Haziran 27, 2019, 04:37:22
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

GAZÝ OSMAN PAÞA

Balatan MiM, Austos 04, 2009, 09:03:57 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Austos 04, 2009, 09:03:57 S Last Edit: Ekim 18, 2009, 04:51:29 by MiM
GAZÝ OSMAN PAÞA

Moskofu dize getiren kumandan
GAZÝ OSMAN PAÞA

Tarihimiz boyunca sayýsýz kumandanlarýmýz askerî sahada hizmet ifâ etmiþler, bilhassa savaþ meydanlarýnda gösterdikleri maharet, cesaret ve þecaatle bütün dünyanýn takdirle alkýþladýðý zaferlerin kazanýlmasýnda faal roy oynamýþlar; tarihimizde pek çok destanlarýn yer almasýnda mühim vazife görmüþlerdir. Hepsi, ebediyen rahmetle, þükranla yâdedilecektir...

Gazi Osman Paþa da, tarihlere altýn harflerle geçen Plevne müdafaasý kumandaný olarak gönüllere taht kuran kumandanlarýmýzdandýr.

Osman Paþa'yý henüz tahsil devresini tamamlamadan harp meydanlarýnda görmekteyiz... Bu meydanda kahraman askerlerimize serdarlýk ederek, düþmanlara unutamayacaklarý þamarlar indirmiþ bir kumandandýr.

Osman Paþa 1832 yýlýnda Tokat'ta doðmuþtur. Askerliðe olan merak ve hevesi üzerine, Beþiktaþ'taki Askerî Rüþtiye'de ve Kuleli Askeri Ýdadisinde okumuþtur. Daha sonra «Mekteb-i Erkân-ý Harbiyyeye» giren Osman Paþa, kurmaylýk eðitimim tamamlamaya fýrsat kalmadan, Kýrým savaþýnýn çýkmasý üzerine Tuna cephesine gönderilir... Genç yaþta harp meydanýna atýlan Osman Paþa'yý bundan sonra devamlý zaferler kazanan, hakký olan terfiler olan bir subay olarak görmekteyiz.

Tuna cephesinde dört yýl kalan Osman Paþa, önce Mülâzým-ý Evvel, savaþýn sonunda da Kolaðasý oldu (1856). Bundan sonra yarýda kalmýþ olan Kurmay eðitimini tamamladý ve Erkân-ý Harbiyye-i Umumiye reisliðinde Genelkurmay Baþkanlýðý çalýþmaya baþladý. Anadolu haritasýný çýkarmak vazifesiyle Bursa'ya tayin edildi. Sýrasýyla; Teselya, Yeniþehir ve Cebeli Lübnan'da vazife aldý...

Girit isyanlarýnýn baþlamasý üzerine Girit'e tayin edilen Osman Paþa, âsiler karþýsýnda gösterdiði kahramanlýk üzerine Miralay rütbesiyle taltif edildi (1866) Osman Paþa'yý bundan sonra, sýrasýyla þu vazifelerde ve rütbelerde görmekteyiz: vazifeli gittiði Yemen'den Paþa rütbesi alarak dönmüþtür. Rumeli'de bulunan Beþinci Ordu Manastýr Fýrka Kumandanlýðýna tayin edilir (1875). Buradaki çalýþmalarýndan dolayý Birinci Ferik olur. Sýrp isyanlarý baþlayýnca, emrindeki birliklerle âsiler üzerine yürür. Sýrp ordusunu periþan eder ve müþir olur (1876). 1877-1878'de Rusya'nýn Osmanlý devletine karþý saldýrýya geçmesi üzerine Vidin ve Rahova bölgelerinin korunmasýyla vazifelendirilir.

MiM

Plevne ve Gazi Osman Paþa

Osmanlý'nýn ezeli düþmaný Rusya, ilk hücumda ve kýsa bir zamanda Osmanlý ordusunu maðlûp edip, Ýstanbul önlerine varmayý hayallemiþti. Bu hayali kuvvetlendirecek hareketler de yok deðildi. Kuzeyden hücuma geçecek olan Ruslarý durduracak iki müdafa hattý vardý. Tuna nehri ve Balkanlar silsilesi... Ruslar bu engeli de hemen hemen hiçbir zorluk görmeden geçmiþlerdi.

Çarýn kardeþi Grandük Nikola Nikolayeviç'in baþkumandanlýk ettiði Ruslar, Berkofça daðlarýný aþmýþlar, bugünkü Dobruca ve Bulgaristan topraklarýna ulaþmýþlardý. Bu ana kadar ciddi bir mukavemetle karþýlaþmayan Ruslar hayallerinde Ýstanbul'u görmeye baþlamýþlardý... Ruslarýn bu hareketi devam ederken, Osman Paþa'ya Ruslar'a karþý durmak üzere hareket emri verildi. Bunun üzerine Osman Paþa, Vidin'den hareket ederek beraberindeki 25 piyade taburu, 12 süvari bölüðü, 48 sahra topu ve 6 dað topu ile birlikte, bir haftalýk bir yürüyüþle Plevne önlerine gelmiþ; þehri Ruslar'dan alarak, derhal doðru dürüst bir kalesi olmayan ve müdafaaya elveriþli olmayan Plevne'yi tahkim etmeye giriþmiþtir.

Balkanlardan güneye sarkmak için Plevne engelini aþmak mecburiyetinde olan Ruslar, henüz yeni gelmiþ, Osman Paþa kuvvetlerine karþý 20 Temmuz 1877'de saldýrýya geçmiþtir. Bu ilk saldýrýda, kahraman askerlerimiz baþlarýnda Osman Paþa ile düþmana karþý dururlar. Bu çarpýþmalarda Ruslar 2874 ölü ve büyük ölçüde mühimmat býrakarak kaçarlar.

Moskoflar, savaþýn baþýndaki kolay muvaffakiyetleri yüzünden ilerlemelerini devam ettireceklerini ummuþlardý. Fakat bilmiyorlardý ki, karþýlarýnda, tarih boyunca destanlar yazan imanlý askerler ve baþlarýnda da Osman Paþa gibi bir serdar vardý... Tecrübeli, cesur, imanlý kumandanlarýn elinde olan bu þanlý ordu tarih boyunca zaferden zafere koþmuþtu... Ruslar maddi güçlerine güvenerek, 30 Temmuz'da yeniden saldýrýr. Bu defa 184 top ve 50 bin askerle birlikte... Buna mukabil, Osman Paþa'nýn elinde 58 top ve 23 bin asker vardý. Bu ikinci saldýrýda da hüsrana uðrayan Ruslar, 7305 ölü verdikten sonra, gerisin geri kaçarlar.

Rus ordusu Plevne önlerinde mýhlanýp kalmýþtý. Osman Paþa ve maiyyetindeki askerler düþmana göz açtýrmýyor, bir adým bile ilerlemelerine müsaade etmiyorlardý...

Bütün dünyanýn dikkati Plevne'deydi. Bir avuç Osmanlý ordusu, Rus ordusuna meydan okuyor, periþan ediyordu. Yakýlan türküler yýllar boyu dillerden düþmemiþtir.

Karadeniz akmam dedi,

Ben Tuna'ya bakmam dedi,

Yüzbin Moskof gelmiþ olsa,

Osman Paþa korkmam dedi.

Ýman dolu sinede korku izi bulunabilir mi?.. Düþmanýn sayý itibariyle çokluðu sarsýlmaz imana sahip insanlar karþýsýnda bir kýymet ifade edebilir mi?... Bunun cevabý Plevne'de verilmiþtir.

Bütün hýrslanyla saldýran Ruslar, Osman Paþa kumandasýndaki Osmanlý askerlerinden yedikleri darbelerden sonra, bütün kuvvetleriyle Plevne önlerine gelmeye baþlamýþlardý. Rus Çan II.Aleksandr bizzat gelerek muharebeleri yakýndan takip etmiþtir. Son Rus ihtiyatlarý Plevne önlerine getirilir... Gözleri öylesine korkmuþtur ki, bütün bunlarla da yetinilemez. Çar, Romanya Prensi I.Karol'a bir telgraf çekerek yardým ister. Telgraf manalýdýr. «Ýmdadýmýza gel! istediðin gibi, istediðin yerden, dilediðin þartlarla Tuna'yý geç! Acele Plevne'de yardýmýmýza yetiþ! Mahvoluyoruz! Hýristiyanlýk, dâvasýný kaybetmek üzeredir!» Bu telgraf üzerine Kral Karol, 3 piyade, l süvari tümeni ve 108 topla Rus ordusuna katýlýr...

MiM

Ruslar yine periþan oluyor

Ruslar ve Rumenlerden oluþan birlikler Plevne'ye karþý hücuma geçerler. 7 Eylül'den itibaren 432 top, geceli gündüzlü Plevne'yi döðmeye baþlar. Dört gün aralýksýz devam eden top ateþinden sonra, 11 Eylülde taarruza geçen Ruslar ve Rumenler, ancak kendilerinin dörtte biri kadar olan Osman Paþa kuvvetleri karþýsýnda periþan olurlar. Bu üçüncü saldýrýda da Ruslar, 3'ü general ve 350'si subay olmak üzere 15 bin 553 ölü vermiþtir.

Plevne önlerinde bu muharebeler devam ederken, Osmanlý ordusu diðer taraftan Sýrbistan ve Karadað ile de savaþmaktaydý.

Plevne iki yönden Ruslar tarafýndan kuþatýlmýþtý. Yalnýz güneydoðu ve güneybatýdaki Sofya - Plevne yolu açýktý. Muharebe ile Plevne müdâfilerini maðlûp edemeyeceklerini anlayan Ruslar, tam «Rusça» bir yola baþvururlar. Plevne'yi dört bir taraftan sararak kuþatma altýna almak, böylelikle, erzak ve mühimmat yardýmý alamayacak olan kuvvetleri teslime zorlamak...

Bu planý tatbik için 3 Eylül'de, Plevne'nin güneydoðusunda, Osma suyunun doðu kýyýsý üzerindeki Lofça'yý iþgal ederler. Daha sonra 28 Ekim'de güneybatýdaki Sofya-Plevne yolunu da kapatýrlar.

Böylelikle Plevne'yi dört bir yandan kuþatmýþ oluyorlardý... Müdâfiler erzaklarý, cephaneleri bitene kadar vuruþmaya devam ederler. Son kurþunu da atýp, yiyecek birþey kalmayýncaya kadar dayandýktan sonra, yine de teslim olmazlar.

Osman Paþa, 10 Aralýk gecesi kaleden çýkýp düþman saflarýný yararak, beraberindekilerle birlikte düþman hattýný geçmeyi planlar ve planýný tatbik eder. Vuruþa vuruþa ilerlerken, bir kurþunla dizinden yaralanýr. Dizini delip geçen kurþun atýna da isabet etmiþtir...

Kahraman kumandan yaralý olarak teslim alýnýr. Rus baþkumandaný ve Çar, Osman Paþa'yý tebrik edip kýlýcýný iade ederler.

Üçüncü Plevne zaferinden sonra, Sultan II.Abdülhamid tarafýndan «Gazi» unvaný verilen Osman Paþa, bir süre esir olarak Rusya'da kaldýktan sonra, Ayestefanos anlaþmasýnýn imzalanmasý üzerine Ýstanbul'a gelmiþtir.

4 ay 23 gün Plevne'de Ruslara karþý koyan ordunun kumandaný Gazi Osman Paþa'nýn Ýstanbul'a geliþinde, Sultan Abdülhamid bu þanlý askerimizi kucaklar ve «Sen benim yüzümü aðarttýn. Ýki cihanda da yüzün ak olsun!» diye dua eder. Daha sonra Mabeyn müþiri olan Gazi Osman Paþa, vefatýna kadar bu vazifede kalýr.

Düþmanýn dahi takdir etmeye mecbur kaldýðý bu faziletli kumandan, marþlarla dillerde, hatýrasýyla gönüllerde yaþayagelmiþtir. Halâ söylenir:

Kýlýcýmý vurdum taþa

Taþ yarýldý baþtan baþa

Þaný büyük Osman Paþa

Askerinle binler yaþa...

5 Nisan 1900'da Rahmet-i Rahmana kavuþan Gazi Osman Paþa'nýn mezarý Fatih camii haziresindedir.

Yukar git