Haziran 17, 2019, 10:54:37 S
Haberler:

O ki, birbiri ile âhenktar yedi göðü yaratmýþtýr. Rahmân olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (Mulk -3)

Kur'an-ý Kerim Eksilmez,Kur'an-ý Kerim Eskimez....

Balatan ...Tefekkür..., Austos 19, 2009, 01:54:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

ÝLKBAHARDA YEÞERÝR, sonbaharda sararýr yapraklar  Yapraklar ölür dökülür Yeþil hiç ölmez 
Kaç lale gelir, kaç gül gülümser gider  Çiçekler, çekilir yeryüzünden birer birer
Koku kaybolmak bilmez 
Ve, saçlar aðarýr, bel bükülür  Beden ihtiyarlar 
Hep yaþar ruh 
Eskidikçe güzelleþir bazý þeyler Bazý þeyler ne eskir, ne yýpranýr ne de çirkinleþir  Hep kýymetli hep taze eskiler vardýr, yanlýþ yenilere meydan okuyan!
Kur’an gibi 
O, renktir, kokudur, ahenktir,ruhtur, 
Yazýsý da eskimez, manasý da!
Ku’an’dan önceki zamanlarýn yürüyerek, Kur’an’dan sonraki çaðlarýn koþarak yaklaþacaðý varýþ yeri yine Kur’an’dýr 
O, en yeni eski, o en eskimez yenidir! Sararýrsa sayfa sararýr, “Ümmül Kitab” eskimez
Eskirse diz eskir Rahleler eskir “Okumak” eskimez, “okunan” eskimez  Eksikler o’nunla tamamlanýr 
Yýkýlýrsa “kurulanlar” yýkýlýr, Kur’an yýkýlmaz!
Hiç uðraþmaya, hiç düþünmeye gelmez  Ýsyan boyun bükmek, inkar kabul etmek olur 
Kur’an’ýn çaðlarý aþan hakimiyeti, akýllar ötesi hükmü deðiþmez  Bozulmaz 
Kur’an eksilmez, Kur’an eskimez


ALýntý....
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git