Haziran 25, 2019, 11:41:11
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Kuran"da sarý renk mucizesi

Balatan -hatice-, Temmuz 24, 2009, 06:44:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

-hatice-

Onlar, “Bizim için Rabbine dua et de, rengi neymiþ? açýklasýn” dediler. Mûsâ þöyle dedi: “Rabbim diyor ki, o, sapsarý; rengi, bakanlarýn içini açan bir sýðýrdýr” dedi.

bakara 69

Kur’an-ý Kerim’de (Bakara,69)SARI renk için; ‘bakanlarýn içini açan’ tabirinin kullanýlmýþ olmasý, Mýsýrlý göz uzmaný Dr. Mustafa Ahmet Azb’ýn dikkatini çekti ve onun renkler üzerinde bir dizi araþtýrma yapmasýna sebep oldu. Araþtýrmalar sýrasýnda, insan gözünün kýrmýzý rengi görebilmesi için 50 diametrelik, mavi rengi görebilmesi için 150 diametrelik bir enerji harcarken; sarý rengi görebilmesi için enerji sarfetmediði ortaya çýktý.

Zaten sarý rengin frekans ve dalgaboyu itibarý ile hemen beyaz’dan sonra gelmesi bunu gösteriyordu.

Avrupa ve Amerika’nýn çeþitli üniversitelerinde renkler konusunda yapýlan araþtýrmalarda da, Kur’an’ýn sarý renk için kullandýðý ifadeler aynen tasdik ediliyor.

Kanada’nýn Alberta Üniversitesi’nde güzel sanatlar profesörü olan Harry Wohlfarth, renkler üzerinde bir dizi araþtýrma yaptý. Araþtýrmasýnda, eðitim araçlarýný, sýnýf ve okul çevresini —belli zaman aralýklarýnda—çeþitli renklere boyadý. Her seferinde öðrencilerin tavrýný ve baþarý derecelerini ölçtü ve neticede Sarý ve sarýnýn karýþýmý olan açýk renklerde, öðrencilerin daha uyumlu ve daha baþarýlý olduðu ortaya çýktý.

Amerika’daki Biyososyal Araþtýrma Enstitüsü’nde ise daha deðiþik bir araþtýrma yapdý. Enstitü Müdürü Psikolog Dr. Alexander Schauss, cemiyete uyumda zorluk çeken ve bu yüzden gözetim altýnda tutulan suçlular üzerinde renk deneyleri yaptý. Odalar sarý ve sarýnýn karýþýmý olan Krem, portakal ve pembe gibi açýk renklere boyandýðýnda, suçlularýn daha az problem çýkardýðý tesbit edildi. Bu araþtýrmanýn sonuçlarýný, Amerika’da yayýnlanan Psychomic Society dergisinde yayýnlandý.

California’nýn San Bernardino hastanesinde klinikler þefi olan psikiyatrist Paul Boaumuni, uyuþturucuya baðýmlýlýk kazanmýþ ruh hastalarý üzerinde bir renk araþtýrmasý gerçekleþtirdi. Araþtýrma sonuçlarýný þu sözlerle ifade eder: Daha önce sakinleþmelerini saðlamak için uyuþturucu vermek zorunda kaldýðýmýz hastalar, odalarý SARI ve sarýnýn karýþýmý olan açýk pembe, çaðla yeþili gibi renklere boyandýktan sonra, daha az uyuþturucu talep eder oldular. Birbirlerini yaralamaya kadar varan eski yoðun olaylar, artýk tek-tük görülüyor.

Psikolog Alexander Schauss, Renklerin insan beyni üzerindeki tesirleri adýyla ikinci bir araþtýrma daha yaptý. Araþtýrma sonuçlarýnda SARI rengin, renk algýlama merkezi olan Reticular bölgesindeki sinir uçlarýný çok düþük bir biyoelektrik akýmý ile uyardýðýný ortaya çýkardý. Kýrmýzý, koyu mavi, siyah gibi sýcak renklerin, sinir uçlarýný daha yüksek bir biyoelektrik akýmý ile uyardýðýný da keþfeden araþtýrmacý, yüksek akýmla uyarýlan sinir uçlarýnýn kan basýncýný, ruhsal gerginliði ve kandaki þeker oranýný artýrdýðýný ifade ediyor.

Renkli ýþýðýn çocuk saðlýðý üzerindeki tesirlerini araþtýran çocuk servisi uzmanlarý, sarý ve sarýnýn hâkim olduðu renkli ýþýklarla odalarý aydýnlatýlan bebeklerde, sarýlýk hastalýðýnýn çok daha az görüldüðünü ortaya çýkarmýþlardý.

Renkler konusunda, iþ yerleri de kendi çaplarýnda araþtýrmalar yürütmektedir. Hangi renklerin iþçilerin dikkatini taze tutacaðýný, iþ kazalarýný azaltacaðýný ve dolayýsýyle verimi artýracaðýný araþtýrýyorlar. Amerika’nýn güney bölgesindeki bir gaz tribünleri iþletmesinde, daha önce gri ve siyah renkte olan tribünlerin sarý ve sarýnýn hâkim olduðu açýk renklere boyandýðýnda, iþ kazalarýnýn azaldýðý gözlenmiþtir.

Fransa'da yayýnlanan; Sciences Selection adlý bilimsel dergide, Faber Birren imzasý ile yayýnlanan baþka bir makalede, Renklerle Düþünme adýndaki bir araþtýrmadan söz ediliyor. Francis Galton’un baþlattýðý, davranýþ bilimleriyle uðraþan Karmoski ve Odbert’in de desteklediði bu araþtýrmada, Renklerle gerçekleþtirilen beyin faaliyetleri incelenmektedir. Synethesie adý verilen bu beyin faaliyetinde her rengin bir harf ve rakam karþýlýðý vardýr.

Ýddialarýnda daha da ileri giden Galton, ‘renklerle iþitme’den de bahsediyor. Deneylerini beþ duyu üzerinde devam ettireceðini söyleyen araþtýrmacý, notalarý dahi renklerle ifade etmenin mümkün olacaðýný ileri sürüyor.

Bahsi geçen iki davranýþ bilimi uzmaný Karmoski ve Odbert, bazý gönüllüler üzerinde yürüttükleri bir araþtýrmada onlardan renk tercihi yapmalarýný istemiþler ve onlarý renk tercihlerine göre bir sýralamaya tâbi tutmuþlardýr. Araþtýrmacýlar, sarý rengi tercih edenlerin uyumlu ve yumuþak mizaçlý kimseler olduðunu; buna karþýlýk koyu renkleri tercih edenlerin sinirli, kavgaya hazýr, uyumsuz tipler olduðunu görmüþlerdi.

Karakter tahlilinde, renklerden faydalanan bir baþka araþtýrmacý da psikiyatr Dr. Kurt Goldstain’dir. Goldstain, beyin hastalýðýna müptelâ bir kadýn üzerinde araþtýrma yapar. Kadýna, sýra ile çeþitli renkten kumaþlarla dikilmiþ elbiseler giydirir. Kýrmýzý, koyu mavi, siyah gibi koyu renkteki kumaþlarla dikilen elbiseleri giydiðinde, kadýn, sarsak adýmlarla yürür; düþmemek için doktorun yardýmýna ihtiyaç duyar. Sarý ve sarýnýn hâkim olduðu açýk renk elbiseler giydiðinde, kadýnýn yürüyüþleri normale döner. Doktorun yardýmýna ihtiyaç duymadýðý gibi, kendisini daha iyi hissettiðini ifade eder.

Dr. Gilbert Brighouse adýndaki bir araþtýrmacý, daha enteresan bir deney gerçekleþtirir. Renkler ve Aðýrlýk adýný verdiði bu deney, bir spor kompleksinde, halterciler üzerinde yürütülür. Halterciler, kýrmýzýya boyandýðýnda kaldýramadýklarý ayný aðýrlýðý, sarýya boyandýðýnda kaldýrabilmiþlerdir.

Haltercilere, ayný aðýrlýðýn kullanýldýðý söylenmemiþ ve niçin kýrmýzýya boyalý aðýrlýðý kaldýramadýklarý sorulduðunda; “Daha aðýr olduðu için” cevabýný vermiþlerdir. Araþtýrmacý bu deneyden sonra, haklý olarak, koyu renkler için “aðýr renkler” açýk renkler için de “hafif renkler” tabirlerini kullanmýþtýr.

Buraya kadar konu edilen renkler üzerindeki araþtýrmalar Kur’an’ýn bir mucizesini daha ortaya çýkarmýþ bulunuyor. Renkler de kendi dili ile, Kur’an’ýn her yönü ile mucize olduðu gerçeðini bir kere daha Dünyaya ilân ediyor.

Yukar git