Haziran 26, 2019, 08:08:57 S
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

Kur'an-ý Kerim Nelerden Bahsediyor?

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 08, 2009, 06:21:33 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Temmuz 08, 2009, 06:21:33 S Last Edit: Temmuz 08, 2009, 06:23:04 S by ...Tefekkür...
Kur’an-ý Kerim nelerden bahsediyor? [Kur'anýn içeriði]

Soru: Kur’an nelerden bahsediyor?

Kur’an’ýn bütününe baktýðýmýzda onun bütün sure ve ayetlerine kadar nüfuz eden dört ana gayesi bulunduðunu görürüz Kur’an bahsettiði her þeyi bu dört gayeyi kuvvetlendirmek için ifade eder

Bunlardan birincisi zatýnda, sýfatlarýnda, fiillerinde, eserlerinde ve mülkünde hiçbir ortaðý, benzeri, dengi bulunmayan ALLAHu Teala’ya iman etmek manasýna gelen tevhid esasýdýr

Ýkincisi, Alemlerin rabbinin emirlerini bize ulaþtýran, peygamberlik müessesesini ifade eden nübüvvettir

Üçüncüsü haþir, yani öldükten sonra yeniden diriltilerek ebedi bir hayata kavuþmaktýr

Dördüncü esas ise adalettir Kur’an’da insanlarýn dünyada huzurlu bir hayat yaþamlarý için gerekli olan adalet emredilir Ýnsanlarýn hayatlarýna bu prensipler çerçevesinde bir düzen vermek hedeflenir Alemlerin Rabbi olan ALLAH’ýn adaletinin bütün kâinatý kuþattýðý, haþirde de tam olarak tecelli ederek herkese iyilik ve kötülüðünün karþýlýðýný vereceði bildirilir

Kur’an’ýn ifade ettiði ilmî gerçeklerden bir kesit

Kur’an’ýn asýl gayesi, insana, kulluk dairesindeki vazife ve sorumluluklarýný öðretmek, ferdî ve içtimaî hayatýný düzenlemek ve ebedî saadeti kazanmasýna vesile olmaktýr Daha özlü bir ifadeyle Kur’an’ýn en birinci vazifesi, insan hayatýn Yaratýcýsýnýn irade ve rýzasý istikametinde þekillendirmektir

Bunun dýþýnda kalan hususlara Kur’an, mahiyeti, önemi ve kýymetine göre yer verir Kur’an, böyle olmayýp da, sözgelimi, çaðýn tabusu hâline gelmiþ bir kýsým medeniyet harikalarýndan ve ilmî geliþmelerden açýkça ve detaylarýyla bahsetseydi, o zaman pek ehemmiyetli maksatlarýn söz konusu edilme hakký ortadan kalkacak ve de dünyanýn en mükerrem varlýðý olan insan ihmal edilmiþ olacaktý

Bu itibarla Kur’an, birçok ilmî ve teknik bahse ana maksatlar çerçevesinde özlü ve i’cazlý bir biçimde yer vermiþtir Bu cümleden olarak Kur’an’ýn, Yüce Yaratýcý’nýn kudret, azamet ve hikmetlerinin bilinmesi n----- varlýkta cereyan eden birçok olaya bazen açýkça bazen de iþaretler ve ipuçlarý hâlinde temasý söz konusudur ki, bunlarýn birkaçýný þöyle sýralayabiliriz:

1 “Aþýlayýcý olarak rüzgârlar gönderdik Derken gökten yaðmur indirip onunla sizi suladýk Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler deðilsiniz”(1)

Bu âyet de, henüz yirminci yüzyýlda anlaþýlan ilmî bir gerçeðin Kur’an tarafýndan asýrlar önce ifade edildiðinin bir göstergesidir Rüzgârlar su buharýndan meydana gelen bulutlarý birbirine çarpýþtýrýr Bu çarpýþmada bulutlarda pozitif-negatif elektron geçiþmesi olur, þimþek meydana gelir Rüzgârlar bulutlarý sýkýþtýrarak yere yaðmuru aþýlar Ayný zamanda rüzgârlar, bitkiler üzerinden eserken, erkek tohumlarý diþi tohumlar üzerine kondurmak suretiyle onlarý aþýlar Böylece bitkilerde döllenmeye yardým eder Yine bu âyet gökten inen yaðmur sularýnýn yerin dibinde depo edildiðini ve böylece oradan çeþmeler ve kuyular açmak suretiyle canlýlarýn sulanabileceðini anlatmaktadýr

2 “Her þeyi çift yarattýk”(2); “Münezzehtir o ALLAH, her noksandan münezzeh! Yerin bitirdiði her þeyi ve kendilerini ve daha nice bilmedikleri þeyleri çift yaratan, münezzehtir, Yücedir!”(3)

Ýlim adamlarýnýn kýsa bir zaman önce keþfettiði bir hususu Kur’an asýrlar öncesinden haber vermiþtir Bugün çok iyi bilinmektedir ki, insanlar nasýl çiftse, diðer canlýlar da öyle çifttir Hatta her þeyin asýl maddesi olan atomlar da çifttir Onlarýn bir kýsmý artý bir kýsmý eksi yüklüdür Ayrýca her þeyde cazibe (çekme) ve dafia (itme) olmak yönüyle bu ikilik deðiþik bir þekilde kendini göstermektedir Ýkinci âyette ise, o günün insanýnýn müþahedesine arz edilen tablonun dýþýnda, o devre göre bilinmeyen bir kýsým þeylerden de bahsedilerek “Daha sizin bilmediðiniz þeyleri de çift yarattý” deniyor

3 “Göðü Biz çok saðlam bir þekilde bina ettik, onu geniþleten Biziz Çünkü Biz geniþ kudret ve hakimiyet sahibiyiz”(4)

Bu âyette, ilim mahfillerinde aðýrlýðýný devam ettiren mekân geniþlemesi bin dört yüz küsur sene evvel Kur’an’da söz konusu edilmektedir

4 “Güneþ de bir delildir onlara, akar gider yörüngesinde”(5)

Kur’an asýrlar önce, eski kozmolojiye raðmen, Güneþin sabit olmadýðýný ve kendi ekseninde hareket ettiðini bildirmiþtir

5 “Bir de o daðlarý görür, donuk ve hareketsiz sanýrsýn; Oysa onlar bulutlarýn yürüdüðü gibi yürümektedirler”(6)

Yine Kur’an-ý Kerim, dünyaya ait parçalar olan daðlara dikkat çekmek suretiyle arzýn hareket ettiðine iþaret etmiþtir

Görüldüðü gibi, kâinat kitabýnýn bir tercümesi olan Kur’an’da -en mükerrem bir varlýk olarak kâinata gerçek deðerini kazandýran- insanla alâkalý ilmî meseleler ve gerçekler de ihmal edilmeyip, önem ve mahiyetlerine göre yerini almýþtýr

DÝPNOTLAR

1-Hicr, 15/22

2-Zariyat, 51/49

3-Yasin, 36/36

4-Zariyat, 51/47

5-Yasin, 36/38
6-Neml, 27/88
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git