Haziran 27, 2019, 04:33:09
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

Kýrýk Kalp Gerçekten Aðrýyor...

Balatan liprade, Austos 22, 2009, 02:16:40

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Kýrýk kalp gerçekten aðrýyor

Yapýlan araþtýrmalar sonucunda bilim adamlarý, fiziksel aðrýyý yöneten genlerin düþünsel acýlarý da kontrol ettiðine dikkat çekti.   

ABD'deki California Üniversitesi'nde yapýlan bir araþtýrmaya göre, diðerlerine göre çok daha duygusal ve duyarlý insanlarýn, ayrýlýk gibi hayal kýrýklýðý yaratan olaylar karþýsýnda kýrýlan kalpleriyle uðraþmakta zorluk çektiyor

Kýrýlan kalbin aðrýsýnýn hissedildiðini söyleyen California Üniversitesi'nden Profesör Naomi Eisenberger, "Ýnsan vücudu, fiziksel acý ve sosyal acý duyarlýlýðýnýn birbirine baðlý olduðu bir gene sahip. Sadece yaralandýðýmýzda duyduðumuz acýnýn deðil, sosyal hayatta yaþanan pek çok olumsuzluðun da vücutta yarattýðý tahribatlar söz konusu bu durumda. Bu nedenle kalp kýrýklýðý da sadece 'edebi anlamda' deðil, fiziksel olarak da bir aðrýya iþaret ediyor" þeklinde konuþtu.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

liprade

Biz masadaki vazolardan mýyýz..?:)

Herkesin karþýlaþabileceði olaðan haller bunlar...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

HAdeKa

evet haklýsýnýz

ama duygusal insan vardýr asýrý duygusal insan vardýr katý insan vardýr... deðiþir


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Bevadih

Ýnsan sevdiðinde mutlu olduðunda sol yanýnda tarih edemediði þeyler hissederse ,kýrýlýncada aðrý hissetmesi normal  sol yanýnda :)

liprade

Alnt yaplan: Bevadih - Austos 22, 2009, 07:44:27 S
Ýnsan sevdiðinde mutlu olduðunda sol yanýnda tarif edemediði þeyler hissederse ,kýrýlýnca da aðrý hissetmesi normal  sol yanýnda :)


Bunun için araþtýrmaya gerek yoktu deðil mi Bevadih abla..? Çünkü her þey gayet açýk ve basit...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git