Haziran 25, 2019, 10:39:17
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

Gün Iþýðýna DeðiL, Güneþe Dön!..

Balatan TakeOne, Austos 15, 2009, 01:31:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

Ýslerine kapýlýp da bir saman çöpünü, yani fani bir güzeli kendine yakýn bir dost olark seçme. Çünkü ondaki sevgi ve yakýnlýk duygusu geçicidir.


Sen kalýcý dostu ara.


Eðer ALLAH 'tan baþka senin gönül verdiklerinde vefa ve baðlýlýk
olsaydý,senin en vefalý yakýnýn olan annen ve babanýn dostluðu nerede?


Eðer Hak'tan baþka biri dayanmaya ve güvenmeye layýk olsaydý ,seni
yetiþtirenlere baðlýlýðýn ,dostluðun devam etmez miydi?


Senin süte memeye olan alýþkanlýðýn kalmadý;
Mektepten nefret ederdin; o da geçti gitti.


O dostluk,o alýþkanlýk onlarýn varlýk duvarlarýna akseden ýþýktý.
O ýþýk güneþe döndü gitti.


Hak güneþin ýþýðý her her neye düþerse, ey yiðidim sen ona aþýk
olursun.


Böylece sevdiðin her varlýktaki güzellik ALLAH 'tan geliyor.


Sen her neye aþýk olursan o þey ilahi sýfatlardan biri ile yadýzlaþmýþ,nurlanmýþ.


Gönül verdiðin þeyin yaldýzý aslýna gidip de o çirkinleþince,bakýrý
meydana çýkýnca,tabiatýn ona doyar,ondan hoþlanmaz,onu boþlayýverir.


Sevgilinin seni büyüleyen o yaldýzý güzelliðinden elini ayaðýný
çek; bilgisizlik yüzünden sahte bir madeni altýn sanýp da hoþdeme.


Çünkü sahte þeylerdeki hoþluk,güzellik iðretidir.
Görünüþte süslü ve püslüdür ama altýnda süssüzlük ve çirkinlik vardýr.


Fani varlýklarda görülen güzellik,ilahi güzelliðin iðreti olarak onlara aksetmesinden ibarettir.Akseden o nur,günün birinde aslýna geri dönecektir. Bu yüzden ey salik;iðreti güzelliklere bakmada ,sen onun aslýný,yani güzelliði vereni ara!


Güneþin duvara düþen nuru, yine güneþe gider.
Sen duvara düþen nura deðilde,o nuru düþürene,yani güneþe git.
Sana layýk olan da odur.
Mademki oluktan su akmadý, yani güzellerden vefa görmedin;
Bundan sonra suyu sen göklerden elde et.


(Mesnevi'den)

Yukar git