almanya'daki Tubingen ve Jena üniversitelerinde Osmanlý paralarýný inceliyor. Her sultanýn deðiþik paralarýný araþtýrýyor, resimleri, tarih ve ekonomi ile ilgili baðlantýlarýný ortaya çýkarýyor. Sekiz cildin tümü 3-4 yýl içinde tamamlanmýþ olacak.

(Akþam)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git