Temmuz 19, 2019, 04:35:31 S
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Ýdeal Bir Ramazan Günü

Balatan Mercan, Austos 22, 2009, 02:27:25

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mercan

Ýdeal Bir Ramazan Günü

Ýftar saati heyecanla beklenir. Bu an çocuklar için cazip hale getirilir. Ýftar etmeye dakikalar kala duanýn en derin kapýlarý açýlmýþ olacaðýndan duaya geçilir. Aile fertleri duaya amin der. 

-Sabah namazý kesinlikle camide kýlýnýr. Mümkünse iþrak vaktine kadar beklenir¸iki rekat namaz kýlýnýp eve veya iþe gidilir.Bu esnada sabah zikirleri ve Kur’an kýraati yapýlýr.(iþ ortamýný aksatmayacak kýsa bir uyku olabilir.)

-Eve ve iþe giderken yolda göz ve kulaðýn¸ dilin menhiyata yakalanmamasýna dikkat edilir. Kur’an-ý Kerimden ezber bilinen yerler okunur.

-Namazlar kesinlikle camide kýlýnýr. Ezandan önce abdest hazýrlýðý yapýlýr.Sünnet namazlar ihmal edilmez.

-Bütün ara ve boþ vakitler zikir veya kuran ile deðerlendirilir. Merdiven basamaklarýnda bile tesbihat yapýlýr.

-Aile fertlerinden birinin mutfak ve benzeri ev hizmetlerinde vaktinin büyük bir bölümünü harcamamasý için ev iþlerine yardým edilir ki¸ onlarýn da ibadete ve zikre vakti kalsýn. Yemek piþiren¸ çamaþýr yýkayan bayanda zikirsiz kalmaz¸ ezber bildiði yerleri okur.

-Ýftar saati heyecanla beklenir. Bu an çocuklar için cazip hale getirilir. Ýftar etmeye dakikalar kala duanýn en derin kapýlarý açýlmýþ olacaðýndan duaya geçilir. Aile fertleri duaya amin der. Ýftar yüzünden akþam namazýnýn tehlikeye girmemesine çok dikkat edilir.

-Teravih için özel hazýrlýk yapýlýr. Düðüne gidilir gibi teravihe gidilir. Evden teravihe uðurlanan þahadete uðurlanýr gibi uðurlanýr. Dua etmesi talep edilir.

-Teravih öncesinde ve sonrasýnda müminler arasýnda muhabbeti artýracak sohbetlere katýlýnabilir. Gýybet¸ nemime ve malayani olmayan bir sohbet olmalýdýr.

-Teravihten sonra eve kapanmak en güzelidir. Sahura rahat kalkabilmek için uykuyu engelleyecek yiyecek ve içeceklerden kaçýnmak uygudur.

-Sahura muhakkak kalkýlýr. Aile fertleri de kaldýrýlýr.Güzel sahur sofralarý kurmakta bereket vardýr.Orucun da faziletini artýrýr.Sahur sofrasýný dua sofrasýna dönüþtürmek mükemmel bir iþ olur.

-Sahur yemeðinden sonra vakit kalmýþsa¸ teheccüd kýlýnabilir.

-Sabah namazýný kýlmadan uyumamaya dikkat edilmelidir. Sabah namazýna camiye gitmelidir.

-He duada¸ ramazan ayýnda yaptýklarýnýn kabulünü ve bir dahakine kavuþturmasýný Allah tan dilemek gerekir.

  Ramazan Rehberi

Yukar git