Haziran 25, 2019, 10:11:44
Haberler:

Allah size verdiði rýzký kesiverse, size rýzýk verebilecek olan kimdir? Hayýr, onlar azgýnlýk ve nefrette direnip durmaktadýrlar. (Mulk -20)

VARMISINIZ ESMALARLA RAMAZANI TEFEKKÜRLE GEÇÝRMEYE

Balatan mislimya, Austos 21, 2009, 08:52:12 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

mislimya

her güne bir esma iþleyelim mi

hayatýmýzda nasýl yaþattýk nasýl tefekkür ettik burada paylaþalým mý? ?


ilk   isim   REZZAK   olsun mu dostlar

bu gün rezzak ismini hayatýmýzýn  yaþantýmýzda nasýl  tefekkür ederiz

birazdan ev hanýmlarý mutfaða  geçeceðiz   REZZAK   olan rabbim ......   çeþit çeþit rýzýklarla mutfaðýmýzý donatmýþ dimi.

elime yumurtayý alýnca bir an düþündüm

REZZAK olan rabbim  her canlýnýn yaþama potansiyeline uygun  REZZAk  isminin tecellisiyle  rýzýklandýrýyor.
tavuk  için onun yaþamýna uygun yem  le dimi..........

benim için  yumurta   bu gün    REZZAK   ismini bana  OKUTTURUYOR


zeytin yaðýný elime alýnca  SUBHANALLAH  ne büyüksün.koskaca kainat benim için çalýþmýþ  þu zeytin yaðý soframa gelebilmesi   bana REZZAK   ismini okutabilmesi için

nasýl koca kainat çalýþtý?  ?


okyanuslar buharlaþtý....bulutlarý rüzgar  sürükledi.....yaðmurlar yaðdý.....güneþ adeta piþirdi......hava atmosfer   hepsi bizim için rabbimin merhametinden  RAHMAN  oluþundan dimi


þu an  bunlarý düþünüyor olmamýzda bizim   rýzýklanmamýz deðil mi dimiii? ?

hadi devam edelim kardeþlerim birbirimizin tefekkürünü açalým inþallah

Yukar git