Haziran 27, 2019, 08:12:54
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

Yediði önünde yemediði ardýnda, bu çocuk neden böyle?...

Balatan Mercan, Temmuz 20, 2009, 03:15:50

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mercan

Ailelerle çalýþýrken (bilhassa evin babasýndan) çok sýk duyduðum bir cümle var. “Neden bu davranýþlarý sergiliyor bu çocuk, bir anlasam Hocam, yediði önünde, yemediði ardýnda” Ya da ‘Eli sýcaktan soðuða deðmiyor’ veya ‘Bir eli yaðda bir eli balda’ …

     Aç  kalpler, buz gibi kalpler, nefreti taþýyan kalpler… Neden?

     Tahmin ettiðiniz gibi duygusal açlýktan bahsediyorum. Evladýmýzýn fiziksel anlamda olgunlaþmasý ve geliþmesi için varýmýzla yoðumuzla çalýþýrken duygusal açýdan olgunlaþmasý için üzerimize düþenlerin farkýnda mýyýz ve yapýyor muyuz? Bir eli baldayken, aðzýmýzdan bal mý damlýyor, zehir mi akýyor?

     Þimdi bütün önyargýlarýmýzý ve savunma mekanizmalarýmýzý bir kenara býrakarak anne-baba olarak soralým kendimize. 

     Elini soðuða deðdirtmiyorum, ya kalbini?

     Karnýný  doyurdum, tok, ya kalbini?

     Elini bala buladým, ya kalbini? 

     Çiçekler bakým ister

      Çiçeðimizin bakýmýz layýkýyla yapýyor muyuz? Kokluyor muyuz onlarý?  Çiçek bakýmý konusunda bilgi sahibi miyiz? Bilgimiz eksikse bilgi sahibi olmak için neler yapýyoruz? Çiçek bakýmýný anlatan kitaplarý okuduk mu? Ya çiçeklere ne anlattýk, her gün kaç kitap okuduk onlara? Baktýðýmýz çiçeðin özelliklerini gerçekten iyi biliyor muyuz? Mesela, ne kadar su ister, ne kadar güneþten hoþlanýr?

     Bir baba olarak Rahmet Elçisi…“Bunlar benim Reyhanlarým” diye severdi torunlarýný… Onca çiçeðinden içinden neden reyhan acaba?

      Güzel ve hoþ kokusuyla gönülleri açan reyhan,

      Yapraklarý  zayýf, gövdesi ve kökleri incecik bir bitki reyhan,

      Yabancý  otlarýn olmadýðý temiz bir tarlayý özler reyhan,

      Soðukta yapamaz o mis kokulu reyhan,

      Zengin ve humuslu toprak ister reyhan,

      Sýcaðý sever ama hafif gölgeyi daha çok sever reyhan,

      Koklanmak ister reyhan…

      Hasýlý, bakýmý ve yetiþtirilmesi çok hassas bir çiçektir reyhan. Týpký çocuklarýmýz gibi…

     Dilim, ettin beni, dilim dilim

      ‘Kýlýç yarasý geçer ama dil yarasý geçmezmiþ’ Evlatlarýmýzla konuþurken bilhassa sorunlu davranýþlar esnasýnda kullandýðýmýz dil çok önemli.  Yaralayan, sürekli suçlayan, hep kusurlarýný açýða çýkaran, hep eleþtiren dil sorun çözmediði gibi, sorunun katmerlenerek büyümesine  yol açmakta ve en önemlisi de dilden kalbe giden yollar kapanmakta…

     ‘Hatalarýný dile getirmeyecek miyiz, uyarmayacak mýyýz yani?’ serzeniþini duyar gibiyim sizlerden. Evet, söyleyeceðiz. Evladýmýzýn yanlýþlarýný düzeltecek kiþi arkadaþý deðil, ailesi olarak bizleriz elbette. Ama nasýl? Firavuna bile yumuþak sözle öðüt emredilmiþken, baðýrýp çaðýrmak ne kazandýrýr bize?

     Diliniz afete mi afiyete yol açýyor?


     Çocuklarýmýzla kurduðumuz iletiþimde “Kabe yýkýlsa yeniden yaparým. Ama kýrýk kalbi asla” düþüncesi bir hakim olabilse…

     Eskiden bir reklam vardý. Hatýrlar bazýlarýnýz belki “Ýþin sýrrý Olin de. Ýki kere rafine” diye. Ýþte bunun sýrrý rafine edilmiþ dille yapýlan açýk ve net iletiþimde…

     Önce anlamaya sonra anlaþýlmaya çalýþýn
     Önyargýlarýnýzý askýya asarak dinleyin
     Göz kontaðý kurun
     Asýl mesajý beden dilinizle gösterin. Unutmayýn ki hareketler sözcüklerden çok daha güçlü!
     Sözünü kesmeyin
     Duyduklarýnýzý özetleyin. Anladýðýnýzý gösterin
     Zamanlamayý iyi yapýn
     Konudan uzaklaþýp tartýþmaya ve kavgaya doðru gidiyorsanýz, konuyu erteleyin
     Ýstanbul çoktan fethedildi. Sýra sizde… Çocuklarýnýzýn gönlünü fethedin. Gerçek açlýðýný giderin. Duygularýna kulak verin. Fethin anahtarý uzaklarda deðil. Önce dilinizi kullanarak baþlayýn bu fethe.

     Parmak izi kadar özel hazýrlanarak bizlere sunulmuþ tasarýmlarý anlayabilmek ve iletiþim düðümlerini çözebilmek dileðiyle…


Berrin GÖNCÜ - PSÝKOLOG

Yukar git