Haziran 25, 2019, 05:47:27 ÖÖ
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

Öfke Duygusu Olmayan Çocuk, Korkak Oluyor...

Baţlatan liprade, Temmuz 11, 2009, 02:40:45 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

Öfke duygusu olmayan çocuk korkak oluyor

GĂĽnĂĽmĂĽz çocuk terbiyesinde doĂ°rular ve yanlýþlar iç içe girdiĂ°inden, anne-babalar, çocuklarĂ˝nĂ˝ terbiye ederken, saĂ°lĂ˝klĂ˝ bir insanda bulunmasĂ˝ gereken birçok özelliĂ°i de bilinçsizce köreltmektedir. BunlarĂ˝n baþýnda da çocuklarda yok edilmeye çalýþýlan "öfke" duygusu gelmektedir.   


Adem GĂĽneĂľ'in haberi

Öfke, doðuþtan her insanda var olan, tehlikelere karþý o insaný korumak üzere programlanmýþ bir refleks davranýþtýr. Bilinenin aksine, öfke, saðlýklý her insanda olmazsa olmaz olan bir duygudur.

Güçlü veya güçsüz fark etmez, öfke anýnda insan vücudunda salgýlanan hormonlar, kendisinden onlarca kere güçlü olan birini yere serebilecek kadar enerji kaynaðýdýr. Ýçinde taþýdýðý öfke sayesinde insan, kendini sosyal hayat içinde güvende hisseder. Öfke sayesinde insan, onurunu korumaya çalýþýr. Öfke sayesinde insan, namusuna uzatýlan ele karþýlýk verir...

Ve öfke refleksi kýrýlmýþ bir insan, Mesnevi'de örneði verilen, pençesi koparýlmýþ doðan kuþu gibi korkak ve çaresiz olur. Kendisine yönelecek tehlikelere karþý, kanatlarýný açamaz. Diþlerini ve yumruklarýný sýkamaz. Ses tonunu deðiþtirip, hasmýnýn üzerine yürüyemez. Böylesine önemli iþlevi bulunan öfke, ne yazýk ki, çocuk terbiyesi sýrasýnda anne-babalar tarafýndan, çok defa 'Çocuðum agresif davranýyor.' denilerek sindirilmeye çalýþýlmaktadýr.

ÖFKE, ÇOCUKLARI TACÝZDEN KORUYAN BÝR SÝLAHTIR

Yapýlan araþtýrmalar ve pratik tecrübeler gösteriyor ki, tacize uðrayan çocuklarýn tacizcinin elinden kurtulamamasýnýn en önemli nedenlerinden biri, "çocuðun öfke duygusunu kullanamamasý"dýr.

Ne yazýk ki, anne-babalar, bilerek ya da bilmeyerek, çocuklarýný eðitirken, onlarýn doðal koruyucu kalkaný olan "öfke"yi bastýrmakta, yok etmekte veya kullanýlamaz hale getirmektedirler. Öfkenin faydalarý düþünülmeden, sadece zararlarý göz önünde tutularak uygulanýlan terbiye yöntemleri, çocuklarý kötü niyetli kiþilerin tuzaklarýna düþmeye fýrsat vermektedir.

Çocuklarýn, taciz anýnda yaþadýklarý korku ve endiþe ile öfke duygusunu kullanmalarý, baðýrýp çaðýrmalarý, ortalýðý birbirine katmalarý gerekirken, ne yazýk ki, bu çocuklarýn öfke reflekslerini harekete geçiremedikleri, bir kuþ gibi çaresizce tacizcinin elinde kaldýklarý gözlemlenmektedir.

Tacize uðrayan çocuklarýn aile yapýlarý incelendiðinde, bu çocuklarýn aile içinde psikolojik ve duygusal baský altýnda tutulduklarý dikkat çekmektedir. Bu tür çocuklarýn ailelerinin, çocuklarýnýn aile içinde öfke refleksinin kullanýlmasýna müsaade etmedikleri görülmektedir. Halbuki, aile ortamý bir jimnastik salonudur. Çocuk orada kendini geliþtirecek, kendini o ortamda hayata hazýrlayacaktýr.

ÖFKENÝN ÖNÜNE GEÇÝLMEZ ÝSE ZARARLI OLMAZ MI?

Çocuk terbiyesi ile meþgul bir anne-babanýn aklýna bu yazýyý okuduktan sonra, "Çocuklarýn öfkesinin önüne geçmez isek, bu öfke yarýn hem çocuðun kendisine hem de çevresine zarar vermez mi?" sorusu takýlabilir. Hemen cevap vermek gerekirse "Evet verir" diyebiliriz.

Eðer çocuk terbiyesinde, çocuðun öfkesini nasýl kullanacaðý yönünde bir metodoloji izlenmez ise, o takdirde, öfke, hem çocuðun kendisine hem de çevresine ciddi zararlar verebilir. Akýl, öfkeyi önlese bile, öfke, aklý bastýrabilecek kadar güçlüdür. Bu nedenle, öfkeli bir insana sadece "aklýný kullan", "sakin ol" demek bazen bir anlam ifade etmeyebilir.

Ă–FKE ZEHĂťR, VĂťCDAN PANZEHĂťR

Öfke terbiyesinde "vicdan" duygusunun kullanýlmasý hayati önem taþýmaktadýr. Anne-babalar, çocuklarý 4 yaþýna girdiðinden itibaren, çocuklarýndaki vicdan mekanizmasýný çalýþtýracak terbiye metotlarýný hayata geçirmelidirler. Anne-babalar, sadece vicdana yönelik terbiye yöntemlerini hayata geçirmekle kalmamalý, zaman zaman çocuklarýný vicdan testine sokup, vicdan mekanizmalarýnýn doðru çalýþýp çalýþmadýðýný da kontrol etmelidir.

*PEDAGOG

Merhamet, cesur doðaný, korkak bir kargaya çevirdi

Bir doðan vardý. Kuþ, bir yaþlý kadýnýn bahçesine geldi. Yaþlý kadýn doðan kuþunun aç ve bakýmsýz olduðunu gördü ve acýyýp onu yanýna aldý. Yaþlý kadýn, doðan kuþunun önüne bir hamur yemeði koydu. Et yiyerek beslenen doðan, önüne konulan hamur yemeðini yiyemedi.

Yaþlý kadýn, "Seni önceki sahibin, bakýmsýz býrakmýþ, güzelim gagan uzamýþ kývrýlmýþ, yemek yiyemez hale gelmiþsin" diyerek, kuþun gagasýný tuttu ve kesti. Kuþ çaresiz yaþlý kadýnýn elinde çýrpýndý durdu. Yaþlý kadýn, elindeki kuþun çýrpýnmasý sýrasýnda kuþun tüylerinin yýpranmýþ olduðunu gördü. "Vefasýz sahibin senin tüylerini hiç düzeltmemiþ" diyerek, kuþun kanatlarýný tek bir hizaya getirecek þekilde kesti.

Niyeti, zavallý gördüðü kuþa yardým etmek olan yaþlý kadýnýn gözleri bir an, doðan kuþunun pençelerine takýldý, "Zavallý kuþum.... Senin týrnaklarýný hiç mi kesen olmadý? Ne kadar uzamýþ böyle!" diyerek, doðan kuþunun av avlamaya yarayan pençelerini kalýn bir makasla kopardý.

Kuþ, kendisine merhamet eden, ama bir doðan kuþuna nasýl bakacaðýný bilmeyen yaþlý kadýnýn elinde rezil oldu. Artýk, avýna süratle götüren güçlü kanatlarý yolunmuþ, et yemekte kullandýðý sivri ve kesici gagasý parçalanmýþ, avýný yakalayýp göklere çýkardýðý meþhur pençeleri kökünden kesilmiþ olarak ortada kalakaldý. "Cesur" doðan kuþu, merhametli ama bilgisiz bir yaþlý kadýnýn elinde, "korkak" bir kargaya dönüþtü. (Mevlânâ'dan)Zaman


"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"