Haziran 25, 2019, 11:46:42
Haberler:

Allah size verdiði rýzký kesiverse, size rýzýk verebilecek olan kimdir? Hayýr, onlar azgýnlýk ve nefrette direnip durmaktadýrlar. (Mulk -20)

degerli sözler...

Balatan yasminn, Temmuz 14, 2009, 05:28:27 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 2 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

yasminn

Ýyiliði gizlemek, kötülüðü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)

Herkes herkese bir lokma þey verebilir ama boðaz baðýþlamak, ancak ’ýn iþidir. (Mevlana)

Haksýzlýk karþýsýnda eðilmeyiniz; çünkü hakkýnýzla beraber þerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a))

Güzel konuþmanýn sýrrý, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir)

Özü doðru olanýn, sözü de doðru olur. (Hz. Ali (r.a))

Sakladýðýn sýr senin esirindir. Açýða vurursan sen onun esiri olursun. (Hz. Ali (r.a))

Bütün kötülüklerin anahtarý, hiddettir. (Cafer bin Muhammed)

Kesilmiþ koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. (Hz. Esma)

Güzel ahlak; baðýþlayýcýlýk, sabýr ve tahammüldür. (Hasan-ý Basri)

Nefis üç köþeli dikendir, ne türlü koysan batar. (Mevlana)

Geçmiþler geleceðe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (Ýbni Haldun)

Ýnce sözler keskin kýlýca benzer, kalkanýn yoksa geri dur. (Mevlana)

Cevizi kýrýp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder. (Ýmam Gazali)

Hayat, iman ve cihaddýr. (Hz. Hüseyin (r.a))

Haksýzlýða baþ kaldýrmayanlar, onlardan gelecek her kötülüðe katlanmalýdýrlar. (Hz. Ali (r.a))

Hiç kimse, diðer bir kimsenin kulu deðildir. (Hz. Ali (r.a))

Uzun mesafelere ulaþmak, yakýn mesafeleri aþmakla mümkündür. (Ýmam Gazali)
En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiðin içinden çýkar.

Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayýflarda olursa iþler bozulur. (Hz. Ebubekir (r.a))

ismail erdem 58

emanetler ALLAH
c.c le ulaþmadýkca kulun rabbiyle arasýnda arasýnda herzaman bir perde vardýr emanetlerin ulaþtýrmak için bir mürþid bulmakla olur bunun adýda ölmeden evvel ölmektir

Yukar git