Haziran 26, 2019, 05:52:33
Haberler:

Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atýlsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiþ miydi? diye sorarlar. (Mulk -8)

Doðum gününe göre kiþilik

Balatan ((NISAN)), Austos 09, 2009, 09:05:43

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

((NISAN))

01 Ocak Düzenleyici
02 Ocak Bencil
03 Ocak Yogun
04 Ocak Formülcü
05 Ocak Kendini onaran
06 Ocak Içerikli
07 Ocak Siradisi
08 Ocak FENOMEN
09 Ocak Hevesli
10 Ocak Görünmez
11 Ocak Degerli
12 Ocak Vahsi
13 Ocak Seyyar
14 Ocak Kaynasan
15 Ocak Çaresiz
16 Ocak Ergin
17 Ocak Agir***let
18 Ocak Çocuksu
19 Ocak Hayalperest
20 Ocak Basibos
21 Ocak Lider
22 Ocak Bocalayan
23 Ocak Kisilikli
24 Ocak Ulasilmaz
25 Ocak Kaderci
26 Ocak Faal
27 Ocak Gelismis
28 Ocak Dayanilmaz
29 Ocak Kavgaci
30 Ocak Mükellef
31 Ocak Sair

01 Subat Gönüllü
02 Subat Kaliteli
03 Subat Hakiki
04 Subat Bükülmez
05 Subat Hatip
06 Subat Popüler
07 Subat Ütopik
08 Subat Müneccim
09 Subat Canli
10 Subat Yürekten
11 Subat Rahat
12 Subat Birlestirici
13 Subat Çevik
4 Subat Hazir cevap
15 Subat Mucit
16 Subat Animatör
17 Subat Sebatkâr
18 Subat Dahi
19 Subat Kâsif
20 Subat Izlenimci
21 Subat Candan
22 Subat Evrensel
23 Subat Tutarli
24 Subat Verici
25 Subat Bahaneci
26 Subat Uyandiran
27 Subat Hakiki
28 Subat Hoslanilan
29 Subat Delikanli

01 Mart Sanatçi
02 Mart Tutsak
03 Mart Tasarimci
04 Mart Soyut
05 Mart Cennet cehennem
06 Mart Güzel
07 Mart Somut
08 Mart Aykiri
09 Mart Astronot
10 Mart P***olog
11 Mart Sezgili
12 Mart Atak
13 Mart Kaçinilmaz
14 Mart Görece
15 Mart Çok bilmis
16 Mart Esin
17 Mart Havai
18 Mart Kararsiz
19 Mart Israrci
20 Mart Oyunbaz
21 Mart berrak
22 Mart Doðrucu
23 Mart Meraklý
24 Mart Sade
25 Mart Dinamik
26 Mart Güvenilir
27 Mart Baslatýcý
28 Mart Masum
29 Mart Gözlemci
30 Mart Uzlaþmaz
31 Mart Ýnatçý

01 NISAN  Aðýrbaþlý
02 NISAN  Ýdealist
03 NISAN  Dayanýklý
04 NISAN  Kararlý
05 NISAN  Ýþ bitirici
06 NISAN  Deneyci
07 NISAN  Coþkulu
08 NISAN  Vicdanlý
09 NISAN  Ölçüsüz
10 NISAN  Gözüpek
11 NISAN  Politik
12 NISAN  Sosyal
13 NISAN  Kutsal
14 NISAN  Gelenekçi
15 NISAN  Ýnsancýl
16 NISAN  Komik
17 NISAN  Ciddi
18 NISAN  Savunmacý
19 NISAN  Ýradeli
20 NISAN  Mücadeleci
21 NISAN  Sorumlu
22 NISAN  Saðlam
23 NISAN  Ürkek
24 NISAN  Korumacý
25 NISAN  Maddeci
26 NISAN  Terbiyeli
27 NISAN  Yeterli
28 NISAN  sadýk
29 NISAN  Hüzünlü
30 NISAN  Vazifesinas

01 Mayýs Alaycý
02 Mayýs Ýnceleyici
03 Mayýs Ýletisimci
04 Mayýs Dadý
05 Mayýs Külyutmaz
06 Mayýs Fantastik
07 Mayýs Düþkün
08 Mayýs Dobra
09 Mayýs Mert
10 Mayýs Yalnýz
11 Mayýs Gezgin
12 Mayýs Baðýmsýz
13 Mayýs Çekici
14 Mayýs Taþkýn
15 Mayýs Hayalci
16 Mayýs Becerikli
17 Mayýs Çetin
18 Mayýs Hareketli
19 Mayýs Ýknacý
20 Mayýs Dýþavurumcu
21 Mayýs Yaratýcý
22 Mayýs Destansý
23 Mayýs Aktarýcý
24 Mayýs Görkemli
25 Mayýs Cüretkar
26 Mayýs Anaç
27 Mayýs Fedakar
28 Mayýs Fevri
29 Mayýs Acar
30 Mayýs Çevik
31 Mayýs Kýrýcý

01 Haziran Gözde
02 Haziran Çözücü
03 Haziran Edalý
04 Haziran Eleþtirici
05 Haziran Öncü
06 Haziran Hayalperest
07 Haziran Eðlendiren
08 Haziran Etkili
09 Haziran Ýsrarcý
10 Haziran Yanar döner
11 Haziran Göçebe
12 Haziran Ýyimser
13 Haziran Maceraperest
14 Haziran Fýrtýnalý
15 Haziran Ayartýcý
16 Haziran Paragöz
17 Haziran Sanatçý
18 Haziran Cimri
19 Haziran Kýskýrtýcý
20 Haziran Cazibeli
21 Haziran Keyifli
22 Haziran Alkýþçý
23 Haziran Büyüleyici
24 Haziran Sihirbaz
25 Haziran Yenilikçi
26 Haziran Dirençli
27 Haziran Savunmacý
28 Haziran Duygusal
29 Haziran Havai
30 Haziran Güdümlü

01 Temmuz Kopmuþ
02 Temmuz Baygýn
03 Temmuz Vefalý
05 Temmuz Þovmen
06 Temmuz Arzulu
07 Temmuz Teshirci
08 Temmuz Pragmatik
09 Temmuz Þaþkýn
10 Temmuz Dengesiz
11 Temmuz Dikkafalý
12 Temmuz Ýnandýrýcý
13 Temmuz Fýrsatçý
14 Temmuz Abartýcý
15 Temmuz Baþtan çýkaran
16 Temmuz Gergin
17 Temmuz Profesyonel
18 Temmuz Ýçten
19 Temmuz Mekanik
20 Temmuz Ýstikrarsiz
21 Temmuz Trajikomik
22 Temmuz Dalgalý
23 Temmuz Ýþ bitirici
24 Temmuz Deðiþken
25 Temmuz Kahraman
26 Temmuz Müjdeci
27 Temmuz Kararlý
28 Temmuz Sampiyon
29 Temmuz Gelenekçi
30 Temmuz Somut
31 Temmuz Ýnsancýl

01 Aðustos Özgün
02 Aðustos Çok yönlü
03 Aðustos Sorgulayýcý
04 Aðustos Rehber
05 Aðustos Soðukkanlý
06 Aðustos Eþsiz
07 Aðustos Temiz yüzlü
08 Aðustos Numaracý
09 Aðustos Hisli
10 Aðustos Kadife sesli
11 Aðustos Onaylayýcý
12 Aðustos Muhafazakâr
13 Aðustos Tuhaf
14 Aðustos Kopyacý
15 Aðustos Emredici
16 Aðustos Hararetli
17 Aðustos Öfkeli
18 Aðustos Dayanýklý
19 Aðustos Þaþýrtýcý
20 Aðustos Gizemli
21 Aðustos Dýþadönük
22 Aðustos Deneyimli
23 Aðustos Kusursuz
24 Aðustos Cinfikirli
25 Aðustos Kontrolsüz
26 Aðustos Yardimsever
27 Aðustos Sosyal
28 Aðustos Dilbaz
29 Aðustos Yapici
30 Aðustos Sert
31 Aðustos Gösterisçi

01 Eylül Mantýklý
02 Eylül Ýþkolik
03 Eylül Baþýna buyruk
04 Eylül Ýnþa eden
05 Eylül Hükümdar
06 Eylül Kaderci
07 Eylül basar ýlý
08 Eylül Titiz
09 Eylül Talepkar
10 Eylül Azimli
11 Eylül Dramatik
12 Eylül Savasçý
13 Eylül ÝIhtirasli
14 Eylül Kavrayýþlý
15 Eylül Yönetici
16 Eylül Coþkun
17 Eylül Azimli
18 Eylül Ketum
19 Eylül Ýyi görünümlü
20 Eylül Amir
21 Eylül Zevkli
22 Eylül Yorulmak bilmez
23 Eylül Güncel
24 Eylül Avare
25 Eylül Taþlamacý
26 Eylül Sabýrlý
27 Eylül Hýrslý
28 Eylül Kalp kýran
29 Eylül Tepkisel
30 Eylül Gafçý

01 Ekim Ýz sürücü
02 Ekim Sivri
03 Ekim Modacý
04 Ekim Düzelmez
05 Ekim Ýlkeli
06 Ekim Bohem
07 Ekim Muhalefet
08 Ekim Romantik
09 Ekim Cüretkar
10 Ekim Ekonomik
11 Ekim Rahat
12 Ekim Edalý
13 Ekim Zor
14 Ekim Ilýmlý
15 Ekim Oyuncu
16 Ekim Yargýç
17 Ekim Dengeli
18 Ekim Lider
19 Ekim Pýrýltýlý
20 Ekim Modern
21 Ekim Benzersiz
22 Ekim Cazibeli
23 Ekim Çeliþkili
24 Ekim Detaycý
25 Ekim Saf
26 Ekim Organizatör
27 Ekim Mesafeli
28 Ekim Arastýrmacý
29 Ekim Yenilikçi
30 Ekim Ýleriyi gören
31 Ekim Pür dikkat

01 Kasým Saldýrgan
02 Kasým Dönüþtüren
03 Kasým Dünyevi
04 Kasým Kiskirtan
05 Kasým Gerçekçi
06 Kasým Enerjik
07 Kasým Kasif
08 Kasým Çilgin
09 Kasým Cezbedici
10 Kasým Degisken
11 Kasým gizli
12 Kasým Karizmatik
13 Kasm Yorumcu
14 Kasým Sorusturmaci
15 Kasým Rastlantisal cancan (hýýý )
16 Kasým Patron
17 Kasým Köprü
18 Kasým Huysuz
19 Kasým Yorumcu
20 Kasým Kafasi kari***
21 Kasým ***
22 Kasým Liberal
23 Kasim Saygisiz
24 Kasim Neseli
25 Kasim Çabalayan
26 Kasim Özel
27 Kasim Heyecanli
28 Kasim Çapkin
29 Kasim Öneren
30 Kasim Saldiran

01 Aralik Sen
02 Aralik Vurdumduymaz
03 Aralik Hünerli
04 Aralik Metanetli
05 Aralik Emin
06 Aralik Seçici
07 Aralik Benmerkezci
08 Aralik Terk edilmis
09 Aralik Süslü
10 Aralik Arzulu
11 Aralik Yogun
12 Aralik Narsist
13 Aralik Marifetli
14 Aralik Gösterisli
15 Aralik Olgun
16 Aralik Uçuk
17 Aralik Kimyager
18 Aralik Iri
19 Aralik Bakici
20 Aralik Dogurgan
21 Aralik Muamma
22 Aralik Enerjik
23 Aralik Sarsici
24 Aralik Karma***
25 Aralik Dogal
26 Aralik Yilmaz
27 Aralik Yardimci
28 Aralik Çokbilmis
29 Aralik Üstün
30 Aralik Az ve öz
31 Aralik Estetik

((NISAN))

Biz baþlatalým sizlerde kendi doðum gününüzü yazýn.. :)

15 NISAN  Ýnsancýl

nazlým


garip_kul

Austos 09, 2009, 11:36:19 S #3 Last Edit: Austos 10, 2009, 04:23:13 by Garip_kul
:o01 Temmuz Kopmuþ :o

hadi caným inanmam :o

nayýrr bn inanmýyorumm  :) 8) ::)

HAdeKa

20 Haziran Cazibeli

yalan külliyen yalan :D


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

(nesibe_hatun)

20 subat izlemci dogrudur bisey diyemem :))

Mercan

06 Aðustos Eþsiz

Beni tanýyanlara sormak gerek :))

Yukar git