Temmuz 19, 2019, 04:56:40 S
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

Arapça Türkçe Ýftar Duasý

Balatan ...Tefekkür..., Austos 19, 2009, 04:17:04 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...
"Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu"
(Allah'ým senin rýzân için oruç tuttum Sana inandým Sana güvendimSenin rýzkýnla orucumu açýyorum)


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yara ßenim

ALlah cc razý olsun ablacým sadece açlýk veren bir oruçtan Rahmana sýgýnýrým/z

Yukar git