Haziran 26, 2019, 08:08:12 S
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

Orucun Ruh Saðlýðýna Bakan FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 23, 2009, 07:50:39 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Orucun Ruh saðlýðýna Bakan Faydalarý:

Orucun, insanýn ruh saðlýðýna ve mânevî hayatýna verdiði bâzý faydalarý þöylece sýralayabiliriz:
* Oruç, insan için maddî bir perhiz olduðu kadar mânevî bir perhizdir de... Çünkü insan nefsi, yeme, içme konusunda dilediði þekilde hareket ettikçe, kiþinin beden saðlýðýna zarar verdiði gibi helâl-haram demeyip rastgelen þey'e saldýrmak ve bulduðunu yutmakla da mânevî hayatýný zehirler, ruh saðlýðýný tehlikeye düþürür. Artýk kalb ve ruhun emrettiklerini yapmak, gösterdiði yolda gitmek, o nefse zor gelir. Ýnsaný kendi istediði, canýnýn çektiði istikamete doðru sürükleyip götürmeye baþlar.
Ýþte Ramazan-ý þerîf'te oruç vasýtasýyla, nefis, bir nevi perhiz ve riyazete alýþýr ve emir dinlemeyi öðrenir. Ýlâhî emre boyun eðerek helâl iþleri bile terk ettiðinden, haramlardan çekinmek hususunda da tam bir meleke ve kabiliyet kazanýr. Böylelikle bedenî olduðu kadar mânevî ve ruhî sýhhat ve âfiyete de kavuþur.
* Ýnsan midesi, vücuttaki bütün duygu ve cihazlarla alâkalý bir þekilde yaratýlmýþtýr. Âdeta mide büyük bir fabrika, vücuttaki bütün duygu ve cihazlar da o fabrikanýn hademesi, iþçisi, yardýmcýsý hükmündedir. Bu mide fabrikasý, bütün sene boyunca hiç tatil ettirilmeden çalýþtýrýlýrsa, nefis, mideye yardýmcý durumunda olan bütün duygu ve cihazlarý, devamlý mide ile meþgul ettirir; onlarýn kendilerine mahsus ibâdetlerini ve ulvî vazifelerini insana unutturur. Ýnsanoðlu sanki dünyaya sadece yiyip içmek için gelmiþ gibi, kalbi, ruhu, aklý, fikri ve sair bütün duygularý ile midenin ihtiyacýný te'min, rýzkýný bulmak için seferber olur. Bütün duygularýyla midesini düþünür hâle gelmesi ise, insaný mânen alçaltýr, hayvancasýna bir hayatýn sâhibi kýlar.
Ýþte Ramazan-ý þerîf orucuyla, her müslüman, bu dünyadaki vazifesinin, sýrf mideyi beslemek onun ihtiyaçlarýný te'min etmek olmadýðýný anlar. Her bir duygu ve cihazýný, kendine mahsus ibâdet ve ulvî vazifelerinde istihdam eder. Bu sebeble, Ramazan-ý þerîf'te mü'minler, derecelerine göre, ayrý ayrý nurlara, feyizlere, mânevî sevinçlere mazhar olurlar. Kalb ve ruh, akýl ve sýr gibi lâtifeler, o mübarek ayda oruç vasýtasýyla çok terakki ve tefeyyüzde bulunur. Midenin aðlamasýna bedel, sair duygular mâsumâne gülerler..

Mehmet Dikmen
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git