Haziran 17, 2019, 11:04:28 S
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

99 esma 99 dua - engin noyan- 4

Balatan Fussilet, Austos 21, 2009, 06:43:40 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Austos 21, 2009, 06:43:40 S Last Edit: Eyll 11, 2017, 01:43:30 S by Fussilet
99 esma 99 dua  - engin noyan- 4

[audio loop=false autoplay=false]http://ia802205.us.archive.org/1/items/Tesbihatlar/03.Esma3.mp3[/audio]

Ya Mübdi! 
Sen ki her þeyi misilsiz ilkin yaratansýn 
Yaradýþýný her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansýn 
Sevabýmýn yokluðunu rahmetine vesile kýl 
Elemimin çokluðunu lütfuna sebep kýl 
Günahýmýn bolluðunu affýna bahane kýl 

Ya Muid! 
Ten kafesinden çýkýnca sana varýr ruhlar 
Sende son bulur sonlar 

Ya Muhyi! 
Çürüyüp toz olmuþ kemiklerin hatýrýný yalnýz sen sorarsýn 
Ölmüþlere ve unutulmuþlara yalnýz sen hayat bagýþlarsýn 
Ölümümü ebedi diriliþime baþlangýç eyle 

Ya Mumit! 
Ölüm uzak deðil bedenden bilirim ki ölümde senden 
Faniyim fani olaný istemem 
Acizim aciz olaný istemem 
Ruhumu rahmana teslim eyledim ben 
Ölümüm son deðil baþlangýçtýr bilirim 
Sonsuzluða baslangýcýmý iman üzre eyle Ya Rabbi 

Ya Hayy! 
Her diri senden alýr dirliðini 
Diriliðimi diriliðine ayine eyle 
Ölüm bile senin ihya etmenle diridir 
Ölümümü ebedi hayata bahane eyle 

Ya Kayyum! 
Yokluða düþürme kalbimi yanýnda tut sevdiklerimi 
Unutuþlara gömme yüzümü nazarýnda tut güzelliðimi 

Ya Vacid! 
Varlýðýný anlatmaya var sözü yetmez 
Varlar seninle vardýr 
Varlýðýný anlamaya varlýðým yetmez 
Varlýk sana þükrandýr 
Varlýðýnýn öncesi yok senin önceler seninle vardýr 
Varlýðýna son yok senin sonralar seninle vardýr 
Varlýðýna bahane yok senin an seninle vardýr 
Beni bensiz býrak beni sensiz býrakma 

Ya Macid! 
Ýzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir 
Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir 
Ýyilerin bütün iyilikleri sana aittir 
Sevap sahiplerinin bütün sevaplarý sana aittir 
Vereceklerine karþýlýk deðildir olamaz ibadetim 
Ancak verdiklerin içindir cennetine al beni 

Ya Vahid! 
Kalbim her þeye baðlanýr ayrýlýðýn ardýndan aðlamaklýdýr 
Sen ki birsin baþkalarýna koþturup yorma beni 
Ruhum her gelene sevdalýdýr 
Gidenlerin gidiþiyle yaralanýr 
Sen ki birsin çoklukta býrakýp aðlatma beni 
Kaygýlarým bin türlü korkularým daðlar kadar 
Sen ki birsin yokluga düþürüp unutma beni 
Sözüm kimseye geçmez kuvvetim kýl kadar 
Sen ki birsin boynu bükük çaresiz býrakma beni 
Bir seni bir bilirim iþte kapýna geldim baþkalarýna býrakma beni 

Ya Kahhar! 
Sen öyle Kahhar'sýn ki kahrýnda lütfun çok kahrýnda acelen yok 
Sen öyle Kahhar'sýn ki kahrýnda adalet var kahrýna sýnýr yok 
Düþmanýmýz çok aczimiz nihayetsizdir 
Kahrýnla helak eyle zalimleri 

Ya Samed! 
Doðurmadýn doðrulmadýn dengin yok benzerin de haþa 
Herkes sana muhtaç her þey sana muhtaç 
Sen muhtaç deðilsin hiç kimseye ve hiçbir þeye asla 
Ben sahip olduðuma da muhtacým sahip olmaya da 
Sen her þeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç deðilsin 
Sana muhtaçlýgým en büyük zenginliðimdir 
Senden baþkasýna muhtaç eyleme beni 
Senin dergahýnda fakrým en güzel vesilemdir 
Senden baskasýna el açtýrma beni 

Ya Kadir! 
Öyle kadirsin ki kudretin olmasa 
Var diye bir þey olmaz yok zaten anýlmaz 
Sen ki varsýn yokluktan korkmam 
Sen ki kadirsin aczimden utanmam 
Sen ki rahimsin fakrýmdan sýkýlmam 
Aczime kudretinle medet eyle 
Fakrýma rahmetinle imdat eyle 

Ya Muktedir! 
Senin kudretine sýnýr çizilmez 
Çünkü kudretine aczin zerresi deymez 
Senin kudretine göre zor yada kolay olmaz 
Senin kudretine göre her þeyde bir þeyde fark etmez 
Sen ki her þeyi bir þey gibi kolayca yaratýrsýn 
Toprakta býrakma beni 
Sen ki bir þeyi her þey gibi özenle yaratýrsýn 
Unutuþta býrakma beni 

Ya Mukaddim! 
Sen her þeyi varlýðýndan önce takdir edersin 
Sen her iþin baþýný ortasýný ve sonunu bilirsin 
Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim 
Sen ise sevdiklerini benden önce sevdin ve sevdiðin için var ettin 
Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim 
Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin 
Ugradýðým her yerde zaten sen vardýn 
Tanýdýðým her yeni alemi baþýndan beri tanýrdýn 
Kalbimin ilk atýþýndan önce bana yar idin 
Ben kendimi sevmeye geç kaldým 
Mukaddim sensin dilediðini dilediðine üstün kýlarsýn 
Sensin mukaddim dilediðini öne alýr dilediðini sona býrakýrsýn 
Önce yaptýklarýmý sonra yapacaklarýmý baðýþla 
Baþka ilah yok ancak sensin ALLAH(cc) 

Ya Muahhir! 
Zaman senindir 
Dilediðin iþi öncelersin dilediðini ertelersin 
Ýzzet senindir 
Dilediðini yanýna alýr dilediðini uzak eylersin 
Ýrade senindir 
Ýstediklerimi þimdide verir sonraya da býrakýrsýn 
Hüküm senindir 
Dilersen baþkalarýný bana tercih eder 
Dilersen beni baþkalarýna tercih edersin 
Hayat senindir 
Dilersen ecelimi acilen verirsin dilersen tehir edersin 
Takdir senindir 
Dilersen cezami hemen verir 
Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin 
Beni baþkasýna tercih et baþkasýný bana tercih etme 
Beni benden al beni senden uzak etme 
Rahmetini öncele gazabýný ertele 
Piþman olmama izin ver ecelimi tehir eyle 


Ya Evvel! 
Senin varlýðýn evvelden evvel 
Senindir sýrrýný kavrayamadýðým ezel 
Sen öncelerden de öncesin 
Senindir zaman sen öncesizsin 
Her þeyin aslý senin katýndadýr 
Her iþin baþý senin yanýndadýr 
Yokken bana sahip çýkan sensin 
Benden önce beni anan sensin 
Önceleri yoktum sen var eyledin 
Sonralarý unutulucam sen an beni 

Ya Ahir! 
Sensin sonralarýn sonrasý nihayetin yok senin 
Her þeyin sonu senin yanýnda 
Her iþin sonucu senin lütfunla 
Seninle sona erer hasretlerim 
Sende son bulur beklemelerim 
Seninle güzelleþir sonum sende gerçek olur umutlarým 
Seninle sonsuzlaþýr an senin müjdenle geniþler zaman 
Seninle gelir yarýnlar seninle var olur sonralar 
Senin lütfunla varlýk evine konuk oldum 
Bugün var yarýn yokum 
Sonumu sonsuzluk eyle akibetimi hayr eyle kabrimi gülizar eyle 
Ecel geldiðinde müjdeni söyle 

Ya Zahir! 
Her þeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin 
Her þey kendini gösterdiðinden çok seni gösterir 
Sen zahir olmasan ýþýk kör kalýr 
Seni görür gibi yaþamakla güzelleþtir halimi 
Senden baskasý þahit olmaya deymiyor 
Zuhuruna þahit olanlardan eyle beni 
Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor 
Ayetlerine þahit yaz beni 
Gözlerim seni görmeye yetmiyor 
Kalbimde görünür eyle kendini 

Ya Batýn! 
Sen herkese gizli kalýrsýn 
Hiçbir þey sana gizli kalamaz 
Dipsiz kuyular derin kurutulmuþluklar 
Uçsuz bucaksiz ufuklar 
Iþýgýn eriþemediði derinlikler sana ayandýr 
Kalbimin sýzýlarý ruhumun arzularý aklýmýn sýrlarý sana aþikardýr 
Sen ki hiçbir tasavvurun eriþemeyeceði gizliliktesin 
Aklýmý hikmetinin inceliklerine aþina eyle 
Sýrlarýný arayýþýmý en tatlý heyecaným eyle 
Sen ki irade ve hikmetinle her þeyin iç yüzünde saklýsýn 
Nefsimi iradene ram eyle 
Sen ki her þeyin içine ve aslýna hükmedersin 
Kalbimi en güzel hallerle hallendir 
Varlýk senin izzet ve azametine perdedir 
Sýrlarýný aç perdeleri indir 

Ya Vali! 
Nefsimle beni sýnayan sensin 
Ömrümü eksiltende artýranda sensin 
Ömür senin dilediðindir 
Malýmý azaltanda çoðaltanda sensin 
Elimdekiler senin verdiðindir 
Sen dilemedikçe ben dileyemem 
Dilediðim sensin dilediðim senin dilediðindir 
Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin 
Kalbimi kalp eyle dininde sabit kýl 
Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin 
Fakrýma medet eyle katýnda þefaatçi kýl 

Ya Müteali! 
Sen bütün yüceliklerden yücesin 
Yüceler yücesi sensin 
Sensin ulviler ulvisi sensin perdelerin gizlediði 
Sensin görünenlerin gösterdiði 
Sensin kainat kitabýnýn hecelediði 
Ýyiliklerin sahibi sensin her dilin yücelttiði sensin 
Ufuklarýn sahibi sensin 
Sen Mütealsin 
Her þeyden ala, her kusurdan müberra, her noktadan paksýn 
Sonsuz kusurlu bu fakir 
Her kusurum senin kemalini anlamam içindir 
Kusurumu kemaline eriþme vesilesi kýl 
Sen Mütealsin 
Her þeyin üzerinde her yüceliðin ötesinde 
Her eksiklikten münezzehsin 
Sonsuz fakr içinde bu fakir 
Fakrým senin rahmetini tatmam içindir 
Fakrýmý rahmetine yetiþme vesilesi kýl 
Müteal sensin sonsuz acz içinde bu fakir 
Aczim senin kudretine dayanmam içindir 
Aczimi kudretine sýðýnma vesilesi eyle 
Müteal sensin, Ýlah sensin, Rab sensin 
Kulluðumu rýzaný kazanma vesilesi eyle 

Ya Berr! 
Yoktum yokluðumun farkýnda deðildim 
Ýyilik ettin var eyledin beni 
Anýlmýyordum anýlmaya deðer deðildim 
Ýyilik ettin insan eyledin beni 
Bilmiyordum bilmediðimi bilmiyordum 
Ýyilik ettin kendini bilir eyledin beni 
Ýnanmýyordum senin farkýnda deðildim 
Ýyilik ettin inanlardan eyledin beni 
Kimsesizdim kendime dost arýyordum 
Ýyilik ettin dostun eyledin beni 
Yetimdim sahibimi arýyordum 
Ýyilik ettin rahmetine çaðýrdýn beni 
Hatalýyým piþmanlýk duyuyorum 
Ýyilik ettin kapýna çaðýrdýn beni 
Yüzüm yok kimseye yaranamýyorum 
Ýyilik ettin dergahýna aldýn beni 
Günahým çok senden utanýyorum 
Ýyilik ettin gufranýna boðdun beni 
Senden iyilik istemeye ne hacet 
Ýstememi isteyiþin zaten iyiliðin deðil mi 
Senden istemeye ne hacet 
Vermek istemeseydin istemeyi vermezdin ki 
Ben sustum Ya Rab sen söyle iyiliðimi 

Ya Tevvab! 
Ýste kapina geldim 
Edemedigim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum 
Ýþte dergahýna vardým 
Dileyemediðim bütün özürler için senden özür diliyorum 
Sana dönüyorum çünkü gidecek baþka kapý bilmiyorum 
Beni nasýl kabul etmezsin ki kapýna 
Çünkü söyle dediðini biliyorum 
"ALLAH(cc)'ýn kabulünü vaat ettiði tövbe 
O kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç iþlerler 
ve çarçabuk tövbe ederler" 
Bunlarý söylemekle cahillik ettimse tövbe Ya Rab 
Ýste çarçabuk tövbe ettim 
Sen tövbe edenleri seversin bilirim 

Ya Müntekim! 
Sen ki isyana ve inkara pek þiddetli karþýlýk verirsin 
Ýntikamýn haktýr senin 
Sen ki mazlumlarýn ahýný iþitir ezilenlerin halini görürsün 
Cehennemin haktýr senin 
Sen ki dilediðine rahmet eyler dilediðine azab edersin 
Adaletin haktýr senin 
Nefsimi isyandan uzak tut 
Nefsimin eline býrakma beni 
Kalbimi nisyandan uzak tut 
En güzel hale kalp eyle kalbimi 
Zalimden ve zulümden uzak tut 
Adaletine razý eyle beni 
Rahmetini ver gazabýndan uzak tut 
Lütfuna muhatap eyle beni 

Ya Afüvv! 
Sen affedicisin sen affetmeyi seversin 
Sen severek affedersin 
Senin merhametli nazarýn nice günahlarý silip süpürür 
Senin affýnýn gölgesinde bütün günah defterleri yanýp kül olur 
Sen affetmeyi öyle çok seversin ki 
Günahýmý dilersen affedecegini biliyorum diye de affedersin beni 
Sen öyle nezaketle affedersin ki 
Kendi hafýzamdan da silersin günahlarýmý mahcup etmezsin beni 
Hatalýyým itiraf ediyorum kusurluyum kabul ediyorum 
Ýsyaným çoktur biliyorum çok unuttum utanýyorum 
Unuttuðumu da unuttum þimdi hatýrlýyorum 
Aldandým affýný umuyorum 


Ya Rauf! 
Yokluðumda bile hatýrýmý sorup var eyleyensin 
Sen ki bütün þefkatlilerden þefkatlisin 
Cemalinle iltifat et bana refetinle muamele et bana 

Ya Malikü'lmülk! 
Mülk senindir mülkünde dilediðini eylersin 
Senindir mülk dilediðini mülküne dahil edersin 
Bedeni senin mülkündendir 
Hücre hücre tek sahibim sensin 
Kalbim senin elindedir 
Ýsyanda da itaatte de tek sahibim sensin 
Sözüm senin verdiklerindendir 
Sustuðumda da konuþtuðumda da tek sahibim sensin 
Ruhum senin emrindir 
Hayatýmda da ölümümde de tek sahibim sensin 
Yokluðumda da varlýðýmda da tek sahibim sensin 
Mülkünün haricinde bir yer yok ki çýkayým 
Baþka kapý yok ki çalayým yanýna al beni 


Ya Zü'l-celal Ve'l-ikram! 
Keremin öyle bol ki senin 
Bir çiçeðin güzelliðinde baharýn ihtiþamýný gizlersin 
Keremini celalinle gösterirsin 
Lütfun öyle çok ki senin 
Bir damla suya bin hayat bahþedersin 
Lütfunu ihtisamla açýk edersin 
Görünmen öyle açýk ki senin 
Zuhurunun þiddetinden gözlerden gizlenirsin 
Cemalini kereminle gösterirsin 
Sen ki en sevgilini(asv) bana elçi eylersin 
En sevgilini(asv) en sevgili eyle bana 
Karanlýklarýmý daðýt nur eyle beni


Ya Muksit! 
Hak senin yanýndadýr 
Haklýlarýn hakký senin katýndadýr 
Her muhtaca payýný veren senin adaletindir 
Payýma düþene razý eyle beni 
Fazlýndan fazla fazla ver bana 

Ya Cami! 
Sen ki Ýbrahim'in(as) kuþlarýný dað baþlarýndan geri toplayansin 
Az olan sevaplarýmý da topla hesap günü geldiðinde 
Ýyilikten yana ne varsa senin katýndadýr 
Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiðinde 
Yokluðu varlýðýn alnýna þebnem eyleyen sensin 
Kerem et beni ve kardeþlerimi de cem eyle iyiler meclisinde 

Ya Ganiyy! 
Öyle Ganiyysin ki lütfunu hak etmek gerekmez 
Ýhsanina layýk olmak gerekmez 
Elim istediklerime yetiþmiyor kalbimin emelleri hiç bitmiyor 
Hayallerime kainat dar geliyor dilime sadece dua deðiyor 
Ýstesem ancak senden isterim 
Ýyyakenestain iyyakenastain 

Ya Mugni! 
Bütün zenginlikler senin ikramýndýr 
Elimizde olanlar deðil sadece elimizde senin ihsanýndýr 
Sahip olduklarýmýz deðil sadece varlýgýmýz da senin ikramýndýr 
Her zenginin zenginliði senden baþkalarýna el açtýrma beni 
Yalnýz sana karþý fakir olanlardan eyle beni 
Fakirlik korkusundan azad eyle nefsimi 
Neyim varsa senin verdiðini bilenlerden eyle beni 
Kainata dilenci eyleme kalbimi 
Senin nazlý bir misafirin olarak aðýrla iki dünyada beni 

Ya Mani! 
Sen mani olursan kimse manileri kaldýrasý degil 
Sen engelleri kaldýrýrsan hiçbir þey engel olasý deðil 
Ben bana gerekeni bilmem Hakim sensin 
Men eyle bana verme neler engelse sana gelmeme 

Ya Darr! 
Zarar da fayda da senin iznindedir 
Zarara izin vermende bir hikmetledir 
Sen hakkýmda zarar murad etmezsin 
Ýyilik senden kötülük nefsimdendir 
Ýyiliðe mecalim yok sen iyileþtir beni 
Zarar da görünse faydadýr taktir ettiðin 
Kendime faydam yok zarardan kurtar beni 

Ya Nafi! 
Yokken var ediþin bana öyle bir fayda ki 
Kömürü elmasa çeviren simya gibi 
Vicdanýma sakladýðýn sýr öyle bir cevher ki 
Adem'in(as) piþmanlýgýný açýk eden dua gibi 
Kalbime koyduðun muhabbet öyle deðerli ki 
Ýbrahim'e(as) ateþi serin eyleyen sýr gibi 
Bana bahsettiðin hayat öyle bir Kevser ki 
Ýsa'nýn(as) ölüleri dirilten dokunuþu gibi 
Tenime verdiðin afiyet öyle bir merhem ki 
Eyyub'un(as) yaralarýný iyileþtiren deva gibi 
Gözlerime deðen nazarin öyle bir ýþýk ki 
Yunus'u(as) üç karanlýktan çýkaran nur gibi 
Yüzüme tebessümü koyan yaradýþýn öyle güzel ki 
Yusuf'u(as) yüzüne tutulan ahime gibi 
Bana vaat ettiðin cennet öyle bir müjde ki 
Muhammed'in( asv) canlar okþayan tebessümü gibi 
Her hayýr senin elindendir katýnda hayra eriþtir beni 
Her menfaat senin taktirindedir rahmetinden menfaatlendir beni 
Her fayda senin izninle gelir lütfundan faydalandýr beni 
Sensiz benden bana çare yok bana iyiliðin gerek 
Sensiz kimseden kimseye fayda yok bana kalbi selim gerek 

Ya Nur! 
Sen ki varlik aleminin nurusun 
Sendendir çehrelerden parlayan nur 
Sendendir göze bakýþ veren sýr 
Sendendir gönle neþe veren sürur 
Seninle nurlanýr kalbim seninle aydýnlanýr aklým 
Nurunu yaðdýr bana 

Ya Hadi! 
Sensin kalplerimize Hak yolunu gösteren 
Sensin vicdanýmýza Hakký aþina eyleyen 
Ýnayetini kar eyle bana hidayetini yar eyle bana 
Yolunu yol eyle bana lütfunu bol eyle bana 

Ya Bedi! 
Hiçligi varlýkla taçlandiran sensin 
Varlýðý yokluktan çýkarýp süsleyensin 
Sen ki her þeyi eþsiz bir güzellikte yaratýrsýn 
Eþsiz yakýnlýðýna al beni 
Sen ki her iþi özenle ve incelikle tamamlarsýn 
Ýnceden inceye sev beni 

Ya Baki! 
Ne zaman lezzet alsam tükenince elem çekerim 
Lezzetleri daim eyleyen sensin 
Ne zaman kavuþsam ardýndan ayrýlýðý beklerim 
Kavuþmalarý sahici eyleyen sensin 
Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim 
Kalbime ebedi sevdalar düþüren sensin 
Ömrüm kisa elim yetiþmiyor kalbim kandýr 
Baki olan ancak sensin Beka bahþet imanýma 

Ya Varis! 
Yok bildiklerim senin nazarýndadýr 
Yitirdiklerim senin katýndadýr 
Bitirdiklerim senin yanýndadýr 
Unuttuklarým senin hatýrýndadýr 
Unutulmuþlarý sonunda sen anarsýn 
Gidene de kalana da Varis sensin 
Ebedi kavuþmaklar ver bana 

Ya Resid! 
Ya Rab sensin hakiki biricik mürþit 
Yönümü sana çevir yolumu sana getir 

Ya Sabur! 
Eyyub'a(as) sabrý sen öðrettin 
Eyyub'a(as) sabrý sen verdin 
Sen ki sabrý için Eyyub'u(as) översin 
Sensin Sabur asýl sabreden sensin 
Sabur sensin sabredenleri seversin 
Sabrýn öyle ki ben kuluna hilmin çok 
Sabredersin ki cezalandýrmak ta acelen yok 
Sabrýn var ki piþman olacaklara mühletin çok 
Sabrýn öyle ki sabretmeyenlere bile sabýrsýzlýgýn yok 
Sen ki bütün sabredenlerin sabýr sebebisin 
Muhabbetine mahzar olan sabilinden eyle beni 
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

...Tefekkür...

Mahrum kaldýðýmýz güzelliklerden biri daha....

Sanýyorum bu serinin bakým zamaný gelmiþ Fussilet Hocam.... :)

RABBÝM razý olsun sizden....
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Fussilet

amin... bu modu unutmuþum bugün akþam bakayým inþ.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git