Haziran 26, 2019, 10:33:58 S
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Güneþ Iþýnlarý Zekaya Ýyi Geliyor...

Balatan liprade, Temmuz 30, 2009, 01:20:18

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Güneþ ýþýnlarý zekaya iyi geliyor

Amerikalý bilim adamlarý, dünyadaki tüm varlýklar için yaþam kaynaðý olan güneþ ýþýnlarýnýn insanýn zekasýný depresyonun etkilerine karþý koruduðunu da ortaya koydu.   

Ýtalyan La Stampa gazetesinde yer alan habere göre, Alabama Üniversitesi'nden bir grup bilim adamý, beyin kanamasý olasýlýklarýna iliþkin 14 bin 474 hastanýn katýlýmýyla daha önce yapýlan bir araþtýrmanýn sonuçlarýný, NASA'nýn meteorolojik verileriyle karþýlaþtýrarak, depresyon, idrak gücü ve güneþ ýþýnlarý arasýndaki iliþkiyi araþtýrdý.

"Environmental Health" dergisinde yayýmlanan araþtýrmanýn ekibinin baþý Shia Kent, depresyondaki kiþilerin yeterince güneþ ýþýðý almadýðý durumlarda daha ciddi idrak sorunlarý yaþayabildiðini söyledi.

Bu durumun her mevsim için geçerli olduðunu belirten Kent, araþtýrma sonuçlarýnýn güneþin insanýn sadece ruh hali üzerinde deðil, idrak fonksiyonlarý üzerinde de etkili olduðunu ortaya koyduðunu kaydetti.

Araþtýrmacýlara göre, serotonin ve melatonin hormonlarýnýn seviyesini düzenleyen güneþ ýþýnlarý, beyindeki kan akýþýný da etkiliyor. Araþtýrmacýlar, bu durumun da insanýn idrak gücü üzerinde etkili olabileceðini belirtiyor.


(AA)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git