Haziran 26, 2019, 08:11:22 S
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Ramazan’daki rahmani hediyeler

Balatan mis@fir, Austos 20, 2009, 03:29:34

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

mis@fir

Ramazan’daki rahmani hediyeler
Dilaver SELVÝ


Uzun zaman var ki dünyamýza karanlýklar inmekte. Her yerde karmaþa, gözyaþý ve hüzün hakim. Gönüllerimiz yüce Sevgili’den gelecek hoþ bir selama, kelama, rahmete ve sevgiye hasret… Týpký susuz topraklarýn yaðmura hasreti gibi! Þükür, müminlere o selam geldi; rahmet her yaný sardý, sevgi pýnarý önümüzde akýtýldý. Müjde! Rahmet mevsimi, umut aný, yenilenmenin, umutlarý tazelemenin, yeniden diriliþin zamaný geldi! Onunla melekut aleminin perdesi açýldý. Melekler aramýza indi. Ruhaniler bize bakýyor. Semaya kalkan eller rahmetle dolacak. Müjde! Selam ve saadet ayý Ramazan geldi! Ey mübarek Ramazan, hoþluðu unutan dünyamýza hoþ geldin!

Ramazan, rahmet Peygamberi’nin ümmetine sunulmuþ özel bir rahmet hediyesidir. O, içinde bin aydan daha hayýrlý bir geceyi bulunduran selam ve saadet ayýdýr. Ramazan rahmet, maðfiret ve cehennemden azat olma ayýdýr. Bu rahmet sofrasý bütün alemin önüne açýlmýþtýr. Hiç kimseden kýskanýlmamýþtýr. Ondan, inatla isyana devam eden gafiller hariç, her mümine muhakkak bir pay vardýr. Bu pay, imanla Ramazan’a hürmet eden, elinden geldiði kadar oruç, ibadet ve edeple onun hakkýný verip boynunu büken bütün müminlerin bayramla birlikte günahlarýnýn affedilmesidir.

Bu ayýn nefsimize, ailemize ve cemiyetimize kazandýrdýðý pek çok manevi hediye ve güzel ahlak var. Ramazan yüce Rahman’ýn mümin kullarýna selam ettiði bir aydýr. Bu selam bize yüce Kur’an’la ulaþtýrýlmýþtýr. Bir mümin olarak buna sevinelim ve “Selamýn baþ üstüne ya Rahman!” diyelim. Ramazan manevi temizlik ayýdýr. Müminin içinde yýkanacaðý bir nur denizidir. Onda günahlar temizlenir. Yeter ki kul iman ve ihlasla Rabbi’ne dönüp boynunu bükerek bu denize girsin. Bu alemde bir kere olsun gönülden “Rabbim beni affet!” diyen hiçbir kul mahrum býrakýlmaz.

Oruçla helal gýdalardan sakýndýðýmýz gibi, haram iþlerden de kaçýnalým

Oruç terbiye içindir. Terbiyenin hedefi ise takvadýr. Takva, yüce Allah’a dost olmaktýr. Oruç bu saadet için bir basamaktýr, güzel bir sebeptir. Oruç aç kalmak deðildir. Helal gýdalardan sakýndýðýmýz gibi, haram iþlerden de kaçýnmaktýr. Oruç dili yalandan, gözü haramdan, kalbi fesattan uzak tuttuðu zaman, tadý ve manevi kokularý alýnýr. Böyle bir oruçlunun aðýz kokusu Allah katýnda misk kokusundan daha güzeldir. Bu kimseye iki müjde vardýr; biri af, diðeri cennet.

“Bugün oruçluyum!”

Nefsimize güzel alýþkanlýklar kazandýran oruç, sabýrdan ibarettir. Sabýr ise her güzelliðin kaynaðýdýr. Yemeðe karþý sabrettiðimiz gibi, nefsimiz harekete geçtiði zaman sabretmek de oruçlu olanýn en önemli görevidir. Geçimsiz ve ufak þeylere kýzan bir kocanýn, oruçlu iken, hanýmýnýn bir kusurunu görünce hemen kýzmak yerine, “Bugün oruçluyum!” diyerek affetmesi ve o aný sükunetle geçirmesi, orucun bereketidir. Yine dýþarýda kendisine sataþan biri olduðunda “Kardeþim, bu gün oruçluyum, kötü söz edemem, seninle tartýþamam!” demesi de orucun edebidir. Erkek ve kadýnlarýn, oruçlu iken edep dýþý hal ve hareketlerden sakýnmasý, “Bugün oruçluyum” diyerek boþ sözlerden, haram iþlerden, insanlarý incitecek davranýþlardan sakýnmasý, melekleri hayran býrakacak ve yüce Mevla’yý hoþnut edecek bir tutumdur. Bu güzellik orucun hediyesidir.

Sahurda teheccüt namazý kýlmayý ihmal etmeyelim

Oruç gecemize ayrý bir tat katar. Sahur berekettir; mümin sahurda madden ve manen beslenir. Gecenin en bereketli aný olan sahur, aþýklarýn teheccüt namazýyla dua ve aðlama zamanýdýr. Biz de “Nasýl olsa senede bir ay midemiz için gece kalkýyoruz; bu kalkýþý bir fýrsat bilip kalbimizi de doyurmaya çalýþalým” diyerek en az iki rekat teheccüt namazý kýlalým ve böylece aþýklara benzemiþ olalým. Gecenin son üçte birinde, yani dualarýn kabul edildiði vakitte, din ve dünyamýzla ilgili hayýrlý dualar edelim. Seher vaktinde istiðfar edenlerden olmak ne güzeldir!
Oruç kalbi inceltir, gönlü açar. Gönül açýlýnca el de açýlýr, insan cömert olur. Hali vakti yerinde olanlar bu ayda yeme deðil, yedirme derdinde olmalýdýr. Zenginler bütün sene boyunca kurduklarý mükellef sofralarý, Ramazan’da sadece kendileri gibi zenginlere deðil, fakir komþu ve din kardeþleri için kurmalýdýr.

Her mümin, evinde özellikle fakirlere yemek yedirmenin güzelliðini tatmalý, çocuklarýný da buna alýþtýrmalýdýr. Baþkasýna iftar ettirme sevabý için en sade bir yiyecek de kafidir. Yeter ki gönül Allah için ikram etmeye niyet etsin. Evi müsait olmayanlar, yiyeceði fakirin evine de gönderebilir. En güzel hayýr, fakiri incitmeden, gizlice yapýlandýr. Bütün bunlar Ramazan ayýnýn bereketidir. Hepsi rahmet esintisindir. Hadiste belirtildiði gibi, “Ýnsanlar Ramazan’ýn kýymetini bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasýný temenni ederlerdi.”

Sadece Ramazan’da mý Ýbadet!

Ramazan, müminleri güzel iþlere hazýrlamak için bir fýrsattýr. Bu ayýn bereketiyle elde edilen güzel halleri devam ettirmemiz isteniyor. Ramazan’da bir hatim yapýp bayramdan sonra eline hiç Kur’an-ý Kerim’i almamak yanlýþtýr. Senelerce mukabeleye gidip de sadece dinlemek veya üzerinden takip etmekle yetinen ve hiç Kur’an okumasýný öðrenmeden kalanlar da mevcuttur. Bu da büyük bir hatadýr. Bizler farz ibadetler gibi farz olan ilimleri öðrenmekle de yükümlüyüz. Yine bu ayda alýþtýðýmýz hayýr ve nafile ibadetlere az da olsa devam etmeye azmetmeliyiz.

Mualla b. Fadl diyor ki: “Ashab-ý Kiram altý ay boyunca, yüce Allah’a, kendilerini Ramazan’a ulaþtýrmasý için dua eder, diðer altý ayda da oruçlarýnýn kabulü için yalvarýp dururlardý.”


Mercan

“Ashab-ý Kiram altý ay boyunca, yüce ALLAH’a, kendilerini Ramazan’a ulaþtýrmasý için dua eder, diðer altý ayda da oruçlarýnýn kabulü için yalvarýp dururlardý.”

Rabbim bizlere Ashabý kiram gibi ramazaný idrak etmeyi nasip etsin..

Kasým

Amin...
Paylaþým çok güzel
Gerek konunun içeriði, iþleniþi gerekse uslup bakýmýndan beðendim.
Ellerinize saðlýk...TEÞEKKÜREDERÝM :)

Yukar git