Haziran 27, 2019, 08:20:27
Haberler:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)

Siyah Çay, Þeker Hastalýðýna Ýyi Geliyor...

Balatan liprade, Austos 01, 2009, 04:26:07 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Siyah çay, þeker hastalýðýna iyi geliyor

Siyah çayýn, tip 2 þeker hastalýðýnýn tedavisinde kullanýlan Precose ve Glyset ilaçlarýna benzeyen bir madde içerdiði bulundu.   

Journal of Food Science isimli dergide yer alan ve Çin'de Tianjin Üniversitesi'nde yapýlan çalýþmada, yeþil çay ve Çin çayýndan daha fazla polisakarid (Glikoz –þeker- moleküllerinin birleþmesiyle oluþan kompleks yapýda karbonhidrat bileþiði) maddesi içeren siyah çayýn kan þekerini düþürdüðü tespit edildi. Çin'de ve Japonya'da iþlenmemiþ çay, þeker hastalýðýnýn tedavisinde kullanýlýyor.

Araþtýrmacýlar, çay polisakaridlerinin niþastayý glikoza dönüþtüren alfa- glikozidaz isimli enzimi engellediðini gösterdiler. Precose ve Glyset isimli þeker hastalýðý tedavisinde kullanýlan ilaçlarda bu enzimi engelleyerek çalýþýyorlar.

Sadece, siyah çay içmenin yardýmcý olup olmayacaðýnýn kesin olmadýðýný belirten araþtýrmacýlar, marketlerden alýnan çaydan polisakaridleri almak için kimyasal yöntemler kullandýlar.


(ZAMAN)


"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git