Haziran 26, 2019, 08:11:44 ÖS
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

Bu Yemekler Aptallaþtýrýyor...

Baţlatan liprade, Ađustos 14, 2009, 08:51:58 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

Bu yemekler aptallaþtýrýyor

Yapýlan bir araþtýrma, uzun süre çok yaðlý gýdalar yemenin insanlarý aptal ve tembel hale getirdiðini ortaya koydu.

FASEB Journal dergisinde yayýnlanan ve Cambridge Üniversitesi'nde fareler üzerinde gerçekleþtirilen çalýþmada, 10 gün boyunca çok yaðlý bir beslenme uygulanan farelerde kýsa süreli hafýza kaybý ortaya çýktý ve fareler egzersizlerini çok zor yaptýlar. Bulgular büyük bir sürpriz gibi görünmezken, araþtýrmacýlar çok yaðlý yiyeceklerin insanlarý aptal ve tembel yaptýðýný söyledi.

Batý tarzý beslenmenin tipik olarak çok yaðlý olduðunu ve bunun obezite, þeker hastalýðý ve kalp yetmezliði gibi uzun süreli komplikasyonlarla iliþkili olduðunu söyleyen araþtýrmacýlar, bu diyetlerin kýsa süreli sonuçlarýna nispeten az ilgi gösterildiðini kaydettiler.

Farelerin insanlar kadar uzun süre yaþamadýklarýný belirtten araþtýrmacýlar, bu beslenme þeklinin sonuçlarýnýn kýsa dönemde anlaþýlmasý için insanlar üzerinde de kanýtlanmasý gerektiðini söylediler.

Araþtýrmacýlar, farelerin yarýsýný, az yaðlý gýdalarla, diðer yarýsýný ise çok yaðlý yiyeceklerle beslediler. 4 gün boyunca çok yaðlý gýdalarla beslenen farelerin kaslarýnýn ihtiyaçlarý olan enerjiyi oluþturmada güçsüz kaldýðýný gördüler.

9 gün sonra çok yaðlý gýdalarla beslenen farelerin labirentten çýkmalarý daha uzun sürdü ve az yaðlý gýdalarla beslenen farelere göre bu süreçte daha fazla hata yaptýlar.





"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"