Haziran 26, 2019, 08:33:47 S
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

Kur'an-ý Kerimi Tecvitli Okumanýn Hükmü nedir?

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 22, 2009, 04:30:00 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...Tecvid: Her bir harfin hakkýný vererek telaffuz etmek anlamýný taþýr Bu bakýmdan Kuraný Kerim Tecvidli okunduðu gibi dualarý da tecvitli okumak en güzelidir Ancak Tecvid bilmeyen bir kiþinin Kuraný Kerim ve dualarý okumasý caiz olduðu gibi Kuraný Kerimi ve namaz dualarýný tecvitli okumamak namazý bozmaz

Tecvdin gayesi, Yüce Allah'ýn "Kur'an'ý açýk açýk, tane tane oku" (el-Müzemmil, 73/4) buyruðunu gerçekleþtirmektir Buna göre Kur'an-ý Kerim, aðýr aðýr, harflerini belli ede ede, öyle ki, dinleyenlerin adeta harflerini sayabileceði þekilde okunmalýdýr Bu ayette Kur'an'ýn güzel, ahenkli ve tane tane okunmasý, telaffuzu ve harflerin çýkýþ yerlerine uygun bir þekilde tilavet edilmesine dikkat çekilmektedir

Kur'an-ý Kerim Allah katýndan lafýz ve manasýyla birlikte inmiþ olduðu için, Kur'an bütünlüðünü oluþturan lafýz ve mana örgüsüne önem vermek gerekmektedir Kur'an-ý Kerim'in arapça olmasý onun bu dilin özelliklerine göre okunmasýný da gerekli kýlmaktadýr Kur'an'ýn belirli kurallara göre okunmasý gerektiðine göre, bu kurallarýn bir çeþit toplamý demek olan tecvîd de, Kur'an tilâvetinin ayrýlmaz parçasý durumundadýr

Hz Peygamber, Kur'an'ýn tecvîdle okunmasýna büyük önem vermiþ ve böyle okuyanlarý da takdirle karþýlayarak bu kimselere iltifatta bulunmuþtur Meselâ, Kur'an'ý güzel okuma konusunda ün yapmýþ bir sahabe olan Ýbn Mes'ud için; "Kim Kur'an'ý ilk indiði þekilde okumayý severse, Ýbn Mes'ud'un kýraatini okusun" (Ýbn Mâce, Mukaddime, 11, I, 49, no: 138) buyurmuþlardýr

Ýbn Mes'ud'un "Kur'an'ý tecvîd ile okuyun, güzel seslerle onu süsleyin ve Arapça kurallara uygun olarak okuyun" (Ýbnü'l-Cezerî, en-Neþr fî Kýraati'l-Aþr, I, 210) þeklindeki sözleri de tecvîde uyma konusunda Sahabenin titizliðini göstermesi açýsýndan önemlidir Özetle söylenecek olursa; tecvîdin konusu, Kur'an kelimelerini oluþturan harfler; gayesi de, Kur'an-ý Kerîm'i hatasýz ve güzel bir þekilde okumaktýr (Bu konuda daha geniþ bilgi için bkz Ýsmail Karaçam, Kur'an-ý Kerim 'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, 173-185)
Erdoðan PAZARBAÞI
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git