Haziran 26, 2019, 05:51:34
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

Ramazan Boyunca En Çok Yapýlan Hatalar...

Balatan liprade, Austos 25, 2009, 04:17:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Ramazan boyunca en çok yapýlan hatalar

Ýþte Ramazan ayýnýn havasýna uymayan ve Ramazan boyunca en çok yapýlan ortak hatalardan bazýlarý...

Ramazan'ýn havasýna uymayan ve Ramazan boyunca en çok yapýlan ortak hatalardan bazýlarýnýn "bütün gün uyumak, aþýrý televizyon seyretmek ve orucu sigarayla açmak olduðu" bildirildi.

Dubai Ýslami Ýþler ve Hayýr Faaliyetleri departmaný tarafýndan internet sitesinde yayýnlanan özel Ramazan dosyasýnda dünyada birçok müslümanin evinde kutsal ay boyunca görülen 14 ortak davranýþ ele alýndý. Aþýrý süslenmiþ ve israfa kaçýlmýþ iftar sofralarý ile kadýnlarýn bu hazýrlýklar için harcadýðý zaman listenin en baþýnda sayýldý. Orta halli ailelerin bile iftar sofralarýný pahalý ve çeþitli yiyeceklerle donatmaya çalýþtýðý ve ev kadýnlarýnýn tüm günlerini ibadet ve manevi iþlerle geçirmek yerine mutfakta yemek hazýrlamakla harcadýðý belirtildi. Kadýnlarýn sýkça yaptýðý hatalar arasýnda dua ve ibadetlere yeteri kadar zaman ayýrmama ve aþýrý parfüm ve makyaj yaparak erkeklerin de bulunduðu camilere gitme sayýldý.

Yetkililer, Müslüman ailelerin televizyon baþýnda özellikle popüler Ramazan programlarý ve dizileri takip ederek tüm akþamlarýný harcadýklarýný ve oruçtan kazandýklarý sevabý neredeyse kaybettiklerini söyledi.

Sigara ile orucun açýlmasýna þiddetle karþý çýkan departman yetkilileri bunun çok büyük bir hata olduðunu belirtti ve Ramazan'ýn bu kötü huyu býrakmak için fýrsat olarak deðerlendirilmesini istedi.

Bazý Ýslam alimlerinin saðlýða zararlý olduðundan dolayý sigara içmenin tamamen yasak olduðunu söylediði ve geçen yýl resmi makamlarýn kamuya ait alanlarda baþkalarýna da zarar verdiði için sigara içmeyi yasakladýðý hatýrlatýldý.

Listedeki diðer hatalar arasýnda oruçlu iken Müslümanlarýn yeme ve içmeden uzak durup gýybet, dedikodu, iftira ve kötü söz söyleme gibi huylardan vazgeçmemesi sayýldý.

Özellikle Ramazan'ýn son 10 gününün iyi deðerlendirilmesini hatýrlatan yetkililer, Müslümanlarýn vakitlerini hayýrlý iþlerle geçirme yerine alýþveriþe çýktýðýný ve gereksiz harcamalarda bulunduðunu kaydetti.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git