Haziran 24, 2019, 07:31:15 S
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

Aðlamak, Kiþisel Ýliþkileri Güçlendiriyor...

Balatan liprade, Austos 27, 2009, 11:44:47 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Aðlamak kiþisel iliþkileri güçlendiriyor

Aðlamanýn fiziksel acý ya da stres belirtisi olduðu biliniyordu. Ancak, aðlamanýn duygusal faydasýnýn da olduðu, kiþiler arasýndaki iliþkileri daha güçlü hale getirdiði tespit edildi.   

Evolutionary Psychology isimli týp dergisinde yer alan ve Tel Aviv üniversitesi'nden biyologlarýn yaptýðý araþtýrmada, aðlamanýn insanlarý birbirine daha fazla yaklaþtýrdýðý bulundu.

Biyolog Dr. Oren Hasson, yaptýðý araþtýrmada, gözyaþýnýn gerçekliði ve samimiyetinin yanýnda deðiþik gözyaþý türlerini (sevinç, üzüntü, keder ve mutluluk gözyaþlarý) inceledi.

Hasson, aðlamanýn çeþitli topluluklarda aile üyeleri, arkadaþlar ve diðer kiþiler arasýnda benzersiz faydasý olduðunu söyledi. Gözyaþlarýnýn düþmandan merhamet saðlamak amacýyla da kullanýldýðýný iddia eden Dr. Hasson, gözyaþlarýnýn ayrýca sempati saðlamada kullanýþlý olduðunu belirtti.

zaman
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git