Haziran 26, 2019, 10:49:19 S
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

ALLAH BÝZE YETER

Balatan Yara ßenim, Austos 21, 2009, 12:53:01

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Yara ßenim

Allah Bize Yeter...

Sahip olduklarýnýzýn sizin olduðunu düþünüyorsanýz muhtaçsýnýz demektir.
Varlýk içinde yokluðu görmemiþseniz, yoksulsunuz demektir.


Cesaret, Allah'tan hakkýyla korkmaktýr; korkmuyorsanýz korkaksýnýz demektir.

Kelimeler kalbinde hikmetler taþýr, hikmeti görmüyorsanýz cahilsiniz demektir.


Ýnfak etmek, azametle bilinir; vermeye güç yetirirken veremiyorsanýz âcizsiniz demektir.

Ama bir ömrün kavþaðýnda durup geçmiþe set çekebiliyorsanýz cesursunuz demektir.

Sebeplerin ardýndaki sebebi, her þeyin üstündeki müsebbibi arýyorsanýz ârifsiniz demektir.


Vazgeçilmez olan için kendinizden bile vazgeçtiðinizde hazýrsýnýz demektir.


Ve bir gün her þeyiniz hiçbir þey olduðunda, gemileri yakmak için imkansýzý düþlerken...

ALLAH SÝZE YETER...

Doðumla ölüm arasýnda, gecenin karanlýðýnda, bir þafak aydýnlýðýnda, dört mevsim yedi iklimde...

ALLAH BÝZE YETER

Ýhtiyacý yaratan, hiçbir þeye muhtaç olmayan, lütfeden, ihsân eden ALLAH BÝZE YETER.

Kimsesiz kaldýðýmýzda, mutluluðumuz alýndýðýnda ellerimizden, yalnýz býrakýldýðýmýzda, suçlandýðýmýzda, kýnandýðýmýzda;

bir seccadenin þefkatinde dualar kalbimize deyip geçerken, dil ile ikrar edilen kalp ile tasdik olunduðunda... ALLAH BÝZE YETER.


Kalbimiz aðrýdýðýnda,

dilimiz dolandýðýnda,

omuzlarýmýzýn üzerinizdeki yükün altýnda ezilirken;

sevilmediðimizde,

sorulmadýðýmýzda,

anýlmadýðýmýzda...


Yorulduðumuz zaman,

direnmekten vazgeçmeyi düþündüðümüzde,

hata ettiðimizde günahýn piþmanlýðýyla tükenirken...


Velhasýl yandýðýmýz zaman zulmetin alevinde, ateþi serin ve selametli kýlan ALLAH BÝZE YETER.


Duanýn gücünü anlayýp yalnýz O'ndan istediðimizde, O'na dayanýp güvendiðimizde, O'ndan baþka hiçbir þeyimiz kalmadýðýnda...

ALLAH BÝZE YETER

O, ne güzel bir vekil, O ne güzel bir dost, ne güzel bir yardýmcýdýr

Ey Rabbimiz, Baðýþlamaný dileriz, dönüþ ancak sanadýr...
Adige batur

Yukar git