Haziran 27, 2019, 04:13:28 ÖÖ
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

Ramazan Ayýnda Her Güne Ait Kýsa ve Özel Dualar

Baţlatan mis@fir, Ađustos 20, 2009, 03:24:45 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

mis@fir


1. Günün Duasý: "Allahummec'al siyamî fîhi siyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'el-gâimîn ve nebbihnî an nevmet'il-ðâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh'el-âlemin ve'fu annî ya âfiyen an'il-mucrimîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde tuttuðum orucu gerçek oruç tutanlarýn orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kýl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandýr; suçumu bu günde baðýþla; ey alemlerin ilâhý! Affet beni, ey suçlarý affeden. Rabbim!

2. Günün Duasý: "Allahumme garribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem'er-râhimîn."

Anlamý: Allahým! Bu günde beni kendi hoþnutluðuna yakýnlaþtýrýp, gazap ve azabýndan uzaklaþtýr. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kýl; rahmetin hakkýna ey merhametlilerin en merhametlisi.

3. Günün Duasý: "Allahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh ve bâidnî fîhi min'es-sefâheti ve't-temvîh vec'al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde bana zeka ve uyanýklýk (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batýl iþlerden uzaklaþtýr. Bu günde indirdiðin her hayýrdan bana da bir nasip ayýr; cömertliðin hakkýna ey cömertlerin en cömerdi!

4. Günün Duasý: "Allahumme gavvinî fîhi alâ igameti emrik ve ezignî fîhi halâvete zikrik ve evzi'nî fîhi li-edâi þukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-nâzirîn."

Anlamý: Allahým! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadýný bana tattýr; kereminle beni bu günde þükrünü eda etmek için hazýrla; bu günde hýfzýn ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!

5. Günün Duasý: "Allahummecalnî fîhi min'el-musteðfirîn, vec'alnî fîhi min ibâdik'es-sâlihîn'el-gânitîn, vec'alnî fîhi min evliyâik'el-mugarrabîn, bira'fetike ya erham'er-râhimîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde beni maðfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarýndan ve mukarreb velilerinden kýl; lütuf ve þefkatin hakkýnda ey merhametlilerin en merhametlisi!

6. Günün Duasý: "Allahumme la tehzulnî fîhi li-tearruzi ma'siyetik, velâ tazribnî bi-siyâti negimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcibâti sehatike, bi-mennike ve eyâdîke, ya muntehâ raðbet'ir-râðibîn."

Anlamý: Allah'ým! Sana karþý iþlediðim günahtan ötürü bu günde beni yalnýz býrakma; azap kýrbaçýnla beni cezalandýrma; bu günde gazabýna vesile olacak þeylerden beni uzaklaþtýr; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkýna, ey þevkli insanlarýn en büyük arzusu!

7. Günün Duasý: "Allahumme einnî fîhi alâ siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardýmcý ol; bu günün sürçme ve günahlarýndan beni uzaklaþtýr; bu günde sürekli olarak seni zikretmeði bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu þaþanlarý hidayet eden!

8. Günün Duasý: "Allahummerzugnî fîhi rahmet'el-eytami ve it'am'et-taam ve ifþa'es-selâm ve suhbet'el-kiram, bi-tavlike ya melce'el-amilîn."

Anlamý: Allahým! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karnýný doyurmayý, karþýma çýkan herkese Selâm vermeyi ve deðerli insanlarla oturup kalkmayý bana nasip eyle; iyilik ve ihsanýnla, ey arzu edenlerin sýðýnaðý

9. Günün Duasý: "Allahummec'al lî fîhi nasiben min rahmetik'el-vasia, vehdinî fîhi li-berahinik'es-satia, ve huz bi-nasiyetî ila merzatik'el-camia, bi-mehabbetike ya emel'el-muþtagîn."

Anlamý: Allahým! Bu günde geniþ rahmetinden beni nasipsi býrakma; açýk delil ve bürhanlarýný bana göster ve beni alýp en kapsamlý hoþnutluða götür; muhabbetinle ey þevkli insanlarýn arzusu!

10. Günün Duasý: "Allahummec'alnî fîhi min'el-mutevekkilîne aleyke, vec'alni fîhi min'el-faizîne ledeyke, vec'alnî fîhi min'el-mugarrabîne ileyke, bi-ihsanike ya ðayet'et-talibîn."

Anlamý: Allahým! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete eriþenlerden ve sana yakýnlaþan kimselerden kýl; ihsanýnla ey arayanlarýn en büyük talebi!

11. Günün Duasý: "Allahumme habbib ileyye fîh'il-ihsan, ve kerrih ileyye fîh'il-fusûge ve'l-isyan, ve harrim aleyye fîh'is-sehate ve'n-nîran, bi-avnike ya ðiyas'el-musteðisîn."

Anlamý: Allahým! Bu günde iyilik ve ihsaný bana sevdir; fýsk ve günahtan beni nefret ettir; gazabýný ve �cehennem- ateþini bana haram kýl; yardýmýnla ey imdat isteyenlerin imdadý!

12. Günün Duasý: "Allahumme zeyyinnî fîhi bi's-sitri ve'l-ifaf, vesturnî fîhi bi-libas'il-gunûi ve'l-kifaf, vehmilnî fîhi ala'l-adli ve'l-insaf, ve aminnî fîhi min kulli ma ehafu bi-ismetike ya ismet'el-haifin."

Anlamý: Allahým! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libasýný bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa sevk et ve korktuðum herþeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle; ey korkanlarý koruyan -Rabbim-

13. Günün Duasý: "Allahumme tahhirnî fîhi min'ed-denesi ve'l-egdar, ve sabbirni fîhi alâ kainat'il-egdar, ve veffignî fîhi li't-tuga ve suhbet'el-ebrar, bi-avnike ya gurrete ayn'il-mesakîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olmasý taktir edilen olaylara karþý beni sabýrlý kýl. Bu günde takvalý olmaya ve iyi insanlarla arkadaþlýk yapmaya beni muvaffak eyle; yardýmýnla, ey zavallý ve miskin insanlarýn göz nuru!

14. Günün Duasý: "Allahumme la tuahiznî fîhi bi'l-aserat, ve egilnî fîhi min'el-hataya ve'l-hefevat, vela tec'alnî fîhi ðarazan li'l-belaya vel-afat, bi-izzetike ya izz'el-muslimîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayý beni cezalandýrma; hata ve yanlýþlarýmý baðýþla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey müslümanlarýn izzeti!

15. Günün Duasý: "Allahummerzugnî fîhi taat'el-haþiîn, veþreh fîhi sadrî bi-inabet'il-muhbitîn, bi-emanike ya eman'el-haifîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde bana huþu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazi insanlar gibi dönüþ yapýp tövbe etmemle göðsümü geniþlet; emanýnla, ey korkanlarýn emaný ve güveni!
16. Günün Duasý: "Allahumme veffignî fîhi li-muvafeget'il-ebrar ve cennibnî fîhi murafagat'el-eþrar, ve avinî fîhi bi-rahmetike ila dar'il-garari bi-ilahiyyetike ya ilah'el-alemîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde iyi insanlarla arkadaþ olmaya beni muvaffak kýl ve kötü insanlarýn arkadaþlýðýndan beni uzaklaþtýr. Rahmetinle bana ebediyet ve sükunet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlýðýn hakkýna, ey alemlerin ilahý!

17. Günün Duasý: "Allahummehdinî fîhi li-salih'il-e'mali, vegzi lî fîh'il-havaice ve'l-amal. Ya men la yehtacu ile't-tefsiri ve's-sual. Ya alimen bima fî sudur'il-âlemin, salli alâ Muhammedin ve Âlih'it-tahirin."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde beni salih amellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzularýma kavuþtur. Ey açýklamaya ve sormaya ihtiyacý olmayan; ey alemdekilerin göðsünde bulunanlarý (içinde geçenleri) bilen �Rabbim-! Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyti'ne rahmet et.

18. Günün Duasý: "Allahumme nebbihnî fîhi li-berakati esharih, ve nevvir fîhi galbî bi-ziyai envarih, ve huz bi-kulli â'zâî ile't-tibai asarih, bi-nûrike ya munevvira gulûb'il-arifîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandýr; nurlarýn ýþýðýyla kalbimi aydýnlat ve bütün uzuvlarýmý bu günün eserlerinden, bereketlerinden yararlandýr; nurun ile, ey ariflerin gönüllerini aydýnlatan!

<19. Günün Duasý: "Allahumme veffir fîhi hazzî min berakatih, ve sehhil sebîlî ila hayratih, vela tehrimnî gabûle hasenatih, ya hadiyen ile'l-hagg'il-mubîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayýrlarýna ulaþma yolumu kolaylaþtýr; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum býrakma; ey apaçýk hakka hidayet eden -Rabbim-!

20. Günün Duasý: "Allahummefteh lî fîhi ebvab'el-cinan, ve eðlig annî fîhi ebvab'en-nîran, ve veffignî fîhi li-tilavet'il-gur'an, ya munzil'es-sekîneti fî gulûb'il-mu'minîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde cennet kapýlarýný (yüzüme) aç; cehennem kapýlarýný -yüzüme- kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kýl; ey müminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren -Yüce Allah-!

21. Günün Duasý: "Allahummec'al lî fîhi ila merzatike delîla, vela tec'al li'þ-þeytani fîhi aleyye sebîla, vec'al'il-cennete lî menzilen ve megîla, ya gaziye havaic'it-talibîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde beni hoþnutluðuna götürecek bir kýlavuz kýl bana; bu gün Þeytan'ý bana ulaþtýracak hiçbir yol býrakma; benim yerleþeceðim ve rahat edeceðim yeri cennet kýl; ey arayanlarýn hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!

22. Günün Duasý: "Allahummefteh lî fîhi ebvabe fazlik, ve enzil aleyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhi li-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhati cennatik, ya mucîbe davet'il-muztarrîn."

Anlamý: Allah'ým! Fazl-ü rahmetinin kapýlarýný bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoþnutluðuna vesile olacak þeylere muvaffak kýl; beni cennetlerinin ortasýna yerleþtir; ey periþanlarýn duasýný kabul eden -Allah-!

23. Günün Duasý: "Allahummeðsilnî fîhi min'ez-zunûb, ve tahhirnî fîhi min'el-uyûb, vemtehin galbî fîhi bi-tegv'el-gulûb, ya mugîle eserat'il-muznibîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde beni günah ve kusurlardan beni yýkayýp temizle; kalbimin imtihanýnda bana kalplerin takvasýný ver; ey günahkarlarýn sürçmelerini baðýþlayan �Rabbim-!

24. Günün Duasý: "Allahumme innî es'eluke fîhi ma yurzîk, ve eûzu bike mimma yu'zîk, ve es'eluk'et-tevfîge fîhi lien utîake vela a'siyek, ya cevad'es-sailîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde seni razý edecek þeyleri senden diliyor ve seni rahatsýz edecek þeylerden sana sýðýnýyorum. -Allah'ým!- Bu günde sana itaat edip karþý gelmemek için senden tevfik ve yardým diliyorum; el el açýp dilenenlere cömert davranan �Rabbim-!

25. Günün Duasý: "Allahummec'alnî fîhi muhibben li-evliyaik, ve muadiyen li-e'daik, mustennen bi-sunneti hatemi enbiyaik, ya asime gulûb'in-nebiyyîn."

Anlamý: Allah'ým! Beni bu günde velilerini seven, düþmanlarýna düþmanlýk besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa'nýn (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerden kýl; ey peygammerlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-!

26. Günün Duasý: "Allahummec'al sa'yî fîhi meþkûran ve zenbî fîhi maðfûran ve amelî fîhi magbûlen ve aybî fîhi mestûra, ya esme'as-samiîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde çabamý mükafatlandýr; günahýmý baðýþla; amelimi kabul buyur ve gözümü �günahlara- kapa; ey duyanlarýn en iyi duyaný!

27. Günün Duasý: "Allahummerzugnî fîhi fazle leylet'il-gadri ve sayyir umûrî fîhi min'el-usri ile'l-yusr, vegbel meazîrî ve hutta anni'z-zenbe ve'l-vizr, ya raûfen bi-ibadih'is-salihîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde bana kadir gecesinin sevabýný lütfeyle; iþlerimi zorluktan kolaylýða dönüþtür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalý üzerimden kaldýr; ey salih kullarýna þefkatli olan!

28. Günün Duasý: "Allahumme veffir hazzî fîhi min'en-nevafil, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar'il-mesail, ve garrib fîhi vesîletî ileyke min beyn'il-vesail, ya men la yeþðaluhu ilhah'ul-mulihhîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoðalt; -dünya ve ahirette- sorumlu olduðum þeyleri hazýrlayarak bana lütuf ve baðýþta bulun; bugünde vesileler arasýndan sana vesilemi yakýnlaþtýr bana; ey ýsrarla �yalvaranlarýn- ýsrarý kendisini �baþkalarýyla ilgilenmekten- alýkoymayan �Rabbim-!

29. Günün Duasý: "Allahumme ðaþþinî fîhi bi'r-rahmet, verzugnî fih'it-tevfîga vel-isme, ve tahhir galbî min ðayahib'it-tuhmet, ya rahimen bi-ibadih'il-mu'minîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni þüphe ve suç unsuru addedilebilecek þeylerin karanlýðýndan temizle; ey mümin kullarýna merhametli olan -Rabbim!-

30. Günün Duasý: "Allahummec'al siyamî fîhi bi'þ-þukri ve'l-gabûli alâ ma terzahu ve yerzah'ur-resûl, muhkemeten furûuhu bi'l-usûl, bi-haggi seyyidina Muhammedin ve Âlih'it-tahirîn, ve'l-hamdulillahi rabb'il-alemîn."

Anlamý: Allah'ým! Bu günde tuttuðum orucu kendin ve resulün beðendiði þekilde mükafatlandýrýp kabul buyur ve onun furuunu -iman ve ihlas olan- usuluyla pekiþtir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyti hakkýnda -Ey Rabbim!- Ve bütün övgüler alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.