Temmuz 18, 2019, 03:21:34 S
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

Çocuðum Ýzinsiz Bir Þey Aldýðýnda Ne Yapmalýyým..?

Balatan liprade, Temmuz 12, 2009, 03:15:18 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Çocuðum izinsiz bir þey aldýðýnda ne yapmalýyým?

Çocuðunuzla alýþ veriþe gittiniz. Eve döndüðünüzde çocuðunuzun elinde sizin haberiniz olmadan birþey almýþ olarak gördüðünüzde ne düþünürsünüz?   Çiðdem Alparslan Karakuþ Psikolog

Dört yaþýndaki çocuðunuzla markete gittiniz. Alýþveriþinizi yapýp eve döndüðünüzde çocuðunuzun elinde ona satýn almadýðýnýz bir çikolata gördünüz. Pek çok anne-baba bu durumda ne düþüneceðine veya nasýl davranacaðýna karar veremeyebilir.

Eðer 4 yaþýndaki çocuðunuz baþkasýna ait bir malý izinsiz alýyorsa bunu hýrsýzlýk olarak görmemelisiniz. Her ne kadar çocuk baþkasýna ait bir þeye dokunmamasý gerektiðini bilse bile neyin kime ait olduðunu tam olarak ayýrt edemeyebilir.

Ya da dünyada iþlerin, alýþveriþ yapmak gibi, nasýl yürüdüðü hakkýnda tam bir bilgisi yoktur. Mesela, marketten annesi de pek çok þey almakta; ama bu sorun olmamaktadýr; neden onun çok istediði çikolatayý almasý sorun olsun ki!

Çocuðunuzun hýrsýz yada yalancý olduðunu düþünmeyin

Çocuklar kendilerine verilen rolü çabuk benimserler. Sürekli yaramaz olduðu söylenen bir çocuk gerçekten yaramaz olur. Ayný þekilde çocuðunuza hýrsýz ya da yalancý yaftasý vurursanýz o þekilde davranmaya baþlar. Bazý anne-babalar çocuklarý yalan söylediði için onlarý cezalandýrýr.

Oysa þunu unutmamak gerekir, çocuk korkarsa daha çok yalan söyler. Kendisine ait olmayan bir þeyi aldýðýnda çocuðunuzdan bunun için özür dilemesini istemeyin. Çünkü çocuk yanlýþ bir þey yapma niyetinde deðildir, sadece ne yapmasý gerektiðini tam olarak anlayamamýþtýr.

Çocuðunuza ÝyÝ model olun

Çocuðunuzun dürüst yetiþmesini istiyorsanýz önce sizin dürüst olmanýz gerekir. Ufak tefek dahi olsa çocuðunuza asla yalan söylemeyin. Bazen anne babalar çocuklarýna istedikleri þeyleri yapmalarý için vaatlerde bulunurlar. Mesela "eðer þimdi uyursan, uyanýnca seni parka götüreceðim" gibi. Bu tip vaatlerde bulunduðunuz zaman muhakkak yerine getirin.

1- Çocuðunuza izinsiz aldýði þeyi iade etmesini öðretin

2- Bir malý nasýl alacaðýný ona gösterin

3- Çocuðunuzun aldýðý þeyi iade etmekte geç kalmayýn

4- Sorunu sadece konuþarak çözemeyebilirsiniz

Anne-çocuk diyaloðu

Çocuðunuzun elinde çikolata gördünüz.

*Bu çikolatayý kim verdi ya da nereden aldýn?

Sokakta buldum ya da arkadaþým verdi!

*Neden yalan söyledi?

Çocuðunuz kendini güvende hissetmediði için yalan söyledi.

*Anne ne yapmalý?

Çocuðunuzun güvende olduðunu hissettirin: Benim için en önemli olan þey senin bana karþý dürüst olman. Yaptýðýn hatayý düzeltmen için sana yardýmcý olabilirim; ama bana doðruyu söylemelisin. Ayrýca bana dürüst davranmazsan senin ne zaman doðru, ne zaman yalan söylediðini anlayamam. Bu durumda da hep þüphe içinde kalýrým. Bir þey istediðinde isteksiz olurum.Zaman


"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git