Haziran 25, 2019, 01:53:19
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

O’nu Sevmek Ýçin Neler Yapmalýyýz?

Balatan DAMRAM, Austos 15, 2009, 11:44:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

[CENTER][B]O’nu Sevmek Ýçin Neler Yapmalýyýz?[/B][/CENTER][LEFT]1. [B]Kur’ân-ý Kerim ve Ýslâmî hükümleri sevmek.[/B] Bu sevgi, Allâh ve Peygamber sevgisine götürür. Rasûlullâh en çok Kur’an-ý Kerim’i severdi, sahabe de en çok Kur’ân’ý severdi. Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- on âyet okur, tefsir eder ve ezberletirdi. Sahabe o âyetleri hayatlarýna hemen tatbik etmeye çalýþýrlardý. Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- onu hayatlarýna tatbik ederek yaþadýklarýný görünce de baþka on âyete geçerdi. [/LEFT]
[LEFT]Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:[/LEFT]
[LEFT]“– Bana Kur’an oku, Ya Hudeyr!” buyururlardý. [/LEFT]
[LEFT]Hudeyr okur, kýyamet âyeti gelince, Peygamberimiz -sallâllâhü aleyhi ve sellem- onu durdurur ve aðlardý. [/LEFT]

[CENTER][CENTER]* * *[/CENTER]
[/CENTER]

[LEFT]Kur’ân-ý Kerim üç þekilde okunur:[/LEFT]
[LEFT]-Kur’ân-ý Kerim’in yüzünden okunur (kýraat), [/LEFT]
[LEFT]-Anlamak için. Herhangi bir fânîden mektup geldiðinde bir an önce bize ne demek istediðini anlamaya çalýþýrýz.[/LEFT]
[LEFT]-Yaþamak için okunur. Ýþte Kur’ân-ý Kerim’i asýl okumak budur. Kur’ân-ý Kerîm’in indiriliþ gayesi de budur.[/LEFT]
[LEFT]2. [B]Ümmete þefkat ve merhamet göstermek.[/B] Gönlümüzün bütün Ümmet-i Muhammed’e þâmil olmasý ve onlarýn istifâde edeceði iþler yapmak istemesi gerekir. Yüreðimizdeki merhametin yaygýnlaþarak insanlardan öte, hayvanlarý dahî kuþatmasý icab eder. Bunun sonucunda da beþerî münâsebetlerde [B]“incitmemeye ve incinmemeye”[/B] baþlarýz.[/LEFT]
[LEFT]Çünkü Peygamber Efendimiz’in, ümmetine olan þefkat ve merhameti zirvedeydi. Onlar açken kendisi -sallâllâhü aleyhi ve sellem- de yemezdi. Ümmetini doyurur, sonra kendisi yerdi. [/LEFT]
[LEFT]Bir defasýnda Peygamberimiz -sallâllâhü aleyhi ve sellem- Ebû Hureyre –radýyâllahu anh-’a süt getirmiþ ve bütün ashaba daðýtmasýný istemiþti. O da: [/LEFT]
[LEFT]“– Bu bana bile yetmez ki…” diye düþünmeye baþladý. [/LEFT]
[LEFT]Bunun üzerine Peygamberimiz -sallâllâhü aleyhi ve sellem-; önce ona kana kana üç kez içirmiþ venihayet Ebû Hureyre: [/LEFT]
[LEFT]“– Yeter doydum, yâ Rasûlallah!” demek zorunda kalmýþtý.[/LEFT]
[LEFT]3. [B]Olan vukûât karþýsýnda rýza gösterme[/B], Peygamber Efendimiz -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in binbir çile karþýsýndaki sabýr, metânet ve teslimiyetini örnek alma. [/LEFT]
[LEFT]4. [B]O’na kavuþmayý istemek.[/B] Kýyâmette O’na kavuþmayý ne kadar istiyoruz? Bunun için ne kadar telaþ içindeyiz? Peygamber Efendimiz’in vefâtýndan sonra ashâb-ý kirâm, vefatý yaklaþmak kimseleri ziyâret ettiklerinde, ondan kendileri adýna Peygamberimize selam götürmesini isterlerdi. O þahýs da Peygamber Efendimiz’le kavuþma vakti yaklaþtýðý için neþe içinde ruhunu teslim ederdi.[/LEFT]
[LEFT]5. [B]Peygamberimiz -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’i çok çok hatýrlamak. [/B]Ashab-ý kirâm, her hâdisede Rasûlullah’ý hatýrlardý, bir kuþun kanat çýrpýþýnda dahî… Bu hâli kazanabilmek için Peygamber Efendimiz’in hayatýný iyice öðrenmek ve bol bol salavât-ý þerife getirmek gerekiyor.[/LEFT]
[LEFT]6. [B]Dünyaya deðer vermemek.[/B] Fânîliðin içine girmek. Peygamberimiz -sallâllâhü aleyhi ve sellem- [I]“Ben aðaç altýnda dinlenip yoluna devam edecek yolcu gibiyim.”[/I] buyurmuþlardý. Biz de hayata bundan fazla deðer vermemeliyiz.[/LEFT]
[LEFT][FONT=Times New Roman]Kýsacasý, Peygamber Efendimiz’in [B]“üsve-i hasene”[/B] (en güzel örnek) olan hayatýný taklid ve tatbik etmeli; ayrýca dilimizden ve kalbimizden salavât-ý þerîfeyi eksik etmemeliyiz!..[/FONT][/LEFT]

kurtlarvadisi

gül-i ruhsar

Allahümme salli ve sellim ve barik alâ Muhammedin ve alâ alihi adede kemâlillahi ve kemayeligu bikemalih.
Rabbim razý olsun kardeþim...

isoz_

Damram ablam,
Açmýþ olduðun bu yararlý konu için Allah razý olsun inþallah.
Her harfine caným feda olsun Kuran-ý Kerim þu müþehade ettiðimiz gördüðümüz görmediðimiz alemlere Alemlerin Rabbi olan, Tam Ýlim ve Hikmet sahibi, Herþeyi Hakkýyla Bilen Allah tarafýndan bir rahmet olarak indirilmiþtir.
Ne yazýk ki yeterince okuduðumuzu yeterince anladýðýmýzý ve hayatýmýza anladýðýmýz kadarýyla uyguladýðýmýzý ne yazýk ki söyleyemeyiz.
Ortada bir hakikat güneþi var iken insanoðlu öyle bir nankör ki bunu görmezlikten gelebiliyor. Rabbim gören yaþayan kullarýndan eylesin. Onlarýn hürmetine bizleri dahil eylesin Ýnþallah.
Yüce Rabbimizin sözleri olan Kuran yeryüzünde býrakýn bir insaný canlý cansýz ne varsa biraraya gelse onun içindeki bir ayeti söyleyemez zaten bundan da acizdirler. Öyle büyük bir þaheser ki O, yeryüzünde böyle bir sanata rastlamak mümkün de deðildir. Allah(C.C) apacak ayetleriyle Kuran'ýn bir þiir olmadýðýný bildirmiþtir.
Allah herþeye kadirdi. O Yüceler Yücesi Merhamet edendir. Zira dileseydi bize Kuran göndermeden iman etmemizi de isteyebilirdi. Ne yapardýk o zaman?
Dileseydi Peygamber göndermeden iman etmemizi isteye bilirdi. Kim Rabbim için bu hakký iddia edebilirdi. Allah Adalet sahibidir ve ihsaný boldur. Müminlere yardým edendir. O kadar büyük nimetler içine gark olmuþuzki bunlarýn en büyüðü Elhamdulillah müslüman bir toplumun içinde dünyaya gelmiþiz ve Efendiler Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) ve Kuran önderliðinde Ýslam'ýn nuruyla þereflendirilmiþiz. Ne kadar þükrediyoruz? Vallahi gecemizi gündüzümüzü Allah'a ibadetle geçirsek yinede bu kadar büyük nimetlerin þükrünü yerine getirmiþ olamayýz. Herþeyi Hakký ile bilen Allah'týr.
Ancak yinede bir dirhem þükrü insanoðlu çok görüyor. Çok gülüyor hiç aðlamýyor. Çok konuþuyor tartýþýyor susmuyor ama hiç sukut etmiyor. Çok yiyiyor diyet diye tuturuyor ancak hiç Allah rýzasýný gözeterek yardým etmiyor. Sanki bu dünyada kazandýklarý kendisi ile beraber gidecekmiþ gibi yaþýyor. Allah'ýn varlýðýna birliðine sözde inanýyor ancak haþa sanki yokmuþ gibi yaþýyor. Bu kadar vurdum duymazlýk nasýl olabiliyor? Bu kadar mý sorumsuz yaþar insan hakikat gün gibi ortada iken. Bu kadar çok mu hata yaparýz?
Allah Kuran'da bildirdiði gibi insan oðlu gerçekten tartýþmaya meyillidir. Televiyon programlarýnda orada burda sýkça duyduðumuz sözler. Diyorlar ki Namaz kýlmak ile oruç tutmak ile müslüman olunmaz diyorlar. Yani islamýn þartlarýný yerine getirmekle müslüman olunmayacaðýný söylüyorlar bir nevi. Üstelikte olay kaplte bitiyor diyerek sözlerini güçlendiriyorlardý. Kendileri muhtemelen namaz kýlmýyorlar oruç ta tumuyorlardý. Namaz kýlmak isteyen mümin kardeþlerimizin önüne gem koyuyorlar. Engel oluyorlar. Bilerek yada bilmeyerek. Bir insanýn iman edip etmediðini Allah bilir. Ancak insan namaz kýlan bir insana bu müslüman mümin demek zorunda dýr. Bizlere yakýnþan da budur. Allah bilir ama bunlarý söyleyen bazýlarý namaz kýlmadýklarýndan kendilerini Allah'ýn affýna güvendiren þeytandandýr.
ALLAH Fatr süresi 5 nci ayette mealen buyuruyor ki:
Ey insanlar! ALLAH'in verdigi soz suphesiz gercektir; dunya hayati sizi aldatmasin. ALLAH'in affina guvendirerek seytan sizi ayartmasin.
Tefsir(Bekir Sadak)
Ýbadetler içinde en faziletlisi namazdýr. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki:
(Namaz, Allahü teâlânýn hoþnut olduðu bütün amellerin en faziletlisidir. Rýzkýn bereketi, duanýn kabulüdür. Kabirde ýþýktýr. Sýratý yýldýrým gibi geçiricidir. Cennette baþa taçtýr. Ýmanýn baþý, gözün nuru ve Cehennemden kurtarýcýdýr.) [Miftah-ul-Cenne]
Namaz Kafir ile mümin bir insaný birbirinden ayýran en büyük ayraçtýr. Öyleki bir kafir, cemaatla namaz kýlarken görürsek mü’min olduðuna düþünürüz. Allah'ýn Resulü bu hususta:"Her kim bizim kýldýðýmýz namazý kýlar ve kýblemize dönerse o bizdendir" diye buyurmuþlardýr.
Ýslamýn þartlarýnýn gereðini yerine getirmek hususunda her insan hassasiyetini göstermek ile mükelleftir. Bunlarý hafife alýcý sözlerden uzak durmak uzaklaþmak virütik bir salgýnýn olduðu ortamdan uzaklaþmak gibidir. Zira hastalýk kapýldýðýnda Allah muhafaz tüm vucuda sirayet eder.

Rabbim gönlümüzü, gözümüzü, yolumuzu, sözümüzü, duyumuzu, kokumuzu Kuran bahçesinden ayýrmasýn Ýnþallah.
Allah'a emanet olun.


istigfar

Austos 16, 2009, 05:29:50 #3 Last Edit: Austos 16, 2009, 05:39:18 by istigfar
sevgili Damram ablacým çok kýymetli bir yazý ALLAH senden razý olsun.pegamber efendimiz sav. nin onar ayet ezberletip tefsir ettiðini bilmiyordum.aslýnda bu bilgi bize daha çok lazým.çok kuran okuyup anlamý ve tefsirnden haberi olmayan o kadar çok insan varki.,. biz arkadaþlarla tefsir günü yapýyoruz bu eksiðimizi tamamlamak için. þimdiden sonra 10 ayet yapmaya çalýþacaðým inþALLAH.

isoz abim kýymetli bilgilerle konunun önemini dahada önemsenmesine vesile oldunuz inþALLAH.ALLAH razý olsun kardeþim.

Bevadih

Kur'andan uzaklaþtýrmak için þeytan ve dostlarý her an  tetikte..

Kelamý deðiþtiremeyeceklerini bildikleri için Kur'anýn anlaþýlmamasý için ellerinden geleni yaptýlar..neticede aldýlar...

Efendimiz zamanýnda ve o dönemi takip eden zamanlarda Kur'aný anlakalarý ve hayatlarýna tatbik ettikleri için yasaklar koymaya baþladýlar...baþarýlý olamadýlar...sonra Kur'an ellerinde olsun fakat manasý anlamasýnlar diye...belirle zümrenin anlayaðýný yada Kur'andan uzak tutmak için yüksek yerlere asmayý ona yaklaþmak için bazý merasimleri yerine getirmeyi dindenmiþ gibi göstererek uzak tuttular..

Þimdi Kuran serbest lakin bizden çok uzak...

Kur'aný gereði gibi anlar ve yaþamaya calýþýrsak diðer maddeler zaten yerine getirilmiþ olacak...

Teþekkür ederim damram...Can istiðfar ve  Sevgili Ýsoz...

Anlamayý,idrak etmeyi ve yaþamayý nasip et Yarab bize...(amin)

liprade

Alnt”De ki: Ey günah iþlemede haddi aþan kullarým!!Allah’ýn Rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahlar baðýþlar.”(ZÜMER,53) Ayeti, bütün günahkarlara tevbe için büyük bir cesaret ve müjde veriyor…

Allah Rasulü s.a.v., bu Ayeti okunduðunda:

“O c.c.,günahýn çokluðuna aldýrýþ etmez,dilediðini affeder”buyurmuþtu..
Bazý insanlar ” Allah’ýn merhameti boldur,nasýl olsa beni affeder” diyerek günah iþlemekten geri kalmiyorlar..

Bu boþ bir bekleyiþtir..

Þeytanýn aldatmasýdýr..


islamisite.wordpress.com'dan...

Paylaþýmlarýn hepsi farklý açýdan ayný yöne baktýrýyor... Allah c.c razý olsun...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git