Haziran 26, 2019, 10:01:37 S
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

Ramazan da 30 Gün Yasin-i Þerif Okumak !!!

Balatan mis@fir, Austos 20, 2009, 03:26:28

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

mis@fir

Dinimizde ibadetlerin yapýlmasýnda niyetlerin çok büyük yeri vardýr. En büyük ibadetlerden biri de Kur’an-ý Kerim okumak itýr.
Bunun için bir Müslüman, ibadetlerin sevaplarýnýn kat kat olduðu Ramazan ayýmda, her gün ayrý ayrý niyet ile birer Yasin suresi okur. Bu niyetlerle okunan Yasin-i Þerif, okuyan kimsenin feyzinin artmasýna vesile olacaðý gibi her derde deva olacaðý da ümit edilir.

1. Gün: Allah rýzasýna ermek niyetiyle okunur.

2. Gün: Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v.s. için okunur.

3. Gün: Hz. Adem s.a.’ýn ruhu için okunur.

4. Gün: Hz. Havva validemizin ruhu için okunur.

5. Gün: Hz. Ebu Bekir r.a.’ýn ruhu için okunur.

6. Gün: Hz. Ömer r.a.’ýn ruhu için okunur.

7. Gün: Hz. Osman r.a.’ýn ruhu için okunur.

8. Gün: Hz. Ali’nin r.a. ruhu için okunur.

9. Gün: Hz. Fatýma validemizin ruhu için okunur.

10. Gün: Hz. Aiþe validemizin ruhu için okunur.

11. Gün: Hz. Hasan Efendimiz’in ruhu için okunur.

12. Gün: Hz. Hüseyin Efendimiz’in ruhu için okunur.

13. Gün: Hz Zeyne Abidin’in ruhu için okunur.

14. Gün: Ashab-ý Kiram’ýn ruhlarýna baðýþlamak için okunur.

15. Gün: Kur’an-ý Kerim’in nuruna müstaðrak olmak niyetiyle
okunur.

16. Gün: Ruhunu kolayca teslim edebilmeye vesile olmasý için okunur.

17. Gün: Kabir sualinin kolay geçmesine vesile olmasý için okunur.

18. Gün: Münker ve Nekir’in sualleri kolay olsun diye okunur.

19. Gün: Kur’an’ýn kabrini aydýnlatnasýna vesile olmasý için okunur.

20. Gün: Kur’an’ýn kabrinde yoldaþ olmasý niyetiyle okunur.

21. Gün: Mizanýnda hayrýnýn aðýr gelmesine vesile olmasý için
okunur.

22. Gün: Sýrat’ý kolay geçmeye vesiel olmasý için okunur.

23. Gün: Arþ,ý A’lânýn gölgesinde gölgelenmeye vesile olamsý için okunur.

24. Gün: Hediye niyetiyle okunur.

25. Gün: Yüce Peygamberimiz’e komþu olmak niyetiyle okunur.

26. Gün: Azrail s.a.’ýn hoþ gelmesine vesile olmasý için okunur.

27. Gün: Büyük-küçük tüm günahlarýnýn affý için okunur.

28. Gün: Yüce Rabbimizin Cemalini görmeye vesile olmasý
niyetiyle okunur.

29. Gün: Tüm Müslümanlarýn selameti niyetiyle okunur.

30. Gün: Cenab-ý Hakk’a emanet etmek niyetiyle okunur.

Yani 30. günde Yasin-i Þerif okuduktan sonra;
”Ya Rabbi! Okuduðum Yasin-i Þeriflerin sevabýný Senin yüce katýna emanet ediyorum. Senden baþka ibadete layýk hiçbir ilah yoktur. Sen kemaliyle bilen ve iþitensin.” Diyerek dua ve niyazýný yapmalýdýr.
Yasin suresini hangi maksatla okursan ona yetiþir. Þu halde ayrý ayrý niyetlerle Ramazan’da Yasin suresini okuyan insanýn muradlarý ve niyetleri gerçekleþecek demektir.


þeyda

Evet çok güzel, bu vesile ile inþallah aff olunuruz.. paylaþým için teþekkürler
mümkünse yazý'nýn kaynaðýný ekleyebilirmisiniz ..

mis@fir

amin insaAllah..
(Yusuf TAVASLI) ÇEÞÝTLÝ VE GÜZEL DUALAR..

Yukar git