Temmuz 17, 2019, 08:34:39
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

Ýmanýn Çiçeði Ramazan Orucu...

Balatan Mercan, Austos 22, 2009, 02:30:24

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mercan

Ýmanýn Çiçeði Ramazan Orucu

Dil ile Müslüman olduðumuzu iddia edip¸ o imanýn gereði olan ameli yapmazsak¸ delili olmayan davacýnýn durumuna düþeriz. Gül aðacýnýn özünde sakladýðý rengi kokuyu tazeliði ve harika sanatý Rabbimiz bilmektedir. Ancak bütün bu güzelliklerin açýlýp saçýlmasýný ister. 
 
Oruç: Gönlü cevherini Ramazanýn açlýk ve susuzluk ateþinde piþirerek posasýndan arýndýrmadýr.

Yaþ kamýþtan ney olmaz¸ Olsa da sesi yürekleri etkileyemez. Çið¸ piþmemiþ gönülden yükselen ses de etkilemez yürekleri¸

Bu gün insanýmýzý rahatsýz eden sesler: Çok yiyen kapitalistlerin geðirtisi ile iradesi dýþýnda aç kalan bir kýsým komünistlerin karýn gurultusudur.

Mümin insan on bir ay bedenini çeþitli nimetlerle beslerken bir ay onu bakýma alýr.

Çok yemediði için geðirti¸ kendi iradesiyle aç kaldýðý için karýn gurultusuyla insanlarý rahatsýz etmez

Yaz boyu meyve veren aðacýn daha iyi meyve vermesi için bakýma alýndýðý¸ dallarýndan budandýðý gibi Müslüman insanda kendi arzu ve isteklerini disiplin altýna alýr.

Helal olan yiyecek içecek ve ailesiyle olan cinsi temasýný þafak vaktinden güneþ batýmýna kadar kendisine yasaklayarak bedeni isteklerini kontrol altýnda tuttuðu gibi yalan¸ iftira ve gýybetten uzaklaþtýrarak nefsinin isteklerini de gemler.

Yaz mevsiminin yakan sýcaðýnda bir bardak su¸ kýþýn donduran soðuðunda bir bardak çayý midesine deðil¸ azan azdýran nefsinin kabaran istekleri üzerine dökerek cehennemdeki ateþini söndürür.

Yaz gününde oruç tutmak imanýn güzellik ve özelliklerindendir (Buðyet- ül insan fi Ramazan Ýbnü Recep)  diyen peygamber efendimiz orucun mihenk taþý olduðunu haber vermiþ oluyor.

Dil ile Müslüman olduðumuzu iddia edip¸ o imanýn gereði olan ameli yapmazsak¸ delili olmayan davacýnýn durumuna düþeriz. Her ne kadar Allah (c.c.) gizli ve açýk her þeyi bilirsede gönüllerde olanýn açýða çýkmasýný ister. Bu gönüllerde olanýn açýða çýkmasýnýn  faydasý yinede insanlaradýr¸ Rabbimize deðil.

Gül aðacýnýn özünde sakladýðý rengi kokuyu tazeliði ve harika sanatý Rabbimiz bilmektedir. Ancak bütün bu güzelliklerin açýlýp saçýlmasýný ister. Gül açýlýnca kokusundan bizler yararlanýrýz.

Gül güzellik iddiasýnda bulunmaz. O güzelliðini mahcup bir eda ile sergiler.

Gül tevazu gösterince Rabbim gülün güzelliðini bülbülle âleme ilan eder.

Müminde özünde sakladýðý imanýný Oruç gibi ibadetlerle sessizce sergilerse Rabbimizde o mümini meleklere överek ilan ettiði gibi¸ devlet devlet dolaþtýrýp el açtýrmaz.

Dostlar arasýndaki hediye gönüldeki muhabbetin þahididir. Oruç da imanýn çiçeðidir. Peygamber efendimiz "Oruçlunun aðzýnýn kokusu Allah katýnda Misk kokusundan daha temiz ve güzeldir." (Buhari K. Siyam Hadis No 1775) buyurur.

Oruç onbir ayýn bedenimiz ve ruhumuzu lekeleyen pisliklerden arýnma¸ çiçek açýp onbir ay meyveye durma ayýdýr.

Peygamber efendimiz ("Ramazan orucu iki ramazan ayý arasýndaki küçük günahlarý örter." (Müslim¸ K. Taharat) buyurmuþtur.

Haydin¸ bir ismi de Settar olan Allahýmýzýn bize ikram ettiði örtüsüyle örtünelim.

Mahmut TOPTAÞ

can rüba

Austos 22, 2009, 03:35:36 S #1 Last Edit: Austos 22, 2009, 05:28:06 S by Mercan
ALLAH razı olsun Mercan kardeşim.

Mercan


Yukar git