Haziran 27, 2019, 08:13:51 ÖÖ
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Agresif Çocuklarla Baþetme Yollarý.....

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Temmuz 22, 2009, 07:59:43 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

Çocuklar onlara ilk anda hoþ gelen, heyecanlandýran, gücünü ortaya koyan þeyleri yapýp denemek isterler. Vurmak, ýsýrmak, saçýndan çekmek caziptir, heyecan vericidir; güçlü olduðunu, kuvvetini, elinin çabukluðunu göstereceði yollardýr bunlar. Þüphesiz bir- iki yaþýndaki bir çocuk altý yaþýndaki bir komþu kýzýnýn saçýný çekiyorsa konu olmaz. O henüz bu yaþlarda baþka çocuklarýn hislerini anlayamaz, kendini onun yerine koyamaz. Bu nedenle de yetiþkinler dikkat etmeli ve onu engellemelidir, engelleyebilmek için mümkün olduðunca göz önünde olmalýdýr.


Zamanla dĂĽzelir
Çocuk zamanla, yaþý ilerledikçe bu davranýþýnýn yetiþkinlerce onaylanmadýðýný, annesinin üzüldüðünü fark edecek; diðerlerine acý verdiðini, kendini kabul ettirmek için baþka yollarýn olduðunu öðrenecektir. Ancak çocuk, yaþý ilerlemiþ olsa da davranýþlarýný deðiþtirmeyebilir. Çünkü o sürekli bu yolla baþarýlý olmakta olduðunu görmüþ, istediklerini bu yolla elde etmiþ, vurarak, iterek istediði oyuncaðý arkadaþýnýn elinden almýþ, hatta artýk diðer çocuklar o vurmadan, tekmelemeden onun istediklerini yapar olmuþlardýr. Ya da çocuk kendi isteklerini ifade etmek için baþka bir yol göremez, bilmez. Genellikle kendini sözlü olarak iyi ifade edemeyen, ifade ve konuþma zorluðu olan ve de konuþabilmek için tez canlý, sabýrsýz olan çocuk için ýsýrmak, tükürmek tavýr almaya veya derdini anlatmaya göre en kolay ve hýzlý yoldur.


Dikkat çekmek isteyebilir
Bazý küçük cocuklarda, daha fazla dikkat çekmek için bu rolde ýsrarlý olurlar. Onlar bilirler ki, eðer oyun oynarken yanýndakini baðýrtýrsa, canýný acýtýrsa, elindeki arabayý hýzla alýrsa büyüklerinin dikkatnini çekebilecektir. Ýstediði zaten budur. Oysa arkadaþý ile sakin oynasa kimsenin dikkatini çekmeyecek, kimse yanýna gelmeyecek, ne yapýyorsun diye sormayacaktýr.


Fiziksel gücünü göstermek için
Genelde özgüveni olmayan veya özgüveni hýrpalanmýþ olan çocuk, en azýndan fiziksel olarak güçlü olduðunu göstermek ve bunu sürekli olarak yeniden ispat etmek ister. Böyle çocuklarýn genellikle sosyal deneyimi azdýr. Onlar diðer çocuklarýn mimiklerine, bakýþlarýna, tavýrlarýna pek anlam veremezler, anlayamazlar ve her zaman, en sýradan, doðal bir durumda bile kendilerine karþý bir tavýr olduðunu düþünürler, tetikte kendilerini sürekli savunmada tutarlar.


Okul çaðýnda daha fazla görülüyor
Tüm bunlar ve benzeri nedenlerle yetiþkinler çocuklarý saldýrgan tutumlarýndan uzaklaþtýrmak istiyorlarsa, önce yukarda anlatýldýðý gibi bu davranýþý ortaya çýkaran sebebi bulmalýdýrlar. Ondan sonra, çocuða zaman tanýnmalýdýr. Deðiþim için ilk önce zaman gereklidir. Genellikle okul çaðýna kadar çocuklar için tartýþmak kavga etmek, birbirine vurmak, hýzla giriþmek demektir. Yavaþ yavaþ bu tutumlarýný terk ederler. Ancak bu bizlerin sürekli davranýþlarýný doðru bulmadýðýmýz, devamlý ayýpladýðýmýzý söylememizle olmaz. Çoðu kez bu tutum ters teper.


Þiddeti normal görmeyin
DiĂ°er yandan birçok ailede erkek çocuklarĂ˝n sĂĽratle vurmasĂ˝ veya tekme atmasĂ˝ genellikle normal görĂĽlĂĽr. Hatta “görĂĽyor musun yaramazĂ˝, kaĂľla göz arasĂ˝nda ne yaptĂ˝” derken biraz da memnuniyet, hayranlĂ˝k dile getirilir. ÇoĂ°u kez “erkek çocuĂ°u dediĂ°in biraz haylaz, yaramaz olmalĂ˝” denilerek çocuĂ°a rolĂĽ verilir ve bu rol onaylanĂ˝r da. KĂ˝z çocuĂ°u yapmaz, yapmamalĂ˝, kĂ˝za yakýþmaz, ayĂ˝p derken”, ama o erkek, doĂ°asĂ˝nda var, ne yapsan engelleyemezsin” denilmez mi? ÇoĂ°u durumda, yaĂľamĂ˝n bir çok alanĂ˝nda zaten erkek çocuĂ°u eĂ°er erkek gibi erkek olmak istiyorsa vurucu olmasĂ˝ gerektiĂ°ini ve erkek rolĂĽnĂĽn de bu davranýþ biçimi olduĂ°unu görmektedir. KĂ˝z çocuĂ°u da genellikle kurbandĂ˝r, kurban rolĂĽnde kalĂ˝r. Ve yine bir çok kĂ˝z çocuĂ°u kendileri lehine durumu deĂ°iĂľtirmek için saldĂ˝rĂ˝yĂ˝ yavaþça , sinsice(!) yaparlar; cimdirerek, sessizce saç çekerek.


Böyle bir durumda ilk önce kavga edilenle ilgilenin
Eðer bir çocuk diðerini döverse, ona vurursa biz yetiþkinler dikkatimizi önce kurbana vermeliyiz. Ýlk anda saldýrgan çocuðu bir kenara almalý, onunla ilgilenmemeliyiz. Çünkü yukarýda belirttiðim gibi o dikkati çeksin diye sýkmýþtýr arkadaþýnýn kolunu. Biz onun elinden metodunu, onun silahýný almalýyýz. Bunu nasýl yapabiliriz? Ona baþka metodlarý göstererek. Düþünmeliyiz: bu çocuk özellikle neleri iyi yapýyor, neyle, hangi özellik ve beceri ile diðer çocuklarýn dikkatini çekebilir? Hangi durumda diðer çocuklar kendi içlerine onu kabul ederler? Kendisini ifade edebilmesi, isteklerini dillendirmesi için farklý durumlarda neler yapýyor? Þüphesiz onun da saldýrmadýðý, farklý davrandýðý durumlar oluyordur. Bu durumlarý gözleyelim ve ödüllendirelim.


Her zaman saldýran rolünü üstlenmemeli
Çocuk grubu içinde, vuranĂ˝n, saldĂ˝ranĂ˝n rolĂĽ, izleyenler ve vurulanlar, itilenler olmazsa anlaþýlmaz. Daima özellikle kuvvetli olan, biraz daha yaþça bĂĽyĂĽk olan bu rolĂĽ alacaktĂ˝r. EĂ°er bir çocuk birkaç kez agresif davranĂ˝rsa, ki olabilir, diĂ°erleri deneyimleri ile bu çocuĂ°u da kabullenirler. EĂ°er çocuk elleriyle sorunu çözmeye kalkmýþ ise, diĂ°er hepsi için kimin suçlu olduĂ°u, kimin ilk önce baĂľladýðý bellidir. O fiĂľlenmiĂľtir, yaptýðý diĂ°er olumlu, iyi Ăľeyler hiç görĂĽlmez. “YalancĂ˝nĂ˝n mumu yatsĂ˝ya kadar yanar” misali, kimse ona inanmaz ve gĂĽvenmez. DiĂ°erleri onunla oynamak, beraber olmak istemez ve kendini farklĂ˝ yönleriyle gösterme ĂľansĂ˝ azalĂ˝r. O da giderek gĂĽnah keçisi rolĂĽnĂĽ benimser ve “her zaman saldĂ˝ran” çocuk tipini kendi de kabullenir ve bu rolĂĽ oynar. Hele ki ona kötĂĽ davranĂ˝ldýðýnĂ˝ hisseder ve görĂĽr ise, hiç deĂ°iĂľtirmeden ve dozunu artĂ˝rarak devam eder. Vurur, Ă˝sĂ˝rĂ˝r, tekmeler. Ve diĂ°erleri haklĂ˝ olduklarĂ˝nĂ˝ bir kez daha görĂĽr onu dýþlamaya devam eder, bu böylece sĂĽrer gider.

Sorunlarý grup içinde çözün
Diðer bir konu ise, çocuðun agresifliðinin grup içinde çözülmesi, yani konuyu grup ortamýnda çok yönlü ele alma gerekliliðidir. Ayrýca sorunu grup içinde çözmek aile içinde çözmeye göre daha kolaydýr. Çocuk, evde belki de çok farklý davranýyordur. Evde azarlamak, baðýrmak ve ceza vermek genellikle duruma yardýmcý olmaz, sorunu aðýrlaþtýrýr. Sonuç olarak, grup içinde saldýrgan davranýþlar gösteren çocuklar dýþlanmamalý, olay sosyal bir görev olarak benimsenmeli, eðitimciler ele almalýdýr. Sonuçtan herkes, çocuk da, arkadaþlarý da, eðitmen ve veli de bir þeyler öðrenecektir.

alýntý
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...