Haziran 24, 2019, 08:02:47 ÖS
Haberler:

De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçýk bir uyarýcýyým. (Mulk -25)

Sineksavarlar Sinir Sistemine Zarar Verebilir...

Başlatan liprade, Ağustos 05, 2009, 06:17:49 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

Sineksavarlar sinir sistemine zarar verebilir

Yaz aylarýnda ortaya çýkan sivri sineklere karþý kullandýðýmýz sprey, pomat ya da losyon þeklindeki sinek kovucularýn içindeki bir maddenin, merkezi sinir sistemine zarar verebildiði bildirildi.   

Ýtalyan haber ajansý ANSA'nýn bildirdiðine göre, Fransa'daki Kalkýnma Alanýnda Araþtýrma Enstitüsünde görev yapan Vincent Corbel ile Angers Üniversitesinden Bruno Lapied, birçok böcek kovucunun içinde mevcut olan "deet" adlý bir kimyasal maddenin nörotoksik (sinir hücreleri üzerine toksik etki gösteren madde) olduðunu ortaya çýkardý.

Corbel, "Bu maddenin sadece davranýþ deðiþikliðine neden olan basit bir kimyasal bileþim olmadýðýný, ayný zamanda merkezi sinir sistemi için çok önemli olan asetilkolinesteraz adlý bir enzimi engellediðini de tespit ettik" dedi.

Vincent Corbel, araþtýrma sonuçlarýnýn, deet'in özellikle de diðer kimyasal maddelerle birlikte kullanýmýnýn ne kadar güvenli olduðunun sorgulanmasý gerektiðini ortaya koyduðunu söyledi.

Verilen bilgiye göre 1953 yýlýnda keþfedilen deet, halen böcek kovucularda en çok kullanýlan maddelerin baþýnda yer alýyor.


aa
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"