Haziran 25, 2019, 06:24:31
Haberler:

De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçýk bir uyarýcýyým. (Mulk -25)

ALLAH'ý (C.C) Bu Dünyada Niçin Göremiyoruz?

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 18, 2009, 11:38:01

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Allah’ý bu dünyada niçin göremiyoruz?

Allah’ýn bir ismi Nur’dur Nuranî varlýklar olan meleklerden, güneþ ýþýðýna ve kâinatý doldurmuþ bütün ýþýnlara kadar her þey bu ismin deðiþik tecellilerini taþýmaktadýr Ýnsan gözü, bu dünyada, sadece madde alemini görür Ne kendi ruhunu, ne amellerini yazan melekleri görebilir, ne de ýþýnlar âlemini

Ýnsan gözünün kainatta mevcut ýþýnlarýn ancak % 25 kadarýný görebildiði tespit edilmiþtir Bu göz ile bu alemde bütün nuranî varlýklarý yaran Allah’ýn görülmesini beklemek, en azýndan, fizik kanunlarýna zýt bir anlayýþ olur Konunun bir baþka yönü de insanlarýn bu dünyada imtihan olmalarýdýr Allah’ýn görünmesi bu imtihan sýrrýna da ters düþer

Allah ýn görme organýmýz olan göz ile görünmemesi, kudret ve ilmiyle her þeyi kapsamasýndan ve zýddýnýn yokluðundandýr

Mesela, atmosferin yer küreyi her yandan kuþatmasý gibi, güneþin de bütün feza âlemini kuþattýðýný farz etsek, o zaman güneþi göz ile görmek mümkün olmaz Her yer güneþin ýþýðýyla kaplandýðýndan güneþ görünmez olur Hem gece gibi bir zýddý da olmadýðýndan güneþ görülmez ve mahiyeti anlaþýlmaz Bununla beraber, ýþýðýyla her yerde bulunan ve her yeri kapsayan güneþin varlýðýný inkâr etmek de cehalet olur

Ayný mantýk perspektifi içerisinde, isim ve sýfatlarýyla her þeyi kuþatan ve her yerde hazýr olan ve zýddý olmayan Allah’ýn da göz ile görülmemesine bir derece bakýlabilir

Ahirette durum tamamen farklýdýr Cennet ehlinin ruhlarý bedenlerine galip gelecektir Burada gölge hükmünde olan varlýklarýnýn aslý orada yaratýlacaktýr Ýnsan her yönüyle cennete layýk ve ondaki her türlü ihsanlardan faydalanabilecek bir varlýk olarak cennete girecektir Cennette bile rüyet hadisesinin sürekli olmayýþý üzerinde düþünmek gerekir

Demek oluyor ki, cennet ehli, rüyete mazhar olacaklarý zaman ayrý bir hale girecekler ve bu Ýlâhî ikram kendine mahsus ayrý bir ortamda gerçekleþecektir Nitekim, rüyetten döndüklerinde ailelerinin onlarý tanýyamayacaklarý yolundaki haberler de bunu göstermektedir

Mehmet Kýrkýncý
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Bevadih

Mantýklý,anlaþýlýr izahat yapýlmýþ..Rabb  razý olsun Kýrkýncý hocadan..

Teþekkürler gönül iþçim..

Yara ßenim


...Tefekkür...

Amin,ecmain...

Teþekkür ederim...Yüreðimin sesi ve Sevgili Yara Benim...

RABBÝM razý olsun ...
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git