Haziran 19, 2019, 07:24:01 S
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

DÜÞÜNDÜRÜCÜ BÝR KAÇ KARÝKATÜR.....

Balatan nofeeear, Temmuz 31, 2009, 04:33:51

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

nofeeear

Temmuz 31, 2009, 04:33:51 Last Edit: Temmuz 31, 2009, 04:36:49 by Þehadet

  EN ÇOK BU HOÞUMA GÝTTÝ
HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

lipradeKarþýsýnda emme basma tulumba olmak þart...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

MiM

tek kelimeyle müthiþ karikatürler... hele de ilk 3'ü olaðanüstüydü. yav bu karikatüristler büyük adamlar vesselam... ciltlerle yazýlacak bir konuyu tek bir karikatüre sýðdýrabiliyorlar... yüreðine saðlýk sevgili þehadet, ellerin dert görmesin.

lakin son karikatür biraz tuhafýma gitti. onu beðenmediðimi söylemeliyim. zira bu haksýzlýktýr. 25 yýldýr minberlerde hutbe okuyan biri olarak dýþ baskýyla ve islama uymayan hiçbir hutbeyi irad etmedim bu güne dek.

HAdeKa

ben bu karikaturu anlamadým dersem çok saf konumuna mý duserim ?


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

nofeeear

Alnt yaplan: |YoLCu| - Temmuz 31, 2009, 04:46:47
tek kelimeyle müthiþ karikatürler... hele de ilk 3'ü olaðanüstüydü. yav bu karikatüristler büyük adamlar vesselam... ciltlerle yazýlacak bir konuyu tek bir karikatüre sýðdýrabiliyorlar... yüreðine saðlýk sevgili þehadet, ellerin dert görmesin.

lakin son karikatür biraz tuhafýma gitti. onu beðenmediðimi söylemeliyim. zira bu haksýzlýktýr. 25 yýldýr minberlerde hutbe okuyan biri olarak dýþ baskýyla ve islama uymayan hiçbir hutbeyi irad etmedim bu güne dek.Allah Razý Olsun....

Sondaki Karikatür Bütün Herkes Ýçin Deðil Siz ve Sizin Gibileri Tenzih ederim onlardan...Allah Razý Olsun Sizden.. Ama Benim Yaþadýðým Yerde  Etrafýmdaki Camilerde Öyle Hutbe Veriyorlar kiii Çýldýrmamak Mümkün Deðil...Aklým Almýyor...Allah Islah  Etsin demekten baþka bir þey bulamýyorum...

nofeeear

Alnt yaplan: HAdeKa - Temmuz 31, 2009, 04:47:08
ben bu karikaturu anlamadým dersem çok saf konumuna mý duserim ?)))))))))))))))

HAdeKa

þimdi anladým galiba abimin yazdýgýný gormemiþtim ben oranýn hutbe okunan yer oldugunu sezememiþim


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

liprade

Temmuz 31, 2009, 12:29:27 S #8 Last Edit: Temmuz 31, 2009, 12:32:45 S by liprade
Alnt yaplan: |YoLCu| - Temmuz 31, 2009, 04:46:47
tek kelimeyle müthiþ karikatürler... hele de ilk 3'ü olaðanüstüydü. yav bu karikatüristler büyük adamlar vesselam... ciltlerle yazýlacak bir konuyu tek bir karikatüre sýðdýrabiliyorlar... yüreðine saðlýk sevgili þehadet, ellerin dert görmesin.

lakin son karikatür biraz tuhafýma gitti. onu beðenmediðimi söylemeliyim. zira bu haksýzlýktýr. 25 yýldýr minberlerde hutbe okuyan biri olarak dýþ baskýyla ve islama uymayan hiçbir hutbeyi irad etmedim bu güne dek.


Bir ara "ALLAH indinde tek din Ýslamdýr" Al-i Ýmran/19 ayetinin hutbelerden kaldýrýldýðý/kaldýrýlmak istendiði gündemdeydi... Epey karmaþa meydana getiren bu olayýn sebebi de malumunuz ki A.B ve A.B.D ölçülerine birkaç beden büyük geliþimizdi... O yüzden de bir oradan bir buradan bizi kýrpýyorlar... Kuþa benzetmek için... Epey de benzettiler hakkýný yememek lazým... Þimdi deve kuþu gibiyiz...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

ebu yusuf el makdisi

çok süper karikatürler

özelliklede son görüntü, cidden gerçekleri anlatýyo :o :-\ :-\ :-\ :-\

nofeeear

Zaten Her þeyi Bu resim anlatýyor...Þöyle bir kaç saniye düþünerek resme baktýðýmýz da ne kadar derin anlamlara götürüyor Yolcu "abimizin dediði gibi ciltlerle yazýlacak bir konuyu tek bir karikatüre sýðdýrabiliyorlar....."

Yukar git