Haziran 17, 2019, 09:39:53
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

Her Güne Hayatýnýzýn Ýlk Günü Gibi Baþlayýn !

Balatan ,,,, Austos 23, 2009, 02:12:17

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

,,,

Her Güne Hayatýnýzýn Ýlk Günü Gibi Baþlayýn

Daha mutlu, daha baþarýlý, kiþiliðinizin zirvesinde bir yaþam için; beklemeye HAYIR! Hiç zaman kaybetmeden, geri sayým yapmadan, kabuðundan dýþarý çýk! Çocukken her gün uyandýðýmýzda yepyeni þeyler öðrenmek için can atardýk. O günler sorular altýn deðerindeydi bizim için. Ve evet öðrenirdik, ebeveynlerimiz ve çevremizdeki herkesten öðrenirdik, sonra uygular ve tekrar ederdik. Her geçen gün öðrendiklerimiz artmakta ve bilgi daðarcýðýmýz geniþlemekteydi. Fakat ne kadar çok þey öðrenirsek ilgimiz o kadar azalýrdý. Hâlâ öyle… Hani nerde bizim öðrenme isteðimiz? Hâlbuki þu anda adýný, anlamýný, ne olduðunu bilmediðimiz milyarlarca kavram, nesne ve olgu var. Öðrenme bitmemeli, buna bir dur deyin… "Her güne hayatýnýzdaki ilk gün gibi baþlayýn" mantýðý budur iþte. Öðrenmeyi alýþkanlýk haline getirmek ve önceki günün üzerinizde kalan stresini hayata yeniden baþlarcasýna yok etmek... Bunlar için bence çok önemli bir sebebiniz var: "Hayat, kötü düþünceler ile vakit harcanmayacak kadar kýymetlidir." Her gün yeni þeyler öðrenerek en iyi olma yolunda en önemli etkeni kontrol altýna almýþ olacaksýnýz. Her konuda farkýndalýk kazanmanýz, büyük ufuklarda yol almanýzý saðlayacaktýr.
Her Gününüzü Hayatýnýzýn Son Günü Gibi Bitirin
Evet, biraz kötü belki de trajedi ama GERÇEK. Hayatý hangi dinle yorumlarsanýz yorumlayýn, bir canlý bedende yaþýyoruz ve bedenimiz belirli süreçler sonunda yýpranýyor ve en normali bu olsa bile fiziksel ölüm gerçekleþiyor. Bu kavram yarýna hiçbir iþi býrakmamayý anlatýyor. Hani atasözlerimiz dahi vardýr: "Bugünün iþini yarýna býrakma." Ya da þöyle düþünün, gelecek sizi bekliyor ve her gün bir önceki günün iþleri ile geçirdiðiniz zaman, iþte o zaman… Sizin yerinizde saymanýza neden oluyor. Oysaki en iyiye ulaþmak istiyorsanýz; her gece baþýnýzý yastýðýnýza koyduðunuzda, aklýnýzda o gün yapmanýz gerekip yapmadýðýnýz, hiçbir þeyin olmasýna izin vermemelisiniz.
Hayatýnýzda hani hep ertelenmiþlikler vardýr, en basitinden en karmaþýðýna. Sevdiðiniz kiþiye açýlmaktan kariyerinizi seçmeye kadar... Hep savunacaðýmýz bir tarafý vardýr bu alýþkanlýðýn, "Ya gerçekten baþým çok aðrýyor", "Aman ya önümde çok gün var", "Hallederiz", "Neyse, bugün olmaz artýk"… Bahaneler konusunda süper üretkeniz. Hiçbir zaman aklýmýza gelmez, ben bugün için yaþýyorum ve yarýn için yaþayacaðým. O halde her zamaným kýymetlidir. "Mükemmellik yolunda eðer hayalim varsa her aným kýymetlidir." Hata yapmayý, risk almayý, baþarýsýzlýðý ve korktuðum her þeyi bugün yaþamalý ve ders almalýyým. Gelecekte "denemedim" dememek için her gününüzün deðerini bilin. Bunlarýn üstesinden ne kadar erken gelirseniz, hayatta baþarýya olan yolunuzda adýmlarýnýzý o kadar hýzlý ve saðlam atmýþ olursunuz.
Zaman Planlamasý
Zaman, mükemmelliði hedefleyenler için en kýymetli girdidir. Eðer savaþ anýnda en önemli silahýnýzý bakýmlý, tertipli, düzenli tutmazsanýz kayýp etmek sizin iþinizdir. Zamaný kullanmayý, planlý olmayý hayatýnýzda en iyi þekilde uygulamalýsýnýz. Zamaný en iyi kullanmak ile ilgili biraz konuþalým…
Erken kalkýn: Artýk dünyanýn en temel kurallarýndan biridir, "erken kalkan yol alýr." Programlarýnýzý yaparken önce erken kalkmayý en ön planda tutmanýz gerekmektedir. Vehbi Koç, "Ben iþe giderken en çok karþýlaþtýðým insanlar, gece eðlencelerinden yeni dönenlerdir." diyor. Gününüze erken kalkarak baþlamak ve programlý olmak size önünüzde koca bir gün olduðunu gösterecektir.
Yapýlacak listesi oluþturun: Bunu her zaman uygulamaya çalýþýyorum. Özellikle yoðun tempolarda kiminle ne görüþeceðim ve ne konuþacaðým, atlamamam gereken hususlar nedir? Yapýlacaklarýn bir listesini oluþturmak size gününüz boyunca kolaylýk saðlayacaktýr. Artýk ne yapmam gerekiyordu sorusuyla vakit harcamayýn.
Ajandanýz olsun: Artýk öðrenme güdüsüne daha yatkýn olmalýsýnýz, mükemmellik yolunda en temel kilometre taþlarýndan biri öðrenmek ve öðrendiðini korumaktýr. Bunun da en temel yolu not etmektir. Hiç ilginiz olmadýðý konuda bilgileri bile not etmeniz size umulmadýk anlarda karþýlaþtýðýnýz sorunlarýn çözümüne ulaþmanýzda yardýmcý olabilir. Birkaç konu üzerine farklý ajandalar kullanabilirsiniz, ben buna "kiþisel kurumsallaþma" diyorum. Örneðin, iþ ajandasý, yeni fikirler ajandasý... Ajanda size geniþ anlamda çok önemli bir zaman kazandýrýr ve baþucu kitabý olur.


HAdeKa

yaa ben bu yazý tipini okuyamýyorumm gozlerimi yoruyooooorrrrrr :( :(


*her güne hayatýnýzýn SON günü gibi baslayýn..


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git