Haziran 25, 2019, 09:41:08
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

Hz.Muhammed'in (S.A.V) Mucizeleri

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 15, 2009, 07:11:41 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Hz.Muhammed'in (S.A.V) Mucizeleri:
1 Muhammed Aleyhisselamýn mucizelerinin en büyüðü Kur'an-ý Kerim'dir Bugüne kadar gelen bütün þairler, edebiyatçýlar, Kuran-ý Kerim'in nazmýnda ve manasýnda aciz ve hayran kalmýþlardýr Bir ayetin benzerini söyleyememiþlerdir Ýcazý ve belagati insan sözüne benzemiyorYani bir kelimesi çýkarýlýrsa veya bir kelime eklense, lafzýndaki ve manasýndaki güzellik bozuluyor Nazmý arap þairlerinin þiirlerine benzemiyor Ýþitenler ve okuyanlar tadýna doyamýyorlar Yorulsalar da usanmýyorlar Okumsaý ve iþitmesinin sýkýntýlarý giderdiði sayýsýz tecrübelerle anlaþýlmýþtýr Nice azýlý Ýslam düþmanlarý, Kur'an-ý Kerim'i dinlemekle, kalpleri yumuþamýþ, imana gelmiþlerdir Kur'an-I Kerim'i deðiþtirmeye çalýþanlar oldu ise buna muvaffak olamamýþlardýr Allahü Teala buna izin vermemiþtir ve vermeyecektir

2 Muhammed Aleyhisselamýn meþhur mucizelerinin en büyüklerinden birisi de, ayýn ikiye yarýlmasýdýrBu mucize, baþka hiç bir peygambere nasip olmamýþtýr Muhammed Aleyhisselam, elli yaþýnda iken, Mekke'de Kureyþ kafirlerinin ele baþlarý yanýna geip "peygamberisen ayý ikiye ayýr" dediler Muhammed Aleyhisselam, herkesin, özellikle tanýdýklarýnýn, akrabasýnýn iman etmelerini çok istiyordu Ellerini kaldýrýp dua etti Allahü Tealaduasýný kabul edip ayý ikiye böldü Yarýsý bir daðýn, diðer yarýsý baþka daðýn üzerinde göründü Kafirler, Muhammed bize sihir yaptý dediler, iman etmediler

3 Muhammed Aleyhissselam, bazý gazalrýnda, susuz kalýndýðý zaman, elini suya sokmuþ, parmaklarý arasýndan su akarak, bulunduðu kap devamlý taþmýþtýr Bazan seksem bazan üçyüz, bazan binbeþyüz, Tebük gazasýnda ise yetmiþ bin kimsenin hepsi ve hayvanlarý, bu sudan içmiþler ve kullanmýþlardýr Mübarek elini sudan çýkarýnca akmasý durmuþtur

4 Bir gün amcasý Abbas'ýn evine gidip, onu ve evladýný yanýna oturtup üzerine ihramý ile örterek "Ya Rabbi! Bu amcamý ve ehlibeytini örttüðm gibi, sen de, cehennem ateþinden kendilerini koru" Dedi Duvardab üç kere amin sesi iþitildi

5 Bir gün, kendisinden mucize isteyenlere karþý, uzaktaki bir aðacý çaðýrdý Aðaç köklerini sürüyerek gelip sselam verip, "Eþhedü en lailahe illallah ve eþhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh" dedi Sonra gdip yerine dikildi

6 Hayber gazasýnda önüne zehirlenmiþ koyun kebabý koyduklarýnda, "Ya Resulallah beni yeme, ben zehirliyim" sesi iþitildi

7 Bir gün, elindeput bulunan kimseye "Put bana söylerse iman eder misin?" dedi Adam, "ben buna elli senedir ibadet ediyorum Bana hiçbirþey söylemedi Sana nasýl söyler?"dedi Muhammed Aleyhisselam "Ey put ben kimim" deyince, sen Allahýn Peygamberisin sesi iþitildi Putun sahibi, hemen imana geldi

8 Medinede mescidde dikili bir odun vardý Hutbe okurken bu direðe dayanýrdý Mimber yapýlýnca, direðin yanýna gitmedi Odundan aðlama seslerini, bütün cemaat iþittiler Mimberdeb inip direðe sarýldý Sesi kesildi "Eðer sarýlmasaydým, benim ayrýlýðýmdan kýyamete kadar alayacaktý" Dedi

9 Eline aldýðý çakýl taþlarýnýn ve tuutðu yemek parçalrýnýn arýsesi gibi tesbih ettikleri çok görülmüþtür

10 Bir kafir gelip, mucize göstermesini isteyince, duvarda asýlý hurma salkýmýna "yanýma gel" demiþ Salkým yere inip Resulullahýn yanýna gelmiþtir Sonra "yerine git" demiþtir Duvara kadar gidip, yerine çýkýp asýlmýþtýr Köylü bunu görünce, hemen imana gelmiþtir

11 Mekke'de bir kaç kurt, bir sürüden koyun kapýp götürdüler Çobanlar hcum edip, kurtardýklarýnda, kurtlaýn birisi (rýzkýmýzý elimizden alýrken, allahtan korkmadýn mý?) dedi Çoban (çok þaþýrdým, kurt konuþur mu) deyince, kurt (asýl þaþýlacak þey, Allah'ýn Peygamberi olan hazret-i Muhammed mucizeler gösteriyor) dedi

12 Hazreti Muhammed bir çayýrda giderken, üç kere, ya resullalllah ssesini iþitti O tarafa bakýp, baðlý bir geyik gördü Yanýnda bir adam uyuyordu Geyiðe ne istediðini sordu O da (bu avcý beni yakaladý Karþý ki tepede iki yavrum var Beni salýver Gidip onlarý doyurup geleyim) dedi Resul aleyhisselam "sözünü tutar mýsýn?" dedi (Allah için söz veriyorum, gelmezsem Allahü Teala'nýn azabý üzerime olsun) dedi Resul aleyhisselam geyið býraktý Biraz sonra geldi Adam uyanýp, ya Resulallah, bir emrin mi var dedi "Bu geyiði azad et" buyurdu Adam geyiðin ipini çözdü Geyik "Eþhedü en lailahe illallah ve eþhedü enne Muahammeden Abduhu ve resulullah" dedi ve gitti

13 Bir gün, bir köylüyü imana davet etti(Vefat etmiþ kýzýmý diriltirsen, iman ederim) dedi Mezarýna gittiler Ýsmini söyleyerek kýzý çaðýrdý Kabir içinden ses iþitildi "Dünyaya gelmek ister misin?" buyurdu(Ya Resulullah! Dünyaya gelmek istemem Burada babamýn evindekinden daha rahatým Ahiret, dünyadan daha iyi sesi iþitildi) Köylü bunu duyunca hemen imana geldi

14 Cabir bin Abdullah bir koyun piþirdi Resulullah Eshabý ile yediler "Kemiklerini kýrmayýnýz" dedi Kemikleri toplayýp, mübarekellerini üstüne koyup dua etti Allahu Teala koyunu diriltti

15 Resulullah'a, söylemez bir çocuk getirdiler "Ben kimim" dedi Sen Resulullahsýn dedi Ölünceye kadar konuþtu

16 Bir kimse, yýlan yumurtasýna basarak iki gözü görmez oldu Resululllaha getirip yalvardýlar Mübarek tükürüðünden gözlerine sürmekle gözleri görmeye baþladý

17 Muhammed bin hatip diyor ki: " Küçüktüm Üstüme kaynar su döküldü Gözlerim yandý Görmez oldum Babam Resulullaha götürdü Mübarek tükürüðünden gözlerime sürdü Gözlerim açýldý

18 Bir kadýn, bir kel oðlunu getirdi Resulullah, mübarek elleri ile baþýný sývadý Þifa buldu Saçlarý uzamaða baþladý

19 Tirmýzi ve Nesainin (Sünen) kitaplarýnda diyor ki, iki gözü a'ma bir kimse gelip, (ya Resulullah! Dua et gözlerim açýlsýn) dedi "Kusursuz bir abdest al, sonra Ya Rabbi! Sana yalvarýyorum Sevgili peygamberin Muhammed aleyhisselamý araya koyarak, senden istiyorum Ey çok sevdiðim peygamberim Hazreti Muhammed! Senin hatýrýn için kabul etmesini istiyorum Ya Rabbi! Bu yüce peygamberi bana þefaatçi eyle! Onun hurmetine duamý kabul et" duasýný okumasýný söyledi Adam, bdest alýp dua etti Hemen gözleri açýldý

20 Amcasý Ebu Talip ile bir çölde gidiyrdu Ebu Talip, çok susadýðýný söyledi Resulallah, hayvandan yere inip mübaek ayaklarýnýn ökçesini yere vurdu Su çýktý "Amcam bu sudan iç" buyurdu

21 Hudeybiye gazasýnda susuz bir kuyunun yanýna kondular Asker susuzluktan þikayet ettiler Bir kova su istedi, içinde abdest alýp ve tükürüp, bunu kuyuya döktürdü Bir ok verip, kuyuya atmalarýný buyurdu Kuyunun su ile dolduðunu gördüler

22 Bir gazada, asker susuzluktan þikayet etdi Resul aleyhisselam, iki askeri su aramaða gönderdi Deve üstünde bir kadýný gördüler ve getirdiler Resul aleyhisselam, kadýndan bir miktar su istedi Bir kap içine döktürdü Bütün asker gelip, sýra ile kaplarýný tulumlarýný doldurdular Kadýna bir miktar hurma verip su tulumlarýný doldurdular Kadýna birmiktar hurma verip su tulumunu da doldurdular "Senin suyundan eksilmedi Bize suyu Allah verdi" buyurdu

23 Medinede, minberde hutbe okurken, bir kimse ya Resullullah! (Susuzluktan çocuklarýmýz, hayvanlarýmýz, tarlalarýmýz helak oluyor Ýmdadýmýza yetiþ dedi Ellerini kaldýrýp dua etti Gökte hiç bulut yokken, mübarek ellerini yüzüne sürmeden, bulutlar toplandý Hemen yaðmur baþladý Bir kaç gün devam etti Yine mimberde okurken, o kimse (Ya Resullullah, yaðmurdan helak olacaðýz) deyince, Resul aleyhisselam, tebessüm etti Ve "Ya Rabbi, rahmetini baþka kullarýna da ihsan eyle" dedi Bulutlar açýlýp güneþ göründü

24 Cabir Bin Abdullah diyor ki; Çok borcum vardý Aðaçlarýmdan aldýðým hurmalar bunu yüzde birini karþýlamayacak kadar azdý Resullullaha haber verdim Bahçeme gelip hurma yýðýnýnýn etrafýnda üç kere dolaþtý "Alacaklýlarýný çaðýr gelsinler" buyurdu Her birine haklarý verildiYýðýndan bir þey azalmadý

25 Bir kadýn hediye olarak bal gönderdi Balý kabul edip boþ kabý geri gönderdi Allahu Teala'nýn kudreti ile kap bal ile dolu olarak geri geldi Kadýn gelerek, (Ya Resullullah hediyemi niçin kabul etmediniz? Acaba günahým nedir?) dedi "Senin hediyeni kabul ettik Gördüðün bal Allahu Teala'nýn hediyene verdiði berekettir" dedi Kadýn sevinerek balý evine götürdü Çoluk cocuðuyla aylarca yediler Hiç eksilmedi Bir gün yanýlarak baþka kaba koydular Ordan yiyerek bitirdiler Bunu Resullulaha haber verdiler Gönderdiðim kapta kalsaydý, dünya durdukça yerlerdi, hiç eksilmezdi" buyurdu

26 Ebu Hüreyre diyor ki; Resullullaha bir kaç hurma getirdim Bunlara bereket verilmesi için dua etmesini söyledim Bereketli olmalarý için dua buyurdu Hurmalrýn bulunduðu çantalarýn gece gündüz yanýmdan ayýrmayýp, Hazreti Osman zamanýna kadar hep yedim Yanýmdakilere de yedirdim Ve avuç dolusu sadaka verdim

27 Resullullah Süleyman Peygamber gibi bütün hayvanlarýn dilinden anlardý Gelerek sahibinden veya baþkalarýndan þikayet eden hayvanlar çok görüldü Huneyn gazasýnda binmiþ olduðu Düldül ismindeki ak katýra yere çök dedi Düldül hemen çökünce yerden bir avu kum alýp, kafirlerin üzerine saçtý Düþmandan bu topraktan gözüne isabet etmeyen hiç kimse kalmadý Cenabý Hakkaýn yadýmýyla düþman hezimete uðradý

28 Resulullahýn gaybdan haber verdiði çok görüldü Bu mucizesiüç kýsýmdýr Birinci kýsmý kendi zamanýndan evvel olan ve kandisine sorulam þeylerdir ki, bunlara verdiði cevaplar, çok kafirleri, katý kalpli düþmanlarýnýn imana gelmelerine sebep olmuþthur Ýkinci kýsmý, kendi zamanýnda olmuþ ve olacak þeyleri haber vermesidir Üçüncü kýsmý kendisinden sonra kýyamete kadar dünyada ve ahirette olacak þeyleri bildirmesidir Acem padiþahý Hüsrevden Medineye elçiler geldi, bunlarý çaðýrýp "bu gece kisranýzý kendi oðlu öldürdü" dedi Birkaç gün sonra oðlunun babasýný öldürdüðü haberi geldi

29 Bir gün zevcesi Havsa'ya "Ebu Bekir ile baban ümmetimin idaresini eline alacaklar" buyurdu Bu sözle, Ebu Bekir'in ve Havsanýn babasý olan Ömer'in halife olacaklarýný müjdeledi

30 Ebu Hüreyre'yi Medine'de zekat olarak gelmiþ olan hurmalarý muhafazasýna memur etmiþlerdi Bir kimseyi hurma çalarken yakaladý (Seni Resulullaha götüreceðim) dediHýrsýz fakirim çoluðum cocuðum çoktur diyerek yalvarýnca býraktý Ertesi gün Resulullah Ebu Hüreyreyi çaðýrýp, "Dün gece býraktýðýn adam ne yapmýþtý?" dedi Ebu Hüreyre anlatýnca "Seni aldatmýþ, yine gelecektir" Buyurdu Ertesi gece yine geldi ve yakalandý Tekrar yalvarýp Allah aþkýna dedi ve kurtuldu Üçüncü gece tekrar gelip yakalanýnca yalvarmalarý fayda vermedi (Beni býrakýrsan sana bir kaç þey çðretirim, çok iþine yarar) dedi Ebu Hüreyre kabul etti (Gece yatarken ayetel kürsi'yi okursan Allahü Teala seni korur Yanýna þeytan yaklaþamaz) dedi ve gitti Ertesi gün Resulullah Ebu Hüreyre'ye tekrar sorup cevap alýnca "Þimdi doðru söylemiþ, halbu ki kendisi çok yalancýdýr Üç gecedir kiminle konuþtuðunu biliyor musun?" dedi (Hayýr bilmiyorum) diyince, "O kimse þeytan idi" buyurdu

31 Rum Ýmparatorunun ordularý ile harp için Mute denilen yere asker gönderdiði zaman, sahabelerden dört emirin arka arkaya þehit olduklarýný kendisi Medine'de mimber üzerinde iken Allahü Teala'nýn göstermesiyle görerek yanýndakilere haber verdi

32 Muaz Bin Cebel'I vali olarak Yemen'e gönderirken Medine'nin dýþýna kadar uðurlayýp ona çok nasihatler verdi "Seninle kýyamete kadar artýk buluþamayýz" dedi Muaz Yemen'de iken Resulullah Medine'de vefat etti

33 Vefat ederken kýzý Fatýma'ya "Akrabam arasýnda bana evvela kavuþan sen olacaksýn" dedi Altý ay sonra Hz Fatýma vefat etti Akrabasýndan O'ndan evvel kimse vefat etmedi

34 Kays Bin Þemmaz ismindeki kimseye "güzel olarak yaþarsýn ve þehit olarak ölürsün" dedi Hazreti Ebu Bekir halife iken Yemame'de Müseylemetül Kezzap ile yapýlan muharebede þehit oldu Hazreti Ömer ve Ali'nin þehit olacaklarýný dahi haber verdi

35 Acem Padiþahý Kisranýn ve Rum Padiþahý Kayser'in memleketlerinin müslümanlarýn eline geçeceðini ve hazinelerinin Allah yolunda daðýtýlacaklarýný müjdeledi

36 Ümmetinden çok kimsenin denizden gazaya gidecelerini ve sahabeden olan Ümmi Hirem ismindeki kadýnýn o gazada bulunacaðýný haber verdi Hazreti Osman halife iken, müslümanlar gemiler ile Kýbrýs adasýna gidip harb ettiler Bu haným da beraberdi

37 Resul Aleyhisselam bir gün, yüksek bir yerde oturuyordu Yanýndakilere dönerek "Benim gördüðümü siz de görüyor musunuz? Yemin ederim ki evlerinizin arasýnda sokaklarda meydana gelecek fitneleri görüyorum" Dedi Hazreti Osman'ýn þehit edildiiði günlerde ve sonra Yezid zamanýnda Medine'de büyük fitneler meydana geldi Sokaklarda çok kimsenin kaný döküldü

38 Bir gün, kendi zevcelerinden birinin halifeye karþý isyan edeceðini haber verdi Hazreti Aiþe bu söze gülünce, "Ya Hümeyra, bu sözümü unutma! Bu kadýn sen olmayasýn" buyurdu Sonra Hazreti Ali'ye dönüp "bunun iþi senin eline düþerse kendisine yumuþak davran" dedi 30 sene sonra Hz Aiþe, Hz Ali ile harp etti Ve O'na esir düþtü Hazreti Ali O'nu ikram ve ihtiram ile Basra'dan Medine'ye gönderdi

39 Hazreti Muaviye'ye "bir gün ümmetimin üzerine hakim olursan iyilik yapanlara mükafaat et, kötülük edenleri de affeyle" dedi Hazreti Muaviye, Hazreti Osman zamanýnda Þam'da yirmi sene valilik, sonra yirmi sene de halifelik yaptý

40 Bir gün "Muaviye hiç maðlup olmaz" buyurdu Nice zaman sonra meydana gelen muharebelerin hiçbirinde maðlup olmadý Hatta Hz Ali Sýffýn muharebesinde, bu hadisi iþitince, "Eðer önceden iþitseydim, Muaviye ile harp etmezdim" dedi

41 Ammar Bin Yasere "Seni bagi ola kimseler öldürecektir" dedi Hazret-I Ali ile birlikte, Hazreti Muaviye'ye karþý savaþýrken þehid oldu

42 Kýzý Fatýma'nýn oðlu olan Hasan için "Bu oðlum çok hayýrlýdýr Allahü Teala, müslümanlardan iki büyük ordunun sulh etmesine bunu sebep yapacaktýr" buyurdu Büyük ordu ile haret-I muaviye'ye karþý harp edeceði zaman, fitneyi önlemek, müslümanlarýn kanýnýn dökülmemesi için hakký olan halifeliði Hazret-I Muaviye'ye teslim etti

43 Abdullah bin Zübeyr, Resulullah'ýn hacamat edilirken çýkan kanýný içti Bunu görünce, "Ýnsanlardan senin baþýna neler gelecek biliyor musun? Senden de insanlara çok þey gelecek Cehennem ateþi seni yakmaz" buyurdu Abdullah bin Zübeyr Mekke'de halifeliðini ilan edince, Abdülmelik bin Mervan Þamdan Haccacý büyük bir askerle Mekke'ye gönderdiç Abdullah'ý yakalayýp öldürdü

44 Abdullah Ýbn-i Abbas'ýn annesine baký, "senin bir oðlun olacak Dðoduðu zaman bana getir!" dedi Çocuðu getirdiklerinde, kulaðýna ezan ve ikamet okuyup, mübarek tükürüðünden aðzýna sürdü Ýsmini Abdullah koyup annesinin kucaðýna verdi "Halifelerin babasýný al, götür" dedi Çocuðun babasý olan hazreti Abbas, bunu iþitip, gelip sorunca "evet, böyle söyledim Bu çocuk halifelerin babasýdýr Onalar arasýnda seffaf, mehdi ve Ýsa Aleyhisselamla namaz kýlan bir kimse bulunacaktýr" Dedi Abbasi Devletinin baþýna baþýna çok halifeler geldi Bunlarýn hepsi, Abdullah bin abbas'ýn soyundan oldu

45 Bir gün "Ümmetim arasýnda, þii denilen çok kimseler meydana gelecekdir Bunlar, Ýslam dininden ayrýlacaklardýr" Buyurdu

46 Eshabýndan çok kimseye hayr dualar etmiþ, hepsi kabul olunarak faydalarýný görmüþlerdir Hazret-I Ali diyor ki; "Resulallah beni Yemen'e kadý olarak göndermek istedi Ya Resulallah! Ben kadýlýk yapmasýný, mahkemede hükm vermesini bilmiyorum dedim Mübarek elini göðsüme koyup "Ya Rabbi! Bunun kalbine doðru þeyleri bildir Hep doðru söylemek nasip eyle!" buyurdu Allaha yemin ederim ki, bana gelen þikayetçilerden doðru olaný hemen anlar, hak üzere hükm ederdim

47 Resulallah'ýn Cennete gideceklerini müjdelediði on kimseye 'Aþere-I Mübeþþere' denir Bunlardan Sa'd bin Ebi Vakkas'a Uhud gazasýnda éYa Rabbi! Bunun oklarýný hedeflerine ulaþtýr ve dualarýný kabul eyle!" dedi Bundan sonra Sa'dýn her duasý kabul oldu ve her attýðý ok düþmana rastladý

48 Amcasýnýn oðlu Abdullah bin Abbasýn alnýna mübarek ellerini koyup "Ya Rabbi! Bunu dinde derin alim yap, hakmet sahibi eyle! Kur'an-ý Kerimin bilgilerini kendisine ihsan eyle! Dedi Bundan sonra, bütün ilimlerde ve bilhassa tefsir, hadis ve fýkýh bilgilerinde zamanýn bir tanesi oldu Sahabe ve tabi'in herþeyi bundan öðrenirlerdi Ýslam memleketleri bunun talebeleri ile doldu

49 Hizmetçilerinden Enes bin Malike "Ya Rabbi, bunun malýný ve çocuklarýný çok eyle Ömrünü uzun eyle Günahlarýný af eyle!" duasýný yaptý Zaman geçtikçe, mallarý, mülkleri çoðaldý Yüz on sene yaþadý Ömrünün sonunda, 'Ya Rabbi, Habibinin benim için yaptýðý dualardan üçünü kabul ettin, ihsan ettin! Dördüncüsü olan günahlarýn affedilmesi acaba nasýl olacak' deyince "Dördüncüsünü de kabul ettim Hatýrýný hoþ tut!" sesini iþitti

50 Malik bin Rebiaya "Evladýn bereketli olsun!" diyerek dua etti Seksen oðlu oldu

51 Nabiga ismindeki meþhur þair þiirleinden bir kaçýný okuyunca, araplar arasýnda meþhur olan "Allahü Teala diþlerini dökmesin" duasýný söyledi Nabiga yüz yaþýna gelmiþti Diþleri ak ve berrak, inci gibi dizilmiþtir dururdu

52 Urve bin Cu'd için "Ya Rabbi! Bunun ticaretine bereket ver!" dedi Urve diyor ki, bundan sonra yaptýðým ticaretlerin hepsi karlý oldu Hiç zarar etmedim

53 Kendi kýzý Fatýma, birgün yanýna geldi Açlýktan benzi sararmýþtý Elini göðsüne koyup, "Ey açlarý doyuran Rabbim! Muhammedin kýzý Fatýma'yý aç býrakma!" dedi Fatýma'nýn hemen yüzü kanlandý, canladý Ölünceye kadar hiç açlýk duymadý

54 Aþere-I Mübeþþere'den Abdurrahman bin Avfa bereket ile dua etti Malý o kadar çoðaldý ki, dillerde destan oldu

55 Her Peygamberin duasý kabul olur Her peygamber, ümmeti için dünyada düa etti Ben ise, kýyamet günü ümmetime þefaat iznþ verilmesi için dua ediyorum Ýnþallah duam kabul olacak Müþrik olmayanlarýn hepsine þefaat edeceðim" buyurdu

56 Mekkede bazý kmylerde gidip iman etmeleri için çok uðraþtý Kabul etmediler Yusuf Peygamber zamanýnda Mýsýrda görülen kýtlýk gibi sýkýntý çekmeleri için dua etti O sene oralarda öyle kýtlýk oldu ki, leþ yediler

57 Amcasý Ebu Lehebin oðlu Uteybe, Resulallah'ýn damadý oldupu halde, Resulallaha iman etmed Ve çok üzdü Mübarek kýzý Ümmü Gülsüm hatunu boþadý Çirkin þeyler söyledi Buna çok üzülüp "Ya Rabbi! Buna köpeklerinden birini gönder" dedi Uteyybe Þama ticaret için giderken bir gece arkadaþlarýnýn arasýnda yatýyordu Bir aslan gelip arkadaþlarýný koklayýp býraktý Sýra Uteybeye gelince, onu parçaladý

58 Bir kimse sol eliyle yemek yiyordu "Sað el ile ye" dedi Sað kolum hareket etmiyor diye yalan söyledi "Sað elin artýk hareket etmesin" buyurdu Ölünceye kadar sað elini aðzýna götüremez oldu

59 Acem padiþahý Hüsrev Pervize iman etmesi iin mektup gönderdi Hüsrev mektubu parçaladý ve getiren elçiyi þehid etti Resul aleyhisselam bunu iþitince çok üzüldü ve "Ya Rabbi benim mektubumu parçaladýðý gibi, onun mülkünü parçala" dedi Resullulah hayattta iken Hüsrevi oðlu Þiruye hançerle parçaladý Hazreti Ömer halife iken, Acem memleketlerinin hepsini müslümanlar fethettiler Hüsrev'in nesli de mülkü de kalmadý

60 Resul Aleyhisselam, çarþý'da emri maruf ve neyhi münker ederken, nasihat verirken, Mervan'ýn babasý olan Hakem bin As ismindeki alçak, Resulullahýn arkasýndan gelerek, gözlerini açýp kapar ve yüzünü buruþturu, böylece alay ederdi Resul Alaeyhisselam, arkaya dönüp, onun bu çirkin halini görünce "Kendini gösterdiðin þekilde kal" buyurdu Ölünceye kadar, yüzüz gözü oynak kaldý

61 Allahu Teala, habibini belalaardan korurdu Ebu Cehl, Resullullahýn en büyük düþmaný idi Büyük bir taþý mübarek baþýna vurmak için kaldýrdýðý zaman, Resulullahýn iki omuzunda birer yýlan görerek taþ elinden düþtü ve kaçtý

62 Kabe yanýnda namaz kýlarken, yine alçak Ebu Cehl tam zamanýndýr diyerek, býçakla üzerine yürümek istedrken, hemen geri dönüp kaçtý Arkadaþlarý, niçin korktun deyince ' Muhammed ile aramýzda ateþ dolu bir henden gördüm Bir çok kimseler beni bekliyorlardý Bir adým atsaydým, yakalayýp ateþe atacaklardý Çok korktum' dedi Bunu müslümanlar iþitip, Resulullaha sorduklarýnda "Allahýn melekleri onu yakalayýp parçalayacaklardý" Buyurdu

63 Hücretin üçüncü senesinde Resul Aleyhisselam Kattan Gazvesinde bir aðaç dibinde yanlýz yatarken, Dasür isminde bir pehlivan kafir, elinde kýlýçla gelip 'seni benden kim kurtarýr'dedi Resulullah "Allah kurtarýr" dediði zaman, Cebrail ismindeki melek, insan þeklinde görünüp kafirin, göðsüne vurdu Resul aleyhisselam kýlcý eline alýp "Seni benden kim kurtarýr" dedi 'Beni kurtaracak, senden daha hayýrlý kimse yoktur' diye yalvardý Af buyurup serbest býraktý Ýmana gelip çok kimselerin de imana gelmesine sebep oldu

64 Hicretin dödüncü senesinde Beni Nadir'de Resulullah, Yahudilerin kale duvarlarý altýnda Eshabý ile konuþurken, bir yahudi büyük bir deðirmen taþýný yukarýdan atmak istedi Taþa elini uzatýnca iki eli çolak oldu

65 Hicertin dokuzuncu senesinde uzaklardan akýn akýn gelip iaman ediyorlardý Amir ile Erbed isminde iki kafir gelenler arasýna katýlýp, Amir Resulullaha imana geldiklerini söylerken Erbed arkaya geçip kýlýcýný kýnýndan çýkarmak istedi Eli tutmaz oldu Amir karþýdan ne duruyosun diye iþaret edince, Resul Aleyhisselam, "Allahü Teala ikinizin zararaýnda beni korudu" Buyurdu Oradan ayrýldýklarýnda Amir Erbede niçin sözünde durmadýn dedi Oda ne yapayým ki kaç kere kýlýcý çekmek istedim Hep seni ikimizin araýnsýnda gördüm dedi Bir kaç gün sonra hava açýkken ansýzýn bulutlar kapladý Erbede yýldýrým düþerek devesiyle birlikte öldü

66 Resul Aleyhisselam birgün abdest alýp mestlerinden birini giyip ikincisine elini uzatýrken bir kuþ geldi, mesti kapýp havada silkeledi Ýçinden bir yýlan düþtü Sonra kuþ mesti yere býraktý Bugünden sonra ayakkabý giyerken önce silkelemek sünnet oldu

67 Resul alayhisselam gazalarda ve çöllerde, kendini muhafazaiçin eshabýndan bekçiler ayýrmýþtý Maide suresindeki "Allah seni insanlarýn zararýndan korur" ayeti gelinc, bundan vazgeçti Düþmanlar arasýnda yanlýz dolaþýr, yanlýz yatar, hiç korkmazdý

68 Sahabeden Enes bin Malikte Resulullahýn bir mendili vardý Bununla mübarek yüzünü silerdi Enes, bununla yüzünü siler, kirlendiði zaman ateþe býrakýrdý Kirler yanýp, mendil yanmaz tertemiz olurdu

69 Bir kuyunu suyunu kova içinden içip kalanýný kuyuya döktüler Kuyudan her zaman misk kokusu çýkardý

70 Utbe bin Ferhat ismindeki bir kimsenin bedeninde kurdeþen denilen hastalýk çýktý Resul aleyhisselam, onu soyup ve kendi mübarek ellerine tükürüp, gvdesiyni sývadý Hasta þifa buldu Bedeni misk gibi kokardý Bu hal uzun zaman devam etti

71 Selmaný Farisi, hak din aramak için, Ýrandan çýkýp dünyayý dolaþmaya baþladý Bunu bir yerde yakalayýp, Medineli bir yahudiye köle olaraksattýlaar Hicrette Resulallah Medineye girerken karþýlaþtýlar Hemen imana geldi Bir kaç sene sonra 300 hurma aðacý ile binaltýyüz dirhem altun ödemek þartý ile azaad edlmesine söz kesti Resulallah bunu iþitti Mübarek elleri ile ikiyüzdoksandokuz hurma aðacý dikti Aðaçlar o gün meyve vermeðe baþladý Birini Hazreti Ömer dikmiþti O meyve vermedi Resulallah bunu çýkarýp yeniden dikti Hemen meyve verdiBir gazada ganimet alýnan, yumurta kadar altýný Selman'a verdiler Selman Resulallaha gelip bu gayet azdýr Bin altýyüz gram gelmez dediMübarek elleine alýp tekrar Selmana verdi Bunu sahibine götür dedi Yarýsý ile efedisine olan borcunu ödedi Diðer yarýsý dakendine kaldý

72 Resul Aleyhisselam, bir gün namaz kýlarken þeytan gelip namazýný bozmak istediðinde, mübarek elleri ile yakaladý Bir daha gelip namazý bozdurmayacaðýna dair söz alýp serbest býraktý

73 Medine'deki münafýklaaýrn reisi olan abdullah bin Übey bin Selul, öleceðine yakýn Resulallah'I çaðýrdý Arkanýzdaki gömleði bana kefen yapýnýz diye yalvardý Her istenileni vermek adeti olduðu için, gömleðini ihsan eyledi Cenaze namazýný dahi kýldý Medine'de bulunan bin münafýk, Resulallahýn bu ihsanýna hayran kalýp, imana geldiler

74 Ýlk zamanlarda Mekkede bulunan Kureyþ kafirlerinden Velid Bin Mugire, as bin Vail, Haris bin kays, Esved bin Yagus ve Esved bin Mttalip, Resulallaha cefa ve eziyet etmekte aþýrý gidiyorlardý Cebrail aleyhisselam gelip "Seninle alay edenlere cezalarýný veririz" Ayetini getirip, seni bunlarýn iþkencelerinden kurtarmak için emr olundum dedi Velidin ayaðýna, ikincisinin ökçesine, üçüncüsünün burnuna, dödüncüsünün baþýna, beþincisinin gözlerine iþaret etti Velidin ayaðýna bir ok battý Çok kibirli olduðundan eðilerek oku çýkarýp atmak kendine aðýr geldi Demiri topuk damarýna batp, siyatik hastalýðýna yakalandý Asýn ökçesine diken battý Tulum gibi þiþti Harisin burnundan devamlý kan geldi Esved bir aðacýn altýnda neþeli otururken, kafasýný aðaca vurup, diðer Esvedde ama olup hepsi helak ldular

75 Dos kabilesinin reisi Tufeyl, hicretten önce, Mekke'de imana gelmiþti Kavmini imana davet için Resulallah bir alamet istedi "Ya rabbi! Buna bir ayet ahsan eyle" buyurdu Tuefyl kabilesine gidince Ýki kaþý arasýnda bir nur parladý Tufeyl, 'Ya Rabbi! Bu alameti yüzümden giderip baþka be yerinekoy Bunu yüzümde görenlerden bazýsý, kendi dinlerinden çýktýðým için cezalandýrýldýðýmý zannederler' dedi Duasý kabul olup nur yüzünden gitti Elindeki kamçýnýn ucunda kandil gibi parladý Kabilesindekiler zamanla imana geldiler

76 Biri Maune denilen muharebede kafirler verdikleri sözü bozarak yetmiþ Sahabeyi þehid ettiler Bunlar arasýnda Hazreti Ebu Bekrin kölesi iken azad ettið ve ilk iman edenlerden Amir Bin Füheyreyi süngülediklerinde,kafirlein gözü önünde, melekler göðe kaldýrdýlar Bunu Resulallaha haber verdiklerinde "Onu cennet melekleri defn ettiler ve ruhunu cennete götürdüler" buyurdu

77 Sahabeden Habib ismindeki zatý, kafirler yakalayýp Mekke'ye götürdüler, astýlar Kafirler görsün de sevinsin diyerek sehbadan indirmediler Resul Aleyhisselâm, bunu haber alarak gizlice iki adam gönderip gece aðaçtan aldýlar Medineye getirirken, arkalarýndan yetmiþ atlý yetiþti Bu iki müslüman, kendilerini kurtarmak için, Habibi yere býraktýlar Yer yarýlýp Habib kayboldu Kafirler bu hali görünce dönüp gittiler

78 Sahabenin büyüklerinden Said bin Muaz, Uhud gazasýnda yaralandý Bir zaman sonra vefat etti Namazýnda yetmiþbin meleðin bulunduðunu Resulallah bildirdi Kabri kazýlýrken, her tarafa misk kokusu yayýldý

79 Hicretin yedinci senesinde Resullullah, Habeþ padiþahý Necaþiye ve rum Ýmparatoru Herakliyusa ve Acem padiþahý Husreve ve Bizansýn Mýsýrdaki valisi Mukavse ve Þamdaki Valisi Harise ve Umman Sultaný Semameye mektuplar göndererek, hepsini imana davet etti Mektuplarý götüren elçiler, gittikleri yerin dillerini bilmiyorlardý Ertesi sabah Allahü Tealanýn kudreti ile, o dilleri bilip, konuþmaya baþladýlar

80 Sahabenin büyüklerinden Zeyd Bin Harise uzak bir yere gidyordu Kira ile tuttuðu katýrcýsý, tenha bir yerde bunu öldürmek istedi Ýzin isteyip iki rekat namaz kýldý Sonra üç kereYa Erhamerrahimin dedi Her birini söylerken 'Onu öldürme' sesi geldi Dýþarýda adam var sanarak, katýrcý dýþarý çýkýp içeri girdi Üçüncüsünde, elinde kýlýç bulunan bir süvari içeri girip katýrcýyý öldürdü Bunun melek olduðu anlaþýldý

81 Resulallahýn zevcelerinden Ümmü Seleme hanýmýn azad ettiði Sefine ismindeki sahabi, Resulallahýn hizmetinden hiç ayrýlmazdý Rumlara karþý yapýlan savaþta askerden ayrýlýp kafirlere esir düþtüKaçýp gelirken karþýsýna korkunç bir aslan çýktý 'Ben Resulallahýn hizmetçisiyim' deyip baþýndan geçenleri arslana anlattý Aslan buna yüzünü gözünü sürüp yanýmda yürü dedi Düþmandan bir zarar gelmesin diye yanýndan ayrýlmadý Ýslam askeri görülünce, dönüp gitti

82 Cehcahi Gaffari isminde birirsi halife olan Hareti Osman'a isyan etti Resulallahýn her zaman elinde taþýdýðý asâyý dizi ile kýrdý Bir sene sonra dizinde sir pençe (Anthrax) denilen hastalýðý ölümüne sebep oldu

83 Hazret-I Muaviye Þamdan haccagelip, Resulallahýn Medine'deki mimberi þerifini Þam'a götürmek istedi Mimberi yerinden oynattýklarýnda, güneþ tutuldu Her taraf kararýp, yýldýzlar göründü Hazret-I Muaviye korkarak bu arzusundan vazgeçti

84 Uhud gazasýnda Ebu Katadenin bir gözü çýkýp yanaðý üzerine düþtü Resulallaha getirdiler Mübârek eli ile gözünü yerine koyup "Ya Rabbi, gözünü güzel eyle" dedi Bu gözü diðerinden daha güzel oldu Ondan daha kuvvetli görürdü

85 Ýyas bin Seleme diyor ki, Hayber gazasýnda, Resulallah beni gönderip Ali'yi istedi Ali'nin gözleri aðrýyordu Elinden tutup güçlükle getirdim Mübarek parmaklarýna tükürüp, Ali'nin gözlerine sürdü Sancaðý eline verip, Hayber kapýsýnda döðüþmeye gönderdi Çok zamandýr açýlamayan kapýyý Hazreti Ali yerinden söktü ve Eshabý Kiram kaleye girdiler
Ebu Bekir Sýddik ( RA) garip bir riya görüp,uykusunda aðlamaya baþlarÖyle aðlar ki,evin dýþýndan duyulurBu sýrada Ömer bin Hattap ( RA) oradan geçerAðlama sesini duyunca,kapýyý çalarEbu Bekir Sýddik uykusundan uyanýp,kapýya koþar,gözlerinden yaþlar aktýðý halde kapýyý açarHazreti Ömer onu görür ve kendisine :
- Bu aðlamak nedir ? diye sorar Ebu Bekir :
- Sahabeleri buraya topla ki,sana anlatayým, der
Bunun üzerine HzÖmer bütün sahabeleri oraya toplarEbu Bekir ( RA) anlatmaya baþlar
- Rüyamda kýyametin koptuðunu gördümBir takým insanlarý,parlayan yýldýzlar gibi minberlerin üzerinde buldumMeleðe : " Bunlar kimdir ? " diye sordumMelek :
- Onlar peygamberlerdirHazreti Muhammed Mustafa ( SAS)'i bekliyorlardediBen :
- Muhammed ( SAS) nerededir ? Beni onun yanýna götürBen onun hizmetçisi ve sahabelerinden Ebu Bekir'im,dedim
Melek beni onun yanýna götürdüOnu Arþ'ýn altýnda,sarýðýný önüne koymuþ,sað elini Arþ'a uzatmýþ,sol elini uzatýp cehennemin kapýlarýný kapamýþ bir halde gördümO,bu haliyle þöyle niyazda bulunuyordu :
- Ey Allah'ým,ümmetimi baðýþlaOnlarýn içinde alimler,salihler,hacýlar,umre yapanlar,gaziler,mücahitler vardýr
Böyle niyazda bulunurken,gaipten þöyle bir bir nida geldi :
- Ey Muhammed ( SAS),sen itaat edenleri zikrediyorsun,diðerlerini anmýyorsunZalimleri,þarap içenleri,zina yapanlarý,faiz yiyebleri,bunlarýda zikret
Bunun üzerine peygamber Aleyhisselam þöyle niyazda bulundu :
- Ey Allah'ým,onlar senin buyurduðun gibidirlerFakat,onlardan hiçbiri sana ortak koþmamýþtýr,puta tapmamýþtýr,sana çocuk isnad etmemiþtir,Tevhidi býrakmamýþtýrEy Allah'ým,onlar hakkýndaki þefaatýmý da kabul buyurOnlara olan merhametimide kendilerine ulaþtýr,diye yalvardý
Ben kendisine çok acýdýðým için :
- Ya Muhammed ( SAS),kendine acý,dedimO :
- Ya Ebu Bekir,ümmetime þefaat etmek için Rab'bime niyazda bulundumRab'bimde kabul buyurdu,dedi
Hazret-i Peygamber'e :
- Hepsinemi,yoksa bazýsýna mý ? diye sordumTam o anda sen kapýyý çalýp beni uyandýrdýn ve cevap almaya vakit býrakmadýn,ey Hattap oðlu Ömer
Hazret-i Ebu Bekir,Hazret-i Ömer'e böyle söylediði anda bir de bakalrý ki,gaipten bir ses üç kere :
diye sesleniyorHer ikisi de " El-Hamdü Lillah" diyerek þükrettiler.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git