Haziran 17, 2019, 09:14:49
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

9 Bin Yýl Öncesinin Saðlýklý Yaþam Sýrrý...

Balatan liprade, Austos 23, 2009, 11:27:55 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Austos 23, 2009, 11:27:55 S Last Edit: Austos 23, 2009, 11:35:08 S by HAdeKa
9 bin yýl öncesinin saðlýklý yaþam sýrrý

Ýngiliz bilim adamý Prof. Dr. Ian Hodder, yaklaþýk 100 kiþilik ekiple 16 yýldýr Çatalhöyük'te sürdürdüðü kazý çalýþmalarý sonucunda, 9 bin yýl önce yaþamýþ insana ait ayrýntýlara ulaþtý.    


Murat Aslan'ýn haberi

Konya'nýn Çumra ilçesinde bulunan, Neolitik Çað yerleþim yeri Çatalhöyük, dünya arkeoloji çevrelerinde merak uyandýran bir kazý alaný.

Orta Doðu ve Akdeniz çanaðýnda ilk kez insanoðlunun topraktan kap yapmaya baþladýðý yer olan Çatalhöyük, ilk kez buðday yetiþtirmeye baþlamalarý ve evlerde dini inançlarý doðrultusunda çizilen duvar resimleri ve öküz baþlarýyla ön plana çýkýyor.

Ýnsanoðlunun dünyadaki serüvenine ýþýk tutmayý amaçlayan Çatalhöyük kazýsýnýn 16 yýldýr baþkanlýðýný yapan Ýngiliz bilim adamý Prof. Dr.  Ian Hoddder, sadece kazý deðil, farklý bilim dallarýndan uzmanlarýn katýlýmýyla kurulan çok sayýda laboratuvarda araþtýrma yapýlmasýný da saðlýyor. Çatalhöyük'te bugüne kadar denenmemiþ bir arkeoloji okulu oluþturuldu. Burada yapýlan kazý ve laboratuvar çalýþmalarýna bazý firmalar sponsorluk desteði veriyor.

Ian Hoddder, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, günümüzden 9 bin yýl önceki insanlarýn huzur içinde yaþadýðý Çatalhöyük'ün, bugün Avrupa'da yaþayan halklarýn bile atalarý olabileceðini, bu insanlarýn beslenme þekilleri, kemik yapýlarý, genetik özelliklerine iliþkin her yeni bulgunun, günümüz modern insanýnýn bilinmeyenlerine kapý araladýðýný söyledi.

Hodder, Çatalhöyük'te yapýlan çalýþmalarýn hemen her bilim dalýný ilgilendirdiðini ancak, burada tespit edilen bulgularýn, son dönemde organik besinlere ve doðal yaþama yöneliþle birlikte, daha yoðun ilgi göreceðini tahmin ettiðini belirtti.

-ÇATALHÖYÜK ÝNSANI NASIL KÝLO ALMIYORDU?-

9 bin yýl önce burada yaþayan, tarým faaliyetlerine yeni baþlayan insanlarýn 1,70 metreden kýsa olduklarýný ancak, günümüz insanýna göre çok daha güçlü olduklarýný savunan Hodder, þunlarý söyledi:

''Burada çok sayýda mezar, iskelet buluyoruz. Sadece bir evin tabanýna gömülmüþ 8-10'ya yakýn iskelete rastlýyoruz. Burada bulduðumuz kemikleri ve bu insanlarýn tuvalet olarak kullandýklarý yerlerdeki 9 bin yýllýk dýþkýlarý çok detaylý inceliyoruz. Böylece ne yeyip ne içtiklerini, vücut ve kas yapýlarý hakkýnda detaylý bilgilere ulaþabiliyoruz. Çatalhöyük insanýnýn vücudunda yað sorunu yoktu. Çünkü, yoðun þekilde et, balýk, elma gibi çeþitli meyvelerle besleniyorlardý.

Ayrýca, günlük yaþamlarýnda oldukça hareketliydiler. Buðday yetiþtirmeye baþlamýþlardý ancak, karbonhidrat tüketimleri yok denecek kadar azdý. Ayrýca, böðürtlen gibi çalý türü bitkilerin meyvelerini yiyorlardý. Evlerine çatýdaki delikten girip çýkýyorlardý. Isýnmak ve yemek piþirmek için evin içinde bulunan ocaktan çýkan duman, týpký sigara içme etkisi yapýyor, onlarýn saðlýklarýný olumsuz yönde etkiliyordu. Bu nedenle pek çok insan 40 yaþýna kadar ancak yaþayabiliyordu.

Tifo ve dizanteri gibi hastalýklarla baþ edemiyorlardý. Ölüm nedenleri de buydu. O dönemin bu denli zor þartlarýna raðmen, 70-75 yaþýna kadar ulaþan kiþileri tespit ettik. Oysa bugün özellikle geliþmiþ ülkelerde insanlarýn çoðu þiþmanlýk sorunu yaþýyor. Belki de 9 bin yýl öncesinde bu sorunu yaþamayan insanlarýn yediklerini daha yakýndan incelememiz gerekiyor.''

-DÝÞLERÝ DE SAÐLAM ÇIKTI-

Yapýlan araþtýrmalarda, Çatalhöyük'te yaþayanlarýn diþlerinin çok saðlýklý olduðu bilgisine ulaþtýklarýný anlatan Hodder, ''Çünkü, bulduðumuz iskeletlerin diþlerinde de önemli bir diþ saðlýðý sorunuyla karþýlaþmadýk. Çenelerin çoðunda diþlerin varlýðýný devam ettirdiðini gördük. Bu durum insanlarýn o dönemde natürel olarak beslenmelerinden kaynaklanýyordu'' diye konuþtu.

Hodder, 9 bin yýl önce Konya bölgesinde bataklýklar ve vahþi yaþam nedeniyle hayatýn onlara daha acýmasýz davrandýðýný belirterek, ''Özellikle çocuklarýn yaþamý çok zordu. Bir kiþi, o þartlar altýnda çocukluk evresini ve ileri dönemlerde tifo, dizanteri gibi ölümcül hastalýklarý atlattýklarýnda uzun süre yaþayabiliyordu. Bulduðumuz iskeletlerin ölüm yaþý genellikle çocukluk dönemlerinde yoðunlaþýyor'' dedi.AA
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git