Temmuz 18, 2019, 12:54:44 S
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

Oruç Hakkýnda Soru-Cevaplar 2

Balatan umitergun, Eyll 02, 2008, 12:00:34

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

umitergunSoru : Hasta, su buharýný teneffüs etse orucu bozulur mu?
Cevap : Ciðerlere giderse bozar.

Soru : Aðrýyan diþe, göze ve kulaða ilaç konsa oruç bozulur mu?

Cevap : Kulaða damlatýlan ilaç orucu bozar. Göze damlatýlan ilaç bozmaz. Diþe konulan ilaç, yutulmazsa orucu bozmaz. Hatta ilacýn tadý boðazda hissedilse de bozmaz.


Soru : Yaraya konan ilaç orucu bozar mý?
Cevap : Yaraya sürülen merhemin, sindirim yoluna gittiði bilinmezse oruç bozulmaz.

Soru : Epilasyon orucu bozar mý?

Cevap : Bozmaz.

Soru : Oruçlu iken esans koklamak orucu bozar mý?

Cevap : Çiçek, esans koklamakla oruç bozulmaz, mekruh da deðildir.

Soru : Aðýzdaki az bir kaný yutanýn namazý ve orucu bozulur mu?

Cevap : Az olduðu için bozulmaz.

Soru : Oruçlu iken gusletmek orucu bozar mý?

Cevap : Gusletmekle oruç bozulmaz. Ancak aðýzdan, burundan içeri su kaçarsa veya su içine oturulunca veya taharetlenirken içeri su kaçarsa oruç bozulur.

Soru : Dudaktaki yaþlýðý yutmak orucu bozar mý?

Cevap : Bozmaz.

Soru : Makata konan pamuðun bir kýsmý dýþarýda kalsa orucu bozar mý?

Cevap : Bozmaz, hepsi içeri girerse bozar.

Soru : Ýmsak vakti sona ererken yaraya konan sývý ilaç, gündüz emilmeye baþlasa oruç bozulur mu?

Cevap : Ýmsaktan önce konulduðu için bozulmaz.

Soru : Kalb hastasýyým. Bazen çok aðrýyýnca hap alýyorum. Ramazanda oruçlu iken aðrý tuttuðunda ilaç alýrsam, kefaret gerekir mi? Kalb hastasýnýn göðsüne sürdüðü ilaç, orucu bozar mý?

Cevap : Zaruret olduðu için yalnýz kaza gerekir. Saðlam deriye sürülen ilaç, içeriye gitse de orucu bozmaz. Dil altýna konulup emilen bozar.

Soru : Diþ çektirmek orucu bozar mý?

Cevap : Diþ çektirmek orucu bozmaz. Eðer diþ çektirilirken iðne vurulursa, oruç bozulur. Diþten çýkan kaný yutmakla da oruç bozulur. Ramazan orucunu tutarken iðne vurduranýn veya diþinden çýkan kaný yutanýn orucu bozulur, gününe gün kaza gerekir, kefaret gerekmez.

umitergunSoru : Ramazan ayý, niçin bazen 29, bazen 30 gün oluyor?

Cevap : Ramazan-ý þerif kameri aylardandýr. Kameri aylar 29 veya 30 gün olur. Kur’an-ý kerimde, Ramazan ayýnda oruç tutmanýn farz olduðu bildirilmektedir. (Bekara 183-185) Ramazan ayý otuz çekerse 30, yirmidokuz çekerse 29 gün oruç tutmak farzdýr. Bütün farz ibadetler Allah’ýn emridir.

Soru : Þabanýn son günü, Ramazan ise farz olur, deðilse nafile olur diyerek oruç tutmak uygun mu?

Cevap : Bu niyetle tutmak mekruh olur. Böyle niyet etmeden, Þabanýn son günü nafile oruç tutmak mekruh olmaz. Bir hadis-i þerifte de buyuruluyor ki:
(Ramazaný bir-iki gün önce oruç tutmakla karþýlamayýnýz! Devamlý oruç tutan, bu orucu tutabilir.) [Müslim]
Ramazan orucunu karþýlamak gerektiðini sanýp veya Ramazan diye Þabanýn son günü oruç tutmak mekruhtur. Hýristiyanlara benzememek için, Þabanýn son günü oruç tutmanýn mekruh olduðunu bildiren âlimler de vardýr.

Soru : Oruç tutmayan iþçiye, Ramazanda yemek verilir mi?

Cevap : Yemek verilmez, yemek parasý verilebilir.

Soru : Yazýn kazaya kalmýþ oruçlarý, kýþýn kaza etmek caiz mi?

Cevap : Caizdir.

Soru : Hacda þükür kurbaný yerine ceza olarak oruç tutmak caiz mi?

Cevap : Caiz olmaz. Ancak israfý önlemek için caizdir.

Soru : Ýmsaktan sonra kazaya niyet edenin orucu nafile mi olur?

Cevap : Evet.

Soru : Seferdeki kimseye, evine gelince tutmadýðý oruçlarý kaza etmek farz mý?

Cevap : Evet.

Soru : Ramazanýn son günü, bugün bayram diyenlere aldanýp, orucunu bozana, kaza mý lazým olur?

Cevap : Kaza lazým olur.

Soru : Kaza ve kefaret orucunun yýlýný bilmeyen ne yapar?

Cevap : Evvel kazaya kalmýþ olan diye niyet eder.

Soru : Ölüm hastasý oruçlu kimseye zemzem vermek lazým mý?

Cevap : Oruçlu ölmesi evladýr.

Soru : Erzurumlu, yazýn orucu, Adana’da tutsa, daha sevap mý?

Cevap : Hayýr. Sýkýntý kendiliðinden gelirse sevap olur.

Soru : (Baþkasý yerine oruç tutulmaz) hadisi hangi kitapta var?

Cevap : Tahtavi haþiyesinin 238. sayfasýnda var.

umitergunSoru : Kaza orucunu davette bozmak caiz mi?

Cevap : Hayýr.

Soru : Söylentilere inanýp, Ramazan diye, Þabanýn 29unda oruca niyet ettim. Doðrusunu öðrenince bozdum. Kaza gerekir mi?

Cevap : Gerekmez.

Soru : Diþ dolgusu sebebiyle gusülsüz oruç tuttum. (Oruç tuttuðum yýllardaki gusülleri Þafii’ye veya Maliki’ye göre aldým) demek gerekir mi?

Cevap : Evet, hem tevbe gerekir, hem de böyle niyet etmeli!

Soru : Teyzemin böbreðinde taþ olduðu için doktor devamlý su içmesi gerektiðini söylemiþ. Eðer fidye vermesi gerekiyorsa ne kadar ve ne vermeli? Bu fidyeyi bana vermesi uygun olur mu?

Cevap : Oruç tutamayacak kadar hasta ise 30 günlük ramazan için 53 kg un verir. Yahut deðerini altýn olarak verir. Siz fakirseniz size de verebilir.

Soru : Bir kimse akþam namazýndan önce uyusa veya bayýlsa öbür gün öðleyin uyansa hemen oruca niyet edebilir mi?

Cevap : Niyet edemez. Öðleden bir saat önce uyansa idi edebilirdi.

Soru : Kalb rahatsýzlýðým var. Normalde oruç tutabiliyorum. Kalb krizinden endiþe ediyorum. Fidye verip, oruç tutmasam olur mu?

Cevap : Oruç tutabilenin fidye vermesi caiz olmaz. Kalb hastalýðýnda, göðüs üzerine nitroderm ihtiva eden bir ilaç [TTN] konur. Bu deriden içeriye emilir. Saðlam deriden içeri girdiði için orucu bozmaz. Kriz gelirse aðýzdan alýnan ilaçlar alýnarak oruç bozulur. Yani tutabildiðiniz kadar oruç tutmalýsýnýz.

Soru : Ramazanda rahatsýzlýk sebebiyle tutamadýðým 10 günlük orucu kaza ederken, peþpeþe mi tutmam gerekir?

Cevap : Peþpeþe tutmanýz gerekmez, fýrsat buldukça tutarsýnýz.

Soru : Hamile ya da çocuk emziren bir kadýn oruç tutabilir mi? Tutmadýðý günler kazaya mý kalýr yoksa her gün için fidye vermek mi gerekir?

Cevap : Hamile iken de çocuk emzirirken de oruç tutabilir, eðer tutarsa saðlýðýna zarar verecekse, çocuða zarar olacaksa o zaman tutmaz, sonra kaza eder. Fidye vermekle kurtulamaz.

umitergunSoru : Düzenli olarak iðne kullanmasý gereken hasta, tutamadýðý bu Ramazan oruçlarýný nasýl ödemesi gerekir?

CEVAP
Bir aylýk 53 kg un verir, yahut deðeri kadar altýn. Hasta zengin deðilse bunu da vermez, dua eder.

Soru : Ailemden uzakta baþka þehirde talebeyim. Annem telefonda, sahura kalkabiliyor musun dedi, evet kalkýyorum dedim halbuki kalkamadýðým çok oldu. Aç olarak oruç tuttuðumu bilip üzülmesin diye böyle söyledim bu yalan caiz olur mu?

Cevap : Burada yalan caizdir.

Soru : 3 senelik oruç borcum var. Bunu 30’ar gün olarak peþpeþe mi tutmam lazým?

Cevap : Fýrsat buldukça birer ikiþer veya üçer beþer tutarsýnýz, yani 30 gün birden tutmak gerekmez. 90 gün oluncaya kadar böyle devam edersiniz.

Soru : Babam rahatsýzlýðý sebebiyle son iki yýla ait Ramazan-ý þerif orucunu tutamadý. Halen oruç tutamayacak durumda. Yaþý ilerlemiþ olduðundan tekrar sýhhatine kavuþmasý þu an zor gözüküyor. Dinen zengindir. Ne yapmasý gerekir?

Cevap : Oruç fidyesi verir, fakat iyi olduðu zaman, yine oruç tutmasý gerekir. Bir aylýk oruç için 53 kg un vermesi gerekir, bir veya birkaç fakire verir.

Soru : Kaza orucum yoktur. Fakat bazý oruçlarým bozulmuþ, kabul olmamýþ diye, oruç tutarken kazaya niyet edilse, mahzuru olur mu? Kaza orucum yoksa, bunlar nafile olur mu?
Cevap : Kazasý olmayanýn da kaza namazý kýlmasýnda, kaza orucu tutmasýnda mahzur yoktur. Kazasý yoksa nafile olur.

Soru : Oruca hesapla baþlanýlan yerlerde, yanlýþlýk olma ihtimali olacaðý için, bayramdan sonra kaza orucu tutmak gerekir mi?
Cevap : Ýki gün kaza orucu tutmak gerekir. Çünkü büyük Ýslam âlimi seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri, (Böyle yerlerde bulunan müslümanlarýn bayramdan sonra, dilediði zaman, kaza niyeti ile, iki gün daha oruç tutmalarý lazýmdýr) buyurdu.

Soru : Bu sene yýlbaþý Ramazana geldi. Bu ayda kumar oynamak, içki içmek daha kötü deðil midir?

Cevap : Kumar oynamak, içki içmek her zaman haramdýr. Fakat mübarek yerlerde ve mübarek günlerde bu haramlarý iþlemek elbette daha büyük günah olur.

Yýlbaþý ile Noel birbirinden farklý ise de, 21 veya 25 Aralýktaki Noel kutlamalarýnýn devamý sayýlabileceðinden, yýlbaþý gecesi Hýristiyanlar gibi eðlenmek caiz olmaz.

Yalnýz Hýristiyanlarýn deðil, Yahudilerin ve bütün bâtýl dinlerin ibadetlerini yapmak, onlara benzemek olur.

Kâfirlerin yaptýklarý ibadetler ve çirkin iþleri hariç, mubah olan âdetlerini yapmakta mahzur yoktur. Yani onlara benzemiþ olunmaz. (Redd-ül Muhtar)

Müslüman her gece neleri yapýyorsa, bu gece de onlarý yapmalýdýr!

Soru : Bayramýn ikinci günü oruç tutmak caiz mi?

CEVAP
Ramazan bayramýnýn ikinci günü oruç tutmak caizdir.

Soru : Kaza orucuna niyet eden bir kimse, cünüp iken, imsak vaktinden sonra kalkýp banyo yapsa orucu yine de tutabilir mi?

Cevap : Tutabilir. Hatta namaz kýlmayan kimse akþama kadar da cünüp dursa orucu yine sahih olur. Fakat namaz kýlmadýðý için ve cünüp durduðu için büyük günah olur. Yani cünüp oruç tutmakla oruç bozulmuþ olmaz.

Soru : Fecirle imsak vakti ayný þey mi?

Cevap : Fecir, sabah namazý vaktidir. Ýmsak, oruçken yiyip içmeyi kesme zamanýdýr.

Soru : Kazaya kalmýþ Ramazan orucunu bilerek bozan bir kimse kaç gün oruç tutmasý lazým?

CEVAP
Kaza orucunu bozunca bir gün tutar.

Soru : Ölü veya diri için namaz kýlmak, oruç tutmak ve ona bu sevabý yollamak olur mu?

Cevap : Namazýn orucun sevabý ona gönderilir. Bizzat onun için namaz kýlýnamaz, oruç tutulamaz. Gönderilen sevap ta, onun kýlmadýðý namaz, tutmadýðý oruç yerine geçmez.

umitergunSoru : Orucun sahih olmasý için, sahura kalkma mecburiyeti var mý?

CEVAP
Hangi oruç olursa olsun sahura kalkma mecburiyeti yoktur. Kalkmak sünnettir. Kalkýlýrsa sevap olur.

Soru : Yeni namaza baþladým. Oruç da tam olarak bu Ramazan tutacaðým. Ancak namaz ve oruç kazalarýmý nasýl hesaplayacaðým, tam bilmiyorum.

CEVAP
Zanný galibe göre hesaplarsýnýz.

Soru : El, yüz vücut losyon veya kremlerinde alkol olduðu ve namaz kýldýðýmýz için bu kremleri kullanmamamýz gerektiði, oruçluyken de necis olduðu doðru mu?

Cevap : Hayýr o karýþým alkoller affedilmiþtir.

Soru : Orucun haram olduðu aylar ve günleri yazar mýsýnýz?

Cevap : Oruç tutmak sadece bayram günleri haramdýr. Senede beþ gün. Yani dört gün kurban bayramý, bir gün de ramazan bayramý. Diðer günler oruç tutulabilir.

Soru : Yemekhanede birkaç kiþiyi yerken görüp, biz de dalgýnlýkla vakte dikkat etmeden vakit girdi sanýp 16:40 da iftarý açtýk. Sonra takvime baktýk ki akþam 16:44 deymiþ. Kasýtlý bozmadýðýmýz için kaza gerekir deðil mi?

Cevap : Evet kaza gerekir.

Soru : Kaza orucuna yalnýz olarak nasýl niyet etmeli ve hangi zamanlar arasýnda niyet etmeli?

Cevap : Ýlk kazaya kalan Ramazan orucuna demeli. Akþamdan imsak vaktine kadar niyet etmeli.

Soru : Oruçlu olunca abdestte aðza burna fazla su çekilmese olur mu?

Cevap : Evet olur.

umitergunSoru : Nezri muayyen, nezri mutlak oruçlar nedir?

Cevap : Vacip oruçlar, muayyen olur. Belli gün oruç adamak böyledir. Mesela pazartesi günü oruç tutmayý adamak, nezri muayyen oruç olur.

Gayr-i muayyen oruçlar: Herhangi bir gün oruç adamak. Mesela (Allah rýzasý için üç gün oruç tutacaðým) demek böyledir.

Soru : Ýki sene adak orucu yerine yemin kefareti vermek caiz mi?

Cevap : Hayýr.

Soru : Bir ay oruç tutmayý adayan, 30 gün peþpeþe mi tutar?

Cevap : Hayýr.

Soru : Ebem, bir yýl oruç tutacaðým diye adakta bulundu. Tutmadan öldü. Ne lazým?

Cevap : Bu adak için bir senelik oruç kefareti yapýlýr.

Soru : 3 gün üst üste oruç tutmayý adamýþtým, fakat üçüncü gün -orucu bozan fakat kefaret gerektirmeyen bir durum neticesinde- orucum bozuldu. Nasýl hareket etmem lazým?

Cevap : Adak orucunu kasten bozsanýz kefaret gerekmez. Yeniden üç gün oruç tutarsýnýz.

Soru : Sabah namazýna kalkamayanýn her defa için bir gün oruç tutmayý adamasý caiz mi?

Cevap : Hayýr caiz deðildir.

Soru : (Ýþim olursa iki sene oruç tutacaðým) dedim. Fakat Allah rýzasý için demediðim için oruç tutmam lazým mý?

Cevap : Evet. Çünkü oruç zaten Allah rýzasý için tutulur.

Soru : (Þu iþi yaparsam bir gün oruç tutacaðým) diye söylendiðinde, bu þeyi her yaptýðýmýz sefer için bir gün oruç mu tutmalýyýz, yoksa birkaç sefer sözümüzden çýktýðýmýzda da 1 gün oruç tutmak yeterli mi?

Cevap : Bir gün oruç tutmanýz yeter.

Soru : Damardan serum verilmesi, sadece imam-ý a’zama göre orucu bozduðu söyleniyor. Diðer mezheplere göre bozmuyor mu? Serumla gýda ve deva verilebiliyor. Ýhtiyacý olan suyu, gýdayý ve ilacý serumla alan kimsenin orucu bozulmaz mý? Oruçta gaye, yiyip içmeyi terk etmek olduðuna göre, aðýz yolu ile deðil de, damar yolu ile yiyip içenin orucu niçin bozulmaz?
Cevap : Dört mezhepte de, saðlam deriye konan ilaç, gýda ve deva, emilip içeriye nüfuz etse de oruç bozulmuþ olmaz. Mesela kalb hastalýðýnda, göðüs üzerine nitroderm ihtiva eden bir ilaç [TTN] konur. Bu deriden içeriye emilir. Saðlam deriden içeri girdiði için dört mezhepte de orucu bozmaz. Bunun gibi, saðlam deriye konan nikotin yakýsý da, vücut tarafýndan emildiði halde, dört mezhepte de orucu bozmaz.
Tabii menfezlerden [deliklerden] giren þeyler orucu bozar.

Þafii’de, kulak tabii menfezdir. Kulaða konan sývý-katý her þey, mideye girmiþ gibi orucu bozar. Þafii’de idrar yolu da tabii menfezdir. Buraya ilaç, hatta pamuk konsa bile orucu bozar.

Dört mezhepte de ve bütün imamlara göre, yaraya konulan ilaç, cevfe [içeriye] giderse oruç bozulur. Þafii mezhebinde, dimað [beyin], karýn, baðýrsak, mesane birer cevftir. Mesela, baþtaki kemik yarýlsa, buradaki yaraya konulan ilaç, cevfe, yani beyne gideceðinden oruç bozulmuþ olur.

Þafii’de karna býçak saplansa, býçaðýn ucu mideye, yani cevfe girdiði için oruç bozulur. Saðlam deriden býçak cevfe girince oruç bozulduðu gibi, iðne ile adaleyi veya damarý yýrtarak verilen ilaç, cevfe ulaþýnca oruç bozulmuþ olur. Hanefi’de ise, býçak tamamen midenin içine girerse oruç bozulur.

Bugün týpta, serumun mesaneye, dimaða ve vücudun her yerine gittiði kesin olarak bilinmektedir. O halde serum, dört mezhepte de orucu bozar. Sadece kaza gerekir. (Serum veya enjeksiyonla verilen ilaç, cevfe, [yani dimað ve mesane gibi yerlere] gitmez) demek, çok yanlýþ olur, ilme ters olur.

Bütün doktorlar, damardan veya adaleden verilen ilacýn, dimað ve mesaneye gittiðini bildiriyorlar. O halde, iþin aslýný bilmeyenlere kanýp da, enjeksiyonla orucu telef etmeyelim.

[Buradaki Hanefi mezhebi ile ilgili bilgiler, Tahtâvi, Mebsut, Bedayi ve benzeri kitaplardan, Þafiilerle ilgili bilgiler ise, Mecmû, Muðnil muhtaç, Tuhfe, Envâr, Kummesrâ, Bâcuri, Þerh-i Ýbni Bâcuri gibi muteber eserlerden alýnmýþtýr.]

umitergunSoru : Amerika’dan yola çýkýyorum. Gece yolculuðu yapacaðým. Sahur vaktinde uçakta olacaðým, hangi ülkeye göre imsak vaktini esas alacaðým. Evim Hollanda’da. Eve dönünce Hollanda'nýn iftar vaktini mi esas alacaðým?

Cevap : Çýktýðýnýz ülkenin yani Amerika’nýn imsak vakti esas alýnýr. Gittiðiniz yerin de iftar vakti esas alýnýr. Yani Hollanda’nýn. Güneþ batmadan iftar edilmez.

Soru : Sinüzitten muzdarip bir hasta oruçlu iken burnuna sývý ilaç koyabilir mi?

Cevap : Oruç bozulur.

Soru : Oruçlu iken kulaktan iltihap akmasý orucu bozar mý?

Cevap : Bozmaz. Oruçta genelde çýkan þeyler orucu bozmaz, mesela kan aldýrmak orucu bozmaz. Ama isteyerek aðýz dolusu kusulursa orucu bozulur.

Oruçta genelde içeri giren þeyler bozar. Mesela enjeksiyonla kan verilenlerin orucu bozulur.

Soru : Oruçlu iken diþleri macunlu macunsuz fýrçalamak orucu bozar mý?

Cevap : Macunsuz fýrçalamakta mahzur yoktur. Macunlu fýrçalamakla da oruç bozulmaz fakat mekruh olur. Macun yutulursa oruç bozulur, kaza gerekir.

Soru : Buruna ilaç sürmek orucu bozar mý?

CEVAP
Katý ilaç bozmaz, sývý ilaç bozar.

Soru : Dudaðýmda uçuk vardý ve ben de patlamasýn diye krem sürmüþtüm. Maalesef akþama doðru uçuk patladý. Orucum bozuldu mu?

Cevap : Bozulmadý

Soru : Ýftar için yiyecek bir þeyler hazýrlarken parmaðýmý kestim. Birkaç damla aktý. Orucum bozuldu mu?

Cevap : Hayýr kan çýkmakla, kan aldýrmakla oruç bozulmuþ olmaz.

Soru : Dirseðimde çýkan iltihaplanmadan dolayý dirseðimin üstünden ve altýndan birer cm uzunluðunda kestiler ve iltihabýn akmasý için bir hortum sokup uçlarýný dýþarý çýkardýlar. Dün yapýlan muayenede bir merhemi üsten sýkýp alt uçtan dýþarý akýttýlar. Niyetli olduðumdan dolayý þüpheye düþtüm acaba orucum bozuldu mu?

Cevap : Orucunuz bozulmadý.

Soru : Yanlýþ dolgudan dolayý diþ etim hep kanýyor. Sahurdan sonra yatýyorum, sabah tekrar kalktýðýmda aðzýmýn içi kan dolu oluyor. Kanýn birçoðu boðazýmdan geçmiþ oluyor. Bazen uyku halinde deðilken de fark ediyorum kan geldiðini... Tükürürsem abdest bozulacak. Tükürmesem yani yutsam oruç bozulacak? Haliyle illa ki yutmuþumdur kan. Benim oruçlar bozulmuþ mu?

Cevap : Kan yutmak orucu bozar. Oruçlarýn Hanefi’ye göre bozuluyor. Onun için Hanbeli mezhebini taklit etmelisiniz. Orucu bozan þeyler, insanýn elinde olmazsa, Hanbeli’de orucu bozmuyor.

Soru : Ayak týrnaðýmda yara var ve bu yaradan gün içerisinde sarý su cerahat ve bazen de kan geliyor ve týrnak arasýnda birikiyor, bunlar tekrar içeri girer mi yani bu durum orucu bozar mý?

Cevap : Orucu bozmaz.

umitergunSoru : Deriyi çizerek yapýlan çiçek aþýsý orucu bozar mý?

Cevap : Bozmaz. Tentürdiyot gibidir.

Soru : Burna katý merhem sürmek orucu bozar mý?

Cevap : Bozmaz.

Soru : Namazda Þafii’yi taklitte, pamuk fitil orucu bozar mý?

Cevap : Oruçta taklit etmediði için bozmaz.

Soru : Þekersiz çiklet çiðnemek orucu bozar mý?

Cevap : Mekruhtur. Çiðnememelidir.

Soru : Sakýz çiðnemek orucu bozar mý?

CEVAP
Çiðnenmiþ sakýzý çiðnemek orucu bozmaz. Lastik çiðnemek gibidir aðza bir þey gitmiyor.

Soru : Diþler arasýndaki yemek kýrýntýsýný yutmak orucu bozar mý?

CEVAP
Hayýr, bozmaz.

Soru : Lavman yaptýrmak orucu bozar mý?

CEVAP
Evet, bozar.

Soru : Hanýmý öpünce mezi gelirse oruç bozulur mu?

CEVAP
Bozulmaz.

Soru : Týraþ kesiðine oruçlu olduðunu unutarak kolonya sürmek orucu bozar mý?

CEVAP
Unutulmasa da bozmaz. Unutunca yiyip içilse de bozmaz.

Soru : Sigara içilen odaya girip, uzun müddet çýkmasak oruç bozulur mu?

Cevap : Lüzumsuz kalýyorsak bozulur, vazifemiz varsa bozulmaz.

Soru : Þevval orucunu tutuyorum. Bugün abdest alýrken (burnuma su çekerken) unutarak ve istemeyerek genzime veya boðazýma sanýrým su kaçýrdým. Orucum bozuldu mu?

CEVAP
Unutarak yiyip içince veya bozulup bozulmadýðýný kesin bilmedikçe oruç bozulmuþ olmaz.

Soru : Aðýz dolusu hastalýk sebebiyle kusanýn orucu bozulur mu?

Cevap : Bozulmaz.

umitergunSoru : Hac için hastaneden kan aldýlar fakat kan þýrýngaya geldi dýþarý çýkmadý, sonra tekrar içeri koydular. Abdestim bozuldu mu, orucuma bir zarar geldi mi?

CEVAP
Hem abdestiniz hem de orucunuz bozuldu. Kan çýkmakla abdestiniz, kan içeri girmekle orucunuz bozuldu. Þýrýngaya çýkmakla dýþarý çýkmýþ oldu. Kendi kanýnýz da olsa vücudunuza kan verildi.

Soru : Soðuktan dudak çatladýðý için dudak kremi sürmenin abdeste ve oruca bir zararý var mý?

CEVAP
Abdeste de oruca da zararý olmaz.

Soru : Mideye ucu dýþarýda kalan alet sokulursa, oruç bozulur mu?

Cevap : Bozulmaz.

Soru : Türkiye Takvimine göre, sahuru yanlýþlýkla 10 dakika geciktirdim. Orucum sahih oldu mu?

Cevap : Kaza gerekir.

Soru : Deri altýna tüberküloz testi yapýlýyor. Orucu bozar mý?

Cevap : Evet.

Soru : Kulaðý pamukla veya su ile temizlemek, orucu bozar mý?

Cevap : Hanefi’de bozmaz.

Soru : Kulaktaki pamuk, delik zardan içeri girse, orucu bozar mý?

Cevap : Hayýr.

Soru : Gýrtlaða çýkan tükürüðü kusarak çýkarmak, orucu bozar mý?

Cevap : Hayýr.

Soru : Mahalli bir yazar diyor ki:

( Her yýl ayný yazýlar yazýlýyor ve fitil ve benzeri þeylerin orucu bozup bozmayacaðý hususunun oruçla ne ilgisi var, Ýslamiyet bu mu?)

CEVAP
Yazar, Ýslamiyet’i bilmediði gibi, nelerin orucu bozacaðýný da bilmiyor. Ýslamiyet her yýl deðiþmez. Bu sene Ýslam’ýn þartý beþ denmiþse, gelecek sene bu altý olmaz. Azalmaz da, çoðalmaz da. Bu sene, (hastaya serum vermek orucu bozar) denmiþse, gelecek sene (bozmaz) denilemez. Aslýnda deðiþik yazan varsa, o tenkit edilmelidir! Hep ayný þeyi yazan tenkit edilir mi? Þimdi mahalli yazara soruyoruz,

Ýslamiyet bu deðilse nedir? Her yýl deðiþmesi mi gerekir?

Yazar, orucun ne olduðunu, orucu nelerin bozduðunu bilmiyor ki, (vücuda giren þeylerin orucu bozup bozmayacaðýndan bahsedilmez) diyebiliyor. Önce oruç nedir ve neler orucu bozar, kýsaca bir tarifini yapalým:

Oruç, fecrin aðarmasýndan, güneþ batýncaya kadar, yiyip içmeyi ve orucu bozan diðer þeyleri terk etmektir. Diðer bozan þeyler nelerdir? Yaradýlýþta bulunan deliklerden içeri giren þeyler orucu bozduðu gibi, vücuttaki yaraya konulan ilaç, sindirim yollarýna sýzarsa, yine oruç bozulur. Ýðne [enjeksiyon], serum orucu bozar. Çünkü bunlar sindirim yoluna gider. (Tahtavi)

Hastalýk için kullanýlan fitiller, tabii deliklerden verilir. Aðrý kesici, ateþ düþürücü fitiller olduðu gibi, romatizma, mantar, bulantý, hemoroid ve kabýzlýk önleyici fitiller de vardýr. Serum yolu ile de ilaç ve gýda verilebilir. Tabii deliklerden ilaç olmayan maddeler de girerse yine oruç bozulur. Bunlarý sormak ve bunlara cevap vermekten tabii ne olabilir?

umitergunSoru : KBB mütehassýsý bir doktor diyor ki:

Dinde reformcu bir grup, yeni bir kitap yazýp, âlimlerden farklý, yeni ictihadlar yapacaklarmýþ. Kulaða damlatýlan ilacýn orucu bozmayacaðý yönünde bizden bilgi istiyorlar. Hanefi ve Þafii’ye göre, göze, kulaða ve burna damlatýlan ilaç, orucu bozar mý, bozmaz mý?

CEVAP
Fýkýh kitaplarýndaki hüküm þöyle:

Hanefi’de göze damlatýlan veya diþ çukuruna konan ilacýn tadý boðazda hissedilse bile orucu bozmaz. Kulaða damlatýlan ilaç, burna konan sývý ilaç orucu bozar.

Þafii’de ise, göze damlatýlan ilacýn tadý boðazda hissedilse bile bozmaz. Fakat kulaða konan her þey orucu bozar. Burna konan sývý ilaç da bozar.

Hanefi’de ve Þafii’de, saðlam deriye sürülen ilaç, emilip içeriye nüfuz etse de oruç bozulmuþ olmaz. Mesela kalb hastalýðýnda, göðüs üzerine nitroderm ihtiva eden bir ilaç [TTN] konur. Bu deriden içeriye emilir. Saðlam deriden içeri girdiði için Hanefi’de de, Þafii’de de orucu bozmaz.

Hadis-i þerifte (Ýçeri giren þeyler orucu bozar) buyuruluyor. Þafii’de, kulak tabii menfezdir. Kulaða konan sývý-katý her þey, mideye girmiþ gibi orucu bozar. Hanefi’de, kulaða giren katý þey ve su orucu bozmaz. Fakat yað ve ilaç bozar. Yað ve ilaç emilse de, emilmese de, sindirim yoluna gitse de, gitmese de bozar.

Göz, menfez kabul edilmediði, aynen saðlam deri hükmünde olduðu için, göze konan ilaç, saðlam deriye sürülen ilaç gibi çeþitli kanallarla sindirim yoluna gitse de hiçbir mezhepte orucu bozmaz. Fakat boðaza, beyne ve mesaneye açýlan yara yolu ile ilaç verilirse, Hanefi’de de, Þafii’de de oruç bozulur.

Reformcu grup ne yapmak istiyor? Kendileri müctehid olsalar bile, ictihadla ictihadýn nakzedilemeyeceðini bilmeleri gerekir. Reformcularýn, (Burada Hanefilerin kavli doðrudur. Kulaða kum koymak orucu bozmaz. Þafii’nin ictihadý yanlýþtýr) demeye haklarý olmaz.

Soru : Ýftar açarken ezan okunmasý þart mý?

Cevap : Hayýr deðildir. Vaktin girmesi þarttýr. Vakit girince, ezan okunmasa da iftar edilir.

Soru : Bazý kimseler, her çeþit gýdayý yiyorlar, fakat et, süt gibi hayvani gýdalar yemeyip kýrk gün perhiz yapýyorlar. Buna da oruç diyorlar. Müslümanlýkta böyle bir oruç var mýdýr?

Cevap : Müslümanlýkta böyle bir oruç yoktur. Hýristiyanlýkta böyle perhizler vardýr. Demek ki onlar, Hýristiyanlarýn ibadetlerini yapýyorlar. Gayrý müslimlerin ibadetlerini yapanlar veya yapmadýðý halde beðenenler kâfir olur. (Berika)

Soru : Üç aylarý tutuyorum. Arkadaþlardan bilmeden davet edenler oluyor. Orucu bozmam caiz midir?

Cevap : Üç aylardan Receb ve Þabanda tutulan oruçlar nafiledir. Nafile oruç tutarken uygun bir davete gidilince orucu bozmak caizdir. Bir mümin arkadaþý sevindirmek, onu üzmemek için davetine gidilir. Davete gidip de orucunu bozmayan bir kimseye Peygamber efendimiz buyurdu ki:

(Arkadaþýn senin için bu kadar külfete girdiði halde, sen hâlâ "oruçluyum" diye ýsrar ediyorsun. Þimdi ye, sonra yerine bir gün tutarsýn.) [Dare Kutni]

Davete gidilince, Ramazan, kaza ve kefaret oruçlarý bozulmaz. Sadece nafile oruçlar bozulabilir. (Mevkufat)

Soru : Kaza borcum var. Üç aylarda tutabilir miyim?

Cevap : Kaza ve nafile oruçlarý Receb ve Þaban ve diðer aylarda tutmakta mahzur yoktur. Fakat kaza oruçlarýný, mazeretsiz geciktirmemek iyi olur! Bu aylarda kaza orucu tutan, bu aylarda nafileye verilecek sevaplara da kavuþur. (Nevadir-i fýkhiyye)

Receb ve Þaban aylarýnda kaza orucu veya nafile oruç, her gün veya aralýklý olarak da tutulur. Tek baþýna Cuma veya Cumartesi günü oruç tutmamalýdýr! Perþembe ile Cuma veya Cuma ile Cumartesi birlikte tutulursa mahzuru olmaz.

Receb veya Þabanda oruç tutarken, kazanýz varsa, (Ýlk kazaya kalan Ramazan orucumu tutmaya) diye niyet edersiniz. Kazanýz yoksa, kaza orucu tutmak yine caizdir.

Soru : 12-14 yaþlarýnda çocuklarým var. Namaz kýlýp oruç tutmalarý farz mýdýr?

Cevap : Büluða erince kýz ve erkek çocuða, namaz, oruç farz olur. Ay hâlinde tutamadýðý oruçlarý, bayramdan sonra kaza eder. Ay hâli sebebiyle kýlamadýðý namazlarý kaza etmez. Hz. Âiþe validemizin naklettiði hadis-i þerifte, hayzlý iken tutulamayan orucu kaza etmek gerektiði, kýlýnmayan namazlarý kaza etmek gerekmediði bildirilmiþtir. (Buhari)

Hz. Havva validemiz, Ramazan ayýnda hayz olunca, Allahü teâlâ, namaz kýlmamasýný ve oruç tutmamasýný, hayzlý iken kýlamadýðý namazlarý kaza etmemesini, fakat orucu kaza etmesini emretmiþtir. (Mevkufat)

Soru : Oruç hakkýnda mezheplerimizdeki hükümler hakkýnda bilgi verir misiniz?

Cevap : Ramazan orucuna niyetin son vakti, Hanefi’de öðleye bir saat kalýncaya kadar, diðer üç mezhepte imsak vaktine kadardýr. Üç mezhepte, Ramazan orucu için her gece niyet gerekir, Maliki’de ramazanýn ilk gecesi bir ay oruca niyet sahihtir.

Þafii’de, kulak tabii menfez [delik] dir. Kulaða konan sývý katý her þey, mideye girmiþ gibi orucu bozar. Diðer üç mezhepte sadece ilaç konursa bozar. Þafii’de idrar yolu da tabii menfezdir. Buraya pamuk konsa bile orucu bozar. Diðer mezheplerde bozmaz.

Ýðne vurulmak, dört mezhepte de orucu bozar.

Diþler arasýndaki yemek kýrýntýsýný yutmak Hanefi’de orucu bozmaz, diðer üç mezhepte bozar.

Lavman Maliki’de orucu bozmaz, diðer üç mezhepte bozar.

Unutarak yiyip içmek, üç mezhepte orucu bozmaz, Maliki’de bozar.

Ramazanda oruçlu iken yiyip içene Hanefi ve Maliki’de kefaret gerekir, Þafii ve Hanbeli’de sadece kaza gerekir. Hanýmý ile beraber olana dört mezhepte de kefaret gerekir.

Kan aldýrmak Hanbeli’de orucu bozar, diðer üç mezhepte bozmaz. Abdest alýrken, mübalaða etmeden boðaza su kaçarsa, Þafii ve Hanbeli’de oruç bozulmaz. Hanefi ve Maliki’de bozulur.

Ramazanda karý koca beraber olursa, Þafii ve Hanbeli’de kefaret kocanýn üzerine olur, Hanefi ve Maliki’de ikisine de kefaret gerekir.

Maliki’de oruçlu iken hanýmýný öpmek haram, diðer üç mezhepte haram deðildir. Ancak cünüp olmak ihtimali varken öpmek mekruhtur. Hanýmýn öpünce mezi gelirse üç mezhepte oruç bozulmaz, Hanbeli’de bozar.

Þafii ve Hanbeli’de, nafile oruç veya nafile namaza baþlayan, tamamlamadan bozarsa, kazasý vacip deðil, Hanefi ve Maliki’de vaciptir.

Yalnýz Cuma günü oruç tutmak Hanefi ve Maliki’de caiz, Þafii ve Hanbeli’de mekruhtur. Ýmam-ý Ebu Yusuf da mekruh dedi. Bu bakýmdan Hanefiler yalnýz baþýna Cuma günü oruç tutmamalýdýr.

Kadir gecesi üç mezhepte ramazan ayý içinde, Hanefi’de ise bütün sene içindedir.

Sadaka-i fýtýr, Hanefi’de Ramazan-ý þerifte verilir. Ramazandan önce ve bayramdan sonra da vermek caiz ise de, bayram namazýndan önce verilmiþ olmasý daha çok sevaptýr. Þafii’de Ramazandan önce, Maliki’de ve Hanbeli’de ise bayramdan önce verilemez. Hanefi’de nisaba ulaþanýn fýtra vermesi vacip, diðer üç mezhepte, bir günlük yiyeceði olanýn fýtra vermesi farzdýr. Hanefi’de hanýmýn fýtrasýný kocasý vermez, diðer üç mezhepte vermesi lazýmdýr.

umitergunSoru : Kýþ günleri kýsa olduðu için nafile veya kaza orucu tutmam uygun olur mu?

Cevap : Evet. Kolaylýklardan istifade etmek iyidir. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki:

(Kýþýn oruç tutmak, meþakkatsiz elde edilen bir ganimettir.) [Tirmizi]

(Kýþ mevsimi, müminin baharýdýr. Gündüzleri kýsadýr, oruç tutar, geceleri uzundur, o vakitleri ibadet eder.) [Gunye]

Soru : Erkek veya bayan kadýn doktoru veya ebe, Ramazanda, abdestli iken bir kadýna doðum yaptýrsa, orucu, guslü veya abdesti bozulur mu?

Cevap : Hanefi mezhebindeki kadýn doktorunun veya ebenin, Ramazan-ý þerifte doðum yaptýrmakla orucu, abdesti ve guslü bozulmuþ olmaz.

Zaruretsiz erkek doktora doðum yaptýrmak caiz olmaz.

Soru : Oruçlu iken rahimden ültrasonla muayene olmak orucu bozar mý?

Cevap : Alete jel gibi bir þey sürüyorlar, rahme yað veya jel gibi bir þey girince oruç bozulmuþ olur. Eldivenle muayene etse de, eldivene bir þey sürülmüþ ise yine oruç bozulur. Ýçeriye az da olsa bulaþacak bir þey girerse oruç bozulur.

Ýkinci bir husus da kadýn, muayene esnasýnda zevk alýrsa cünüp olur ve oruç bozulur. Zevk almazsa bozulmuþ olmaz.

umitergun

Sevgili Kardeþlerim Bu soru ve Cevaplarýn Sizlere Yardýmcý olacaðýna Eminim Eksiklikler ve Fazlalýklar için Hakkýnýzý Helal Edin.
Arada Bazý ahlakýmýza uymayan kelimeler kalmýþ olabilir uyarýrsanýz deðiþtirim.

Yara ßenim

ALlah razý olsun merak ettiðim bir çok þeyi okudum teþekkür ederim din kardeþim,abim

Yukar git