Haziran 25, 2019, 09:50:50
Haberler:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)

ALLAH (C.C) Sevgisi'ne Doðru

Balatan ...Tefekkür..., Austos 15, 2009, 05:38:13 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

ALLAH Sevgisi'ne Doðru


Varlýðýn ilk mayasý, sevgidir Sevgi, kalbî alâkadýr Bütün benlikle Sevgili’ye yönelme ve ona düþkünlüktür Kâinât, çok büyük bir sevginin eseri olarak yaratýlmýþtýr Çünkü, sevginin kaynaðý Rabbimizdir, O’nun sevgisi çok yüce, çok mukaddes ve çok aþkýn bir sevgidir O, bu mükemmel sevgisini, Kâinât’ýn Sevgilisi Efendimiz (SallALLAHu Aleyhi ve Sellem) vesîlesiyle, bütün varlýklara tevcîh etmiþtir

Süphesiz, yeryüzüne gönderiliþ gâyemiz de, bizleri çok büyük bir sevginin eseri olarak vücûda getiren Yüce Yaratýcý’nýn sevgisine ve rýzâsýna mazhar olabilmek, O’nun hoþnutluðunu kazanabilmektir Bu pek büyük bir hedeftir ve onu yakalayabilmek de ölümsüzlüðe ulaþmak demektir Peki O’nun sevgisi, hoþnutluðu, rýzâsý nerededir? Veya ALLAH’ýn sevmiþ olduðu bir insanýn portresi ve vasýflarý nasýldýr? Elbette ki O, sevdiklerini, seveceði özellikleri Yüce Kitâb’ýnda bildirmiþ ve bunu da, Efendimiz’in mübârek hayâtýnda sahneye konmasýný dilemiþ ve bu sevilebilecek hayât O’nun nûrlu yolunda bizlere gösterilmiþtir Aslýnda, O’nun emirlerini yerine getiren, yasakladýklarýný da yapmayan insanlar sevilen insan kategorisine girmiþ demektir Bununla beraber, Kur’ân-ý Kerîm’de ve hadîs-i þerîflerde, kimi ve neleri sevip sevmediði bizzat, ‘ALLAH sever veya sevmez’ þeklinde bildirilmiþtir Ancak, “yuhibbu, lâ yuhibbu” þeklindeki ifâde tarzlarýyla bize bildirilenlerin ötesinde, daha baþka ifâdelerle de bu sevginin deðiþik boyutlarý aktarýlmýþtýr Onlar da Rabbimizin rýzâsýný ve hoþnutluðunu dile getirmektedirler Hattâ sevgisinin baþka kalýplarla aktarýmýdýr da denebilir Ancak biz, öncelikle içinde “muhabbet” kelimesinin geçtiði bir kýsým âyetlerden baþlayarak, ALLAH tarafýndan sevilen vasýflara bir göz atalým istiyoruz Ýleriki yazýlarýmýzda, -ALLAH nasip ederse- Sevgililer Sevgilisi Efendimiz’in mübârek sözlerinden de bu konuda bir buket sunmayý diliyoruz

“ALLAH yolunda malýnýzý harcayýn da, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayýn ve hep güzel davranýn Çünkü, elbette ki ALLAH güzel hareket edenleri/muhsinleri/hep iyi davrananlarý sever” (2/195-3/148) “ALLAH tövbe ile kendisine dönenleri sever, temizlenenleri de sever” (2/222) “Hem ALLAH kâfirlikte ileri giden, günahta ýsrarlý hiç bir kimseyi sevmez” (2/276) “O ALLAH kâfirleri asla sevmez” (3/32-30/45) “Kim ahdini yerine getirir ve haramlardan sakýnýrsa, bilsin ki ALLAH da o sakýnanlarý sever” (3/76) “O müttakîler ki bollukta da darlýkta da ALLAH yolunda harcarlar, kýzdýklarýnda öfkelerini yutar, insanlarýn kusurlarýný affederler ALLAH da böyle iyi davrananlarý sever” (3/134) “ALLAH böyle sabýrlý insanlarý sever” (3/46) “Bir kere de azmettin mi, yalnýz ALLAH’a tevekkül et ALLAH muhakkak ki Kendisine dayanýp güvenenleri sever” (3/159) “(Herkese) güzel muamele edin Bilin ki ALLAH kendini beðenen ve övünüp duran kimseleri sevmez”(4/36) “Ve kendi öz canlarýna hýyanet edenleri savunma Çünkü ALLAH, hainlikte ve günahkârlýkta çok aþýrý olanlarý asla sevmez” (4/107) “ALLAH, aðýr ve inciten sözlerin açýktan söylenmesini hiç sevmez, ancak söyleyen zulme uðramýþsa o baþka ALLAH her þeyi hakkýyla iþitir ve görür” (4/148) “Yine de sen onlarý affet, aldýrma! Çünkü ALLAH iyilik edenleri sever” (5/13) “Þayet hükmedersen, aralarýnda adaletle hükmet! Çünkü ALLAH âdilleri/âdil davrananlarý/âdil olanlarý sever” (5/42-49/9-60/8) “ALLAH müfsitleri sevmez” (5/64) “Ey iman edenler! ALLAH’ýn size helal kýldýðý o güzel ve temiz nimetleri kendinize haram kýlmayýn, haddi aþmayýn! Çünkü, muhakkak ki ALLAH haddi/haddini aþanlarý asla sevmez” (5/87-2/190) “ALLAH da böyle güzel davrananlarý sever” (5/93) “Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü ALLAH israf edenleri-müsrifleri asla sevmez” (7/31-6/141) “Rabbinize için için yalvararak, baþka nazarlardan uzak, gizlice dua edin Gerçekten O, haddi aþanlarý hiç sevmez” (7/55) “Çünkü ALLAH hâinleri aslâ sevmez” (8/58) “ALLAH, Kendisine karþý gelmekten, özellikle ahdi bozmaktan sakýnanlarý sever” (9/4) “Orada, maddî ve manevî kirlerden arýnmayý seven kimseler vardýr ALLAH da temizlenenleri sever” (9/108) “Çünkü ALLAH hain ve nankör olan hiçbir kimseyi sevmez” (22/38) “Halký (Kârûn’a): “Servetine güvenip þýmarma, böbürlenme! Zira ALLAH böbürlenenleri sevmez” demiþti” (28/76) “ALLAH sana ihsan ettiði gibi sen de insanlara iyilik et, sakýn ülkede nizamý bozma peþinde olma! Çünkü ALLAH bozguncularý/bozgunculuðu/fesâdý elbette sevmez” (28/77-2/205) “Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme, yerde çalýmlý çalýmlý yürüme! Çünkü ALLAH kibirle kasýlan, kendini beðenmiþ, övünüp duran kimseleri asla sevmez” (31/18) “Þu kesindir ki ALLAH zâlimleri sevmez” (42/40-3/57-3/140) “ALLAH övünüp duran, kibirli, kendini beðenmiþ kimseleri/kibirlenenleri hiç sevmez” (57/23-16/23) “ALLAH, taþlarý birbirine kenetlenmiþ bir bina gibi saflar halinde, Kendi yolunda savaþanlarý sever” (61/4)

Görüldüðü üzere, O’nun sevgisine mazhar olabilenler, bir irâde, bir gayret, bir cehd ve bir teveccüh gösterebilen tâlihlilerdir Onlar irâde kahramanlarýdýr Kendilerini aþmýþ, fedakâr rûhlardýr Onlar maddeye takýlýp kalmamýþ hasbîlerdir Onlardýr ki bir zerresi ummânlara bedel, bir lem‘asý sonsuzluk kadar önemli ve büyük bu kutlu muhabbete mazhar olabilmiþlerdir O’nun sevgisinden bir þûle kendisine isâbet eden, aslâ yollarda takýlýp kalmaz Sonbahar yapraklarý gibi saða-sola dökülüp saçýlmaz Bugün ezilse de nihâyetinde ezilmez; bugün yýkýlsa da birgün yýkýlmaz Üzülse de sonunda sevinir Aðlasa da encâmýnda güler

Âyetler nokta-i nazarýndan mes’eleye baktýðýmýzda, ALLAH sevgisine mazhar olabilmemiz için, bâzý güzel huy ve seciyelerle donanmamýz gerektiði anlaþýlmaktadýr Kendimizi aþmamýz, aþkýn bir aþka kavuþmamýz, beden ve cismâniyetin karanlýk atmosferinden kurtulup, apaydýnlýk bir dünyâya, rûh dünyasýna yelken açmamýz gerektiði âþikârdýr

O’nu sevmek, O’nun sevgisine mazhar olabilmek, O’ndan ötürü bütün varlýðý þefkâtle kucaklayabilmek ve muhabbet deryâsýnda bir damla olabilmek! Ýþte insanýn biricik hedefi, yegâne maksadý Þimdiye kadar niceleri o zirveyi zorladýlar, niceleri kan ter içerisinde o yollarda toza-dumana karýþtýlar Niceleri bu uðurda cânlarýný verdiler Bu yolda adým atan hiçbir kimse kaybetmedi Onlar hep kazandýlar Kazançlarýn en büyüðünü ve en bereketlisini elde ettiler Çünkü uðruna koþtuklarý bu sevdâ yolu, çok büyük bir þeydi ve onu elde etme adýna neler verilse deðerdi

Bayram Kusursuz
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git