Haziran 17, 2019, 10:57:00 ÖS
Haberler:

Böylece günahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! (Mulk -11)

RAMAZAN-I SERIF-E ADIM KALA!…Orucun da cinsi olur mu?...

Baţlatan Mercan, Ađustos 11, 2009, 03:09:38 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mercan


Hepimiz oruç tutacagiz kismetse, bunun için de Rabb’imize hamd ve þükĂĽrler ediyoruz. Nice kimseler var ki, böyle bir mĂĽkellefiyeti ifa etme imkanĂ˝ndan mahrumdurlar. MeĂľru sebeplerden dolayĂ˝ mahrumdurlar, hiçbir sebep olmayĂ˝p iman ve irade zaafĂ˝ndan dolayĂ˝ mahrumdurlar.
Meþrû sebeplerden dolayý oruç tutmayanlar bir bakýma gerçek mahrum sayýlmazlar. Zira onlar için, meþru mania gidince oruçlarýný tutmalarý mümkün olur. Yahut da her oruç baþýna birer fidye vermekle yine de oruçlarýný tutmuþ olma huzuruna eriþir, mutlu olabilirler.

Mahrumiyetleri söz konusu olmaz. Ama iman ve irade zaafĂ˝ndan, aĂľk ve Ăľevk eksikliĂ°inden dolayĂ˝ oruçlarĂ˝nĂ˝ tutmayanlar cidden mahrumiyet duygusu içinde olurlar gibi geliyor bana…

Hatta denilebilir ki, böyle bir mahrumiyet duygusunu vicdanlarĂ˝nda duymalarĂ˝ bile onlar için iyi bir vasĂ˝f ve meziyet sayĂ˝labilir. En kötĂĽsĂĽ, bu piĂľmanlĂ˝k hissinden de mahrum kalmaktĂ˝r. ÇünkĂĽ on bir ay boyunca bĂĽtĂĽn nimetlerine karþý bizi serbest bĂ˝rakan Rabb’imizin bir aylĂ˝k bir irade imtihanĂ˝na tabi tutmasĂ˝, kaybedilecek bir imtihan deĂ°ildir. DĂĽnyamĂ˝za da, ahiretimize de faydasĂ˝ vardĂ˝r bu bir aylĂ˝k irade imtihanĂ˝nĂ˝n…

Ýþte biz bu irade imtihanĂ˝nĂ˝ kaybedenlerden olmak istemedigimiz için Rabb’imize hamd ve þükĂĽrler ederken, bir nefs muhasebesi yaparak kendimize þöyle bir soru da soruyor ve diyoruz ki:
- Nasýl bir irade imtihaný veriyor, ne türlü bir oruç tutuyoruz? Orucumuz hangi cinsten bir oruç?

Diyebilirsiniz ki: Orucun da cinsi olur mu? Normal oruç tutuyoruz iþte. Orucumuzu bozucu þeyleri yemiyor, içmiyor, midemizi oruç bozucu þeylerden koruyoruz.

- Doðrudur. Oruç bozucu þeylerden uzak kalýnca oruç tutulmuþ, borçtan kurtulmuþ olunur. Ancak böylesi oruç (avam) orucudur.

Bir de (havas), onun ĂĽstĂĽnde de (havassĂĽ’l-havas) orucu vardĂ˝r. Acaba bunlardan da hissemiz var mĂ˝? Yoksa sadece (avam) orucu ile mi iktifa etmiĂľ oluyoruz? Geçen Ramazanlarda geniþçe yaptýðýmĂ˝z bir tasnifi Ăľu anda pek hatĂ˝rlamĂ˝yor olabilirsiniz. BirazcĂ˝k açayĂ˝m konuyu…

Üç tĂĽrlĂĽ oruç vardĂ˝r: Avâm orucu, havâs orucu, havassĂĽ’l-havas’Ă˝n orucu.

1- AvâmĂ˝n orucu bizimkidir, diyebiliriz… Sadece oruç bozucu yemek-içmek gibi maddĂ® Ăľeylerden kaçýnĂ˝rĂ˝z. AĂ°zĂ˝mĂ˝za oruç tuttururuz, midemizi yeme içmeden muhafaza ederiz…

2- Havas’Ă˝n orucu ise sadece aĂ°zĂ˝na oruç tutturmakla kalmayĂ˝p diĂ°er organlarĂ˝na da oruç tutturmak Ăľeklinde geliĂľir. Meselâ, diline, gözĂĽne, kulaĂ°Ă˝na, eline, ayaĂ°Ă˝na da oruç tutturmak isterler. Oruçlu iken diliyle asla gĂ˝ybet etmezler, yalan söylemezler, gözleriyle harama bakmazlar, ayaklarĂ˝yla haram yola gitmezler. Elleriyle haram Ăľey tutmazlar. KulaklarĂ˝yla da haram sohbet ve sözleri dinlemezler. BunlarĂ˝ oruçlarĂ˝nĂ˝ bozucu hatalar olarak kabul ederler.

3- HavassĂĽ’l-havas’Ă˝n oruçlarĂ˝ ise bu organlarĂ˝yla da iktifa etmeyip çýtayĂ˝ daha da yukarĂ˝ya dikerek hayallerine, kalplerine de oruç tutturmaya yönelirler. Yani kalplerine kötĂĽlĂĽk getirmezler, gĂĽnah Ăľeyleri hayallerinden geçirmeyi dahi oruç bozucu eksiklik kabul ederler…
Ne dersiniz bu oruç çeþitlerini bir düþünelim mi?
-Bizim orucumuz hangi oruç cinsindendir?

Olmazsa olmaz olan avam orucundan mĂ˝? Havas’Ă˝nkinden de nasibimiz var mĂ˝? Yoksa siz daha da ileri gitmiĂľsiniz de havassĂĽ’l-havas’Ă˝n orucundan da hisseler almakta mĂ˝sĂ˝nĂ˝z?.. Yani kalbinize, hayalinize de mi oruç tutturmaktasĂ˝nĂ˝z?

Bu konuyu bize ĂĽmit veren Ăľekilde düþünerek þöyle de diyebilir miyiz: BĂĽtĂĽn gĂĽn yemeyip içmeyerek midesine oruç tutturmak suretiyle avam orucunu gerçekleĂľtirenler, ayrĂ˝ca diĂ°er organlarĂ˝nĂ˝ da hiç kötĂĽlĂĽkte kullanmayĂ˝p hep iyilikle meĂľgul etme titizliĂ°i göstererek elleriyle Kur’an tutuyorlarsa, gözleriyle Kur’an’a bakĂ˝yorlarsa, dilleriyle Kur’an ve dualar okuyor, kulaklarĂ˝yla bunlarĂ˝ dinliyorlar, ayaklarĂ˝yla ibadet yerlerine yĂĽrĂĽyorlarsa…

Avam orucuyla kalmamýþlar, diðer organlarýna da oruç tutturmuþ olmuyorlar mý? Böylece avam orucuyla kalmayýp havas orucundan da hisse almalarý söz konusu oluyor mu?..

Bu durumda bizim avam orucuyla kalmayýp havas orucundan da hissemizin olduðunu söylememiz mümkün deðil mi? Her ne kadar kalbimize, hayalimize de oruç tutturamasak dahi diðer organlarýmýza oruç tutturmamýz söz konusu olmuyor mu?

Ne dersiniz orucumuzda avam basamaðýnda kalmayýp havas basamaðýna da yükselmemiz kolay ve mümkün deðil mi? Oruca niyetlenirken böyle bir niyet ve azmimiz olsa, daha özel ve güzeline niyetlenmiþ olmamýz söz konusu olmaz mý?..

Ramazan-i Serif-e henüz var.Manevi yönden hazirlik icin gec kalmýs sayýlmayýz

alýntý

Selam ve Dua ile…