Temmuz 17, 2019, 08:42:05 ÖÖ
Haberler:

YavrucuĂ°um! NamazĂ˝ kĂ˝l, iyiliĂ°i emret, kötĂĽlĂĽkten vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. DoĂ°rusu bunlar, azmedilmeye deĂ°er iĂľlerdir.  (Lokman -17)

Kur'an-ý Kerim Ve Fatihanýn Sýrrý

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Temmuz 07, 2009, 05:10:51 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

FATĂťHA VE KUR'AN SIRRI

Fatiha sĂ»resi için Fahr-i Kâinat efendimiz: «ÜmmĂĽl Kur'an» buyurmuĂľtur ĂśmmĂĽl kelimesi Arapça’da iki temel anlamda kullanĂ˝lĂ˝r Bunlardan bir tanesi anne, diĂ°eri ise genel anlamda doĂ°urucu, meydana getiricidir Buradaki anlam elbette ikincisi, yani meydana getiricidir Fatiha'nĂ˝n zaten temel anlamĂ˝ da açan, çözen, bilinmeyeni bulup meydana çýkaran demektir Hemen hemen bĂĽtĂĽn Ăťslâm düþünĂĽrleri ve tefsircileri, Fatiha SĂĽresinin Kur'an'Ă˝n Ăľifresi olduĂ°u konusunda mĂĽttefiktir
Kur'an'ýn, Fatiha yoluyla anlaþýlabilme ve çözülebilme özelliði baþlý baþýna bir Kur'an mucizesidir Zirâ insanlar arasýndaki ilgiden, evrenin tüm yasalarýna kadar her türlü gerçeði taþýyan bir kitabýn baþýna onun mutlak bir özetinin, þifresinin konmasý; ancak ilâhi bir sanat ile mümkündür
Fatiha konusunda ve Kur'an'ý açýklama sýrrý için pek çok þey söylenebilir Nitekim baþlý baþýna bir eserle bu konuyu anlattým (Fatiha'nýn Kýrk Yorumu)
Ancak burada Fatiha ile Kur'an âyetlerinin yorumlanmasýnýn inceliðini bir özet halinde sunmak istiyorum: 1 - Fatiha kendi içinde yorumlanýrken, yedi ayrý katta yorumlanýr Sûre-i Hicrde bu özelliðe «yedi öðüt sýrrý» denir Bu yorum tarzý þöyle açýklanabilir: Fatiha'nýn yedi âyeti bir sonraki âyetlerle ayrý ayrý açýlabilme hünerindedir Mesela birinci âyet:
«Hamd Âlemlerin Rabbý Olan Allah'adýr»
Bu âyetin yorumlanmasý için «Âlemlerin Rabbý» deyimindeki hikmetleri bilmek gerekmektedir Bu hikmetler ise, sýrasýyla: Allah'ýn Rahman ve Rahim oluþu, din gününün sahibi oluþu, yalnýz O'ndan yardým isteneceði, yalnýz O'na kulluk edilebileceði, hidayetin ve doðruyu bulmanýn ancak O'nun sayesinde olduðu, istediðine nimet verdiði, istediðini ise yanýlgýda ve nasipsiz býrakacaðý gerçekleridir Bu gerçekler ise Fatiha'nýn ikinci âyetinden yedinci âyetine kadar bir dizi ahengi halinde verilmektedir
Ýkinci âyetteki Rahman sýrrý da ancak diðer âyetlerin tek tek bu âyete vurgulanmasýyla anlaþýlabilir Kýsa bir açýklama yapmak gerekirse; neden bazýlarýnýn hidayete erdiði, bazýlarýnýn sapkýnlýkta kaldýðý halde hayatlarýný sürdürebildikleri Rahman sýrrýnda gizlidir
Kur'an'da bir âyetin yorumlanmasýnda Fatiha'nýn hangi âyetinin hangi katýnda kullanýlabileceði ise elbette büyük bir vukuf ve mânâ sýrrýdýr 2 - Kur'an âyetlerinden hangisi olursa olsun mutlaka Fatiha'nýn temel hikmetleri içerisinde bir çözüm sýrrýna sahiptir Dýþ anlamý bakýmýndan ibadet ya da yasak niteliði taþýyan bir âyet; mutlaka Fatiha'nýn dördüncü âyetinden bir yorum anahtarý alýr Yine tarihsel bir öykü Fatiha'nýn 2 ve 7 nci âyetleriyle yorumlanabilir Uzay fiziði, biyoloji ile ilgili âyetler mutlaka Fatiha'nýn bir ve ikinci âyetleriyle yorumlanabilir Ancak unutmamak gerekir ki, bu yorumlarda Fatiha'nýn 7 kat Enfüs sýrrýndan bir tanesi bilinip, bulunup uygulanabilinir
Yine Kur'an'ýn bir çok suresinde bulunan ilk âyetlerdeki þifre âyetler, Fatiha anahtarý ile çözülür3 - Fatiha'nýn en büyük özelliði Ahlak-i Muhammedi'yi ve imaný temsil etmesidir «Yalnýz sana kulluk ederiz yalnýz senden yardým dileriz» Âyeti, ufuk insan efendimizin ahlâkýdýr ki: Kur'an'da ahlâkla ilgili bütün âyetler bu âyetin ýþýðý altýnda çözümlenebilir Kur'an'ýn, insanla ikiz olmasý sýrrý: Fatiha efendimizin; Kur'an'ýn bütünü ise mümin kardeþlerimizin tanýmý kavramýný getirir Bütün inananlar, Kur'an'daki tek tek âyetler gibi mü'minleri temsil eder Fatiha ise bütün müminlere daðýlmýþ olan Efendimizin sýrrýný sembolize eder Böylece Enfüsten âfâka doðru hem inananlarýn birliði kurulur Hem de Fatiha'dan Enfüs sýrrýna geçiþleri kavranabilir 4 - Kur'an'ýn âyetlerinin kurulma sistematiði de Fatiha ile yakýndan ilgilidir Yani Kur'an bir anlamda Fatiha'nýn yorumudur Bu yorum iki tarzda verilmiþtir Birinci tarz bütün âyetlere sinen Fatiha sistematiðidir Ýkincisi ise Fatiha'nýn tek tek âyetlerinin yorumudur Bu toplu yorum Hâ-mim'le baþlayan 7 sûrede sýrasýyla verilmiþtir Yani her bir Hâ-mim süresi Fatiha'nýn 7 âyetini yorumlar
Birinci bölümden beri anlattýklarýmýzýn tümüyle; Fatiha'nýn akýl almaz bu Enfüs hikmetini birlikte müteala ederseniz, çýkan netice þudur: Kur'an, tüm evrenin Allah tarafýndan yazýlmýþ ilâhî bir bestesidir Fatiha bunun altýndaki ilâhî imza
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...