Haziran 25, 2019, 05:47:16
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

Gitmiyorum Forumdan

Balatan Yara ßenim, Austos 23, 2009, 12:51:02

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Yara ßenim

Gitmiyorum  :)

Toplamýyorum valizimi; burasý benim evim çünkü Bu listede çevrimiçi üyelerin arasýna karýþtýðýmdan beri evim, titrek bir elle ilk yorumum için yirmi-otuz kere önizleme düðmesine bastýðýmdan beri evim, þimdi kardeþim dediðim üyenin birinden ilk mailimi aldýðýmdan beri evim

Gitmiyorum  :)

Peki gidecek yerim yok diye mi bu kalýþým, tabii ki hayýr Hem gitmiyorum, hem gitmesin sevdiklerim Ucunu maðmaya batýrsýn kaleminin, yazsýn, talan etsin ortalýðý Varsýn yorum almasýn, bunu da dert etmesin güzel yazan Bana beni anlatsýn, sýfýr beþ uçlarla delsin kireçlenmiþ rezistansýmý

Gitmiyorum  :)

Çünkü okumayý seviyorum Olsam da sinir, dalmak istesem de tartýþmanýn orta yerine bir Karamurat deliliðiyle ve bilerek suskun kalsam da çoðu zaman, sus , yuh  diyerek yorulsam da gitmiyorum
Amacý cevap vermek deðil "oturtmak" olanlar, ismini duyurmak için çýrpýnanlar, parmaklarýný pençeleþtirip klavyeyi týrmýklayanlar, gereksiz alýnanlar, azarlayanlar, çok bilmiþler, hiçbir þey bilmeyenler Hayýr, bir Pollyanna yutmadým, okumayý seviyorum sadece, hepsini okumayý seviyorum
Sussa da bir kenarda, küsse de üstüme alýnmýyorum hiç, dönüþü için dua ediyorum sevdiklerimin

Gitmiyorum  :)

Çünkü bu site güzel
Çünkü tanýþtýðýmda yeni biriyle, ortak yanýmýzýn bu site olduðunu öðrendiðimizde onun yüzündeki sevinç ve þaþkýnlýðý görmek güzel; " sen o musun" diye sormak, "ben oyum" demek güzel
Beni sevmeyen birine kendimi tanýtýp daha evvel sevmediðine piþman ettirmek güzel
Çayý sevenle çay, sevmeyenle kahve içmek güzel

Gitmiyorum  :)

Tadýný çýkarýyorum kalabalýðýn Bir yýlda deðiþen hayatýmý seviyorum Tartýþtýðým için zýrýl zýrýl aðlamayý, sonra birilerinin beni savunmasýný seviyorum Anlattýðýmý anlayan insanlarý seviyorum ve anlamayanlarý
Çünkü güzel burasý, evimde olmak güzel

Gitmiyorum  :)

Seviyorum Büyük Patronlarý, tema deðiþikliklerini, havalý þairlerini, pasif okuyucularýný, polemik güllerini, gidenleri, dönecek olanlarý, dönmeyenleri de

Bu siteyi seviyorum kardeþim Ýþte O Kadar ..   ;)

DAMRAM

Seviyorum Büyük Patronlarý, tema deðiþikliklerini, havalý þairlerini, pasif okuyucularýný, polemik güllerini, gidenleri, dönecek olanlarý, dönmeyenleri de

Bu siteyi seviyorum kardeþim Ýþte O Kadar ..hehe gitme can gitme

kurtlarvadisi

HAdeKa

ne?

kim?

biri mi gidiyor?

ne ayýp ;)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

MiM

Alnt yaplan: HAdeKa - Austos 23, 2009, 01:33:22
biri mi gidiyor?
ne ayýp ;)


hý hý!
hem de yakýnlarda gidecekmiþ...
hem de çok ayýp yav! :D

HAdeKa

Alnt yaplan: MiM - Austos 23, 2009, 01:58:59
Alnt yaplan: HAdeKa - Austos 23, 2009, 01:33:22
biri mi gidiyor?
ne ayýp ;)


hý hý!
hem de yakýnlarda gidecekmiþ...
hem de çok ayýp yav! :D


vayy edepsiz vayy kim bakayým o çýksýn ortaya ;)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Tarýk Emre

arada geliyorum ama elime geçtimi pc ilk fussileti açýyorum.benden sonra gelenler çok çalýþýp kordinatörlüðe yükselirken bile  kýskanmadan bakýyorum. tarýk emre þiþt bakayým bu kadar az geleni forum dostu etmediklerine teþekkür et sen bakayým.þaka þaka,kardeþliðin en güzeliðinin yaþandýðý, bilgilerin muhabbetle paylaþýldýðý sitemden çok memnunum.

   yarabenim kardeþim çok güzel anlatýmýn emeðine saðlýk..damram kardeþimin yorumuda harika  :D

HAdeKa

Alnt yaplan: Tarýk Emre - Austos 23, 2009, 02:18:12
arada geliyorum ama elime geçtimi pc ilk fussileti açýyorum.---benden sonra gelenler çok çalýþýp kordinatörlüðe yükselirken--- bile  kýskanmadan bakýyorum. tarýk emre þiþt bakayým bu kadar az geleni forum dostu etmediklerine teþekkür et sen bakayým.þaka þaka,kardeþliðin en güzeliðinin yaþandýðý, bilgilerin muhabbetle paylaþýldýðý sitemden çok memnunum.

   yarabenim kardeþim çok güzel anlatýmýn emeðine saðlýk..damram kardeþimin yorumuda harika  :Dburayý uzerime alýndým....

evet sizi ilk zamanlar goruyordum simdilerde goremiyordum merak etmeyin yakýnda ben de yokum sadece iki gun sonra....


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

ey memleket ey


Yukar git