Haziran 27, 2019, 04:58:15 S
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

Bin Altýn yeter

Balatan tetri bici, Austos 06, 2009, 07:49:29 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

tetri bici

Kanuni Sultan Süleyman avlanmaya çýktýðý bir gün yaðmura yakalanýnca o civardaki evlerden birine sýðýnýr.Sýcak ateþin karþýsýnda ýslanan elbiselerini kuruturken , “gerçekten þu ateþ bin altýna bedel” der.

Padiþah geceyi geçirdikleri evden ertesi gün ayrýlýrken ev sahibi olan köylüye , “Borcumuz ne kadar ?” diye sorar.Uyanýk köylü:

“Bin bir altýn yeter” diye cevap verir. Padiþahýn hayretler içerisinde kaldýðýný görünce þöyle açýklar:

“Akþamki ateþin bin altýn deðerinde olduðunu zaten siz söylemiþtiniz.Konaklama ücreti için ise 1 altýn çok mu fazla?”
[/font]

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]


ey memleket ey


Yukar git