Haziran 25, 2019, 12:19:24 S
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

99 esma 99 dua - engin noyan- 3

Balatan Fussilet, Austos 21, 2009, 06:43:10 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Austos 21, 2009, 06:43:10 S Last Edit: Eyll 11, 2017, 01:41:40 S by Fussilet
99 esma 99 dua  - engin noyan- 3

[audio loop=false autoplay=false]http://ia802205.us.archive.org/1/items/Tesbihatlar/02.Esma2.mp3[/audio]

Ya Hakem! 
Sen ki varlýk aðacýný yokluðun karanlýk köklerinden çýkarýp vücuda getirensin 
Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin 
Kalbime deðen sýzýlarý ince ince söz eyle 
Yüzüme deðen gözyaþýmý damla damla rahmet eyle 
Dudaðýma deðen heceleri deste deste dua eyle 

Ya Adl! 
Sensin zulme ugrayanlarýn dayanagý 
Sensin mahzun kalplerin sýðýnaðý 
Senin adaletindir sýðýndýðým senin nizamýndýr güvendiðim 
Nefsime zulmetmekten koru beni 
Adaletine razý eyle nefsimi 
Eðrilmekten koru kalbimi 
Rýzana göre ölçülendir beni 
Mizanýnda güzel eyle akibetimi 
Kolay eyle sorgu sualimi 
Hesap verme inceliðiyle yaþat beni 
Zulmetmekten uzak eyle beni 
Zulme uðramaktan koru beni 

Ya Latif! 
Senin hükümlerin her seyin her haline inceden inceye nüfuz eder 
Hükmüne razi olmayý lütfet bana 
Lütfunu hakkýmda hükmün eyle 
Hükmünü hakkýmda latif eyle 

Ya Þükür! 
Sen ki bana iman verdin dalalette býrakmadýn 
Bense sana þükrümde hep eksik yetersiz kaldým 
Þükrünün lezzetini her dem tattýr kalbime dilime 
Þükredebilmek bile senden gelen bir nimettir 
Bu nimetin þuuruna erdir fakiri 

Ya Aliyy! 
En güzel sýfatlar bile seni nitelemeye yetmez 
Senin lütfunun þulesidir bütün güzel sýfatlar 
En mükemmel vasýflar bile seni vasfetmeye yetmez 
Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasýflar 
Sen her türlü tasavvurun ötesindesin 
Sen her türlü hayalin üzerindesin 
Sýfatlarýna hayaller eriþemez yüceliðine akýl sýr ermez 
Senin lütfunla ulviyet kazanýr alemler 
Senin tenezzülünle mertebeler kazanýr insan, cin ve melekler 
Aczime yüce kudretinle medet eyle 
Fakrýma ulvi yakýnlýgýnla imdat eyle 
Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin yakinlýðýna al beni 
Sen ki yüceler yücesisin senden baþkasina boyun eðdirme beni 

Ya Kebir! 
Cümle efkar dar kalýr senin kibriyaný anlamaya 
Cümle sözler sýð kalýr senin büyüklüðünü anlatmaya 
Bir seni büyük bilenlerden eyle beni 
Büyüklüðünü bilmekle geniþlet fikrimi 
Kibriyaný anlayacak akýlla donat beni 
Celalini görmekle geniþlet kalbimi 

Ya Hafiz! 
Hýfzýnýn hazinesinde alem bir noktadan ibarettir 
Hýfzýnýn ayinesinde ay ve güneþ sönük bir parýltýdan ibarettir 
Bahar kýþa döner birgün gün akþama çýkar 
Sabahlar sendendir koru beni sabaha eriþtir 
Yýldýzlar söner birgün daðlar yerinden oynar 
Gökler senindir koru beni kapýna yetiþtir 
Göklerde ölür birgün yer yerinden oynar 
Her yer senindir koru beni menzile eriþtir 
Kuþlar daðýlýr birgün denizler kaynar ufuklar senindir 
Koru beni ötelere eriþtir 
Ýsmim unutulur birgün sesim boþlukta çýnlar 
Yakýnlýklar sendendir 
Koru beni yakýnlýgýna eriþtir 
Defterim açýlýr birgün günahlarým çok tutar 
Takdir senindir koru beni affýný yetiþtir 
Sözüm biter birgün sessizlik uzar kelam senindir 
Koru beni müjdeni yetiþtir 

Ya Mukit! 
Sen ki herkesin her ihtiyacýný her an görüp gözetirsin 
Sana ayandýr her türlü niyet ve hareketim 
Sen ki sonsuzluk istediðini kalbime ilham edersin 
Sana malumdur bütün dualarým ve isteklerim 
Sen ki zayif ve acizleri yetim ve yoksullarý kollayýp gözetirsin 
Sana aþinadýr acizliðim ve yetimliðim 
Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayý seversin 
Sana aþikardýr sevapça yoksulluðum ve eksikliðim 
Niyetlerimi güzelleþtir ihlasa eriþtir beni 
Ömrümü ebede bitiþtir cennetine yerleþtir beni 
Yoksulluðumu rahmetine ayine eyle baskasýna el açtýrma 
Günahlarýmý gufranýna bahane eyle yüzümü kara çýkarma 

Ya Hasib! 
Emellerim hesaba gelmez arzularým sayýya dökülmez 
Defterimden yanlýþlarýmý çýkar ki hesabým kolay olsun 
Ýhtiyaçlarýmýn en küçüðüne hayallerimin hiçbirine elim yetiþmez 
Kalbimin sýzýlarýný topla ki hesaba gelir bir duam olsun 

Ya Kerim! 
Ya Rabbi! Kereminle güzel eyle her halimi 
Kereminle sevindir kalbimi 
Sen ki en çok acizlere ve zayýflara ikram eylersin 
Sen ki hiç sebepsiz hiç hesapsýz kerem eylersin 
Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin aðacýný saklarsýn 
Cennetine al hiç bitmeyen ikramýna eriþtir beni 
Kerem et bu acize az sevabýný çok eyle 

Ya Rakib! 
Ömrümün her anýnda seni anmak dilerim 
Lakin halim el vermez unuturum 
Kalbime zikrini yerleþtir uyandýr beni 
Ölüm anýmý seni anarak yaþamak isterim 
Lakin mecalim yetmez susarým 
Dualarýmý katýna eriþtir yandýr beni 
Hesap günü seni razý etmeyi arzu ederim 
Lakin sevabým yetmez korkarým 
Yaptýklarýmý hayra eriþtir iyilerle andýr beni 

Ya Mücib! 
Arza hacet yok halim sana ayandir 
Söze gerek yok sessizliðim sana beyandýr 

Ya Vasi! 
Varlýk sensiz darlanýr 

Ya Vedud! 
Sen sevdiðin ve sevdirdiðin için bakar yüzler yüzlere 
Sen sevdiðin ve sevdirdiðin için güneþ doðar günlere 
Sen sevdiðin ve sevdirdiðin için baharýn gelir her yere 
Sen sevdiðin ve sevdirdiðin için kelamýn deger dillere 

Ya Mecid! 
Yakýnlýgýn ulviyetine engel deðil ki 
Bana akla hayale gelmez güzellikler bahþedersin 
Ulviyetin yakýnlýgýna engel deðil ki 
Bana benden de yakýn olduðunu her daim söylersin 

Ya Bais! 
Zerrelerimi topla bir bir daðýldýklarýnda 
Hayat ver yeniden onlara ulaþtýr en sevdiklerimin yanýna 

Ya Þehid! 
Seni görür gibi yaþamak en güzel haldir 
Senin gören oldugunu görmek en güzel tecellidir 

Ya Hakk! 
Ancak sana yönelmek kuluna haktýr 
Kýblenden saptýrma beni 
Ancak sana edilen dualar kuluna haktýr 
Mahrum býrakma beni 
Ancak senden dilemek kuluna haktýr 
Sahipsiz býrakma beni 
Ancak sana dayanmak kuluna haktýr 
Çaresiz býrakma beni 
Ancak sana varan yollar kuluna haktýr 
Yoldan çýkartma beni 
Her seyden çok seni sevmek kuluna haktýr 
Yetim býrakma beni 
Bela hakkýmdaki hükmün haktýr 
Ya Rabbi hak ettiðimle deðil lütfunla aðýrla beni 

Ya Vekil! 
Aczimi sana þefaatçi ederim 
Kudretini dayanaðým eylerim 
Fakrýmý sana elçi ederim 
Rahmetini sýðýnagým eylerim 

Ya Kaviyy! 
Aczimi bilip dergahýna geldim 
Ýyyakenagbudü ve iyyakenestain 
Fakrýmý bilip senden istedim 
Ýyyakenagbudü ve iyyakenestain 
Havl senindir kuvvet senin 
Kavi olan ancak sensin

Ya Metin! 
Demir emrinle parçalanýrken nefsimin elinde býrakma beni 
Daglar sana boyun eðmiþken þeytanýn aldatmacalarýna kandýrma beni 
Denizler izninle yarýlýrken sebeplerin arasýnda oyalama beni 
Dilim sana içtenlikle yakarýrken sözlerimden fazlasýyla anla beni 

Ya Veliyy! 
Sana tevekkül ettim vekilim sensin 
Sana iman ettim sahibim sensin 
Sana sýðýndým sýrdaþým sensin 
Sana güvendim veliyyim sensin 
Sana baðlandým dostum sensin 
Sana tutunuyorum bütün varlýðýmla 
Kimsenin yere yýkmasýna izin verme beni 


Ya Hamid! 
Hamid sensin hamd sanadýr 
Diller senin hamdinle tatlanýr 
Her nefes sana minnetle verilir ve alýnýr 
Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle 
Minnet altýnda ezdirme kalbimi

Ya Muhsi! 
Hadsiz acz ve zaaf içindeyim 
Düþmanlarým pek yaman incitenim sayýsýzdýr 
Sana þükrüm yetersiz arzularým hesapsýzdýr 
Fýtratýmýn diliyle yalvarýyorum dualar ediyorum 
Ýsteyenlerin ve istenenlerin sayýsýný bilen ancak sensin 
Kalbime yoldaþ eyle merhametini 
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

...Tefekkür...

RABBÝM razý olsun Fussilet Hocam....

Birde  dinleyebilseydik.... :(
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git