Haziran 27, 2019, 08:46:45
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

Gölge Kadýsý

Balatan tetri bici, Austos 22, 2009, 02:40:26

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

tetri bici

http://img43.imageshack.us/i/tarladagolge1.jpg/][IMG]http://img43.imageshack.us/img43/6201/tarladagolge1.jpg[/img]


Hoca merhum büyük bir alimdir. Medrese mezunudur. Arkadaþý ise þehirde kadýdýr.
Kendisi köylerde hocalýk yaparmýþ. Bir gün iþsiz kalmýþ. Þehirdeki Kadý olan arkadaþýndan  iþ istemiþ.
Arkadaþý da baþýndan savmak için ;
   
”Ben sana sonra haber veririm.” Hoca ;
   
”Aklýma bir þey geldi . Ben gölge kadýsý olayým.
   
”Bu nasýl olacak ?
   
”Gölgenin sana bir zararý olmadýðý gibi benim de sana bir zararým olmayacak. Halledemediðin davalarý bana yollarsýn “der.
       
Bu durum arkadaþýnýn hoþuna gider. Ve hocaya bir oda hazýrlanýr. Kapýsýna “GÖLGE KADISI” yazýlýr. Birkaç gün sonra arkadaþý olan kadýya iki kiþi gelir. Birisi ,
   
”Efendim bu adam bir zenginin odununu yarýyordu fakat yararken oduna vururken “ýh “ ses çýkarmýyordu. Bende ona yardýmcý olmak için karþýsýna geçtim , her vuruþta “ ýh “ dedim. “Ih “ diye diye boðazým aðrýdý. Fakat hakkýmý vermiyor. “
       
Zavallý odunlarý yaran adam zaten az para kazanmýþ .Kendisine savunmuþ ama kadý þaþýrýp kalmýþ. Hangisinden yana çýkacaðýný bilememiþ. Son anda aklýna gölge kadýsý gelir. Der ki  ;
   
”Sizin davanýz çok önemli. Ben bu davaya bakamam. En iyisi siz “GÖLGE KADISI” ‘na gidin.
     
Onlarda hocanýn yanýna gelirler. Müddâî haksýz olduðu halde hocaya anlatýda anlatýr. Hoca da ;
   
”Haklýsýn senin hakkýný vermek lazým der.
       
Zavallý çalýþan adam korkmaya baþlar. Paralarý gidecek. Sonra hoca oradan bir sac parçasý ( teneke ) ister. Para kazanan adamdan bütün paralarý ister ve adamdan paralarý alýr. Ve o tenekenin üzerine tek tek býrakýr. Paralar her düþüþte ses çýkartýyor. Hoca paralarýn sahibine dönerek ;
   
”Sen paralarýný alabilirsin. Müddâîye ise ;
   
”Sende bu paralarýn sesini al. “ der. Mahkeme hal olunur.
   

Mercan

Adil olarak herkezin hakký verilmiþ...

HAdeKa

nasrettin hocanýn fýkrasý gibi..


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

ey memleket ey


Yukar git