Haziran 25, 2019, 05:33:57
Haberler:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)

Kur'an-ý Kerimi ve Kalp

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 07, 2009, 05:07:10 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

KALP VE KUR'AN

Kur'an'ýn diðer söz ve yazýlardan en büyük farký kalple arasýndaki ilgidir Bu yüzden kitabýmýzýn baþýndan beri izaha çalýþtýðýmýz Kur'an mucizelerinin en önemli sýrrý kalpte düðümlenir
Bir özet yaparsak: insanýn kalbi, maddi yapýsýyla, vücudun diðer sinir sistemlerinden farklý olarak tamamen ayrý bir duygusal nitelik taþýr Sevgiler, acýlar, hatta kin ve ihtiras onun maddi yapýsýný çok þiddetli etkiler Bir þeyi uzun uzun düþününce nasýl beyniniz yorulursa, bu duygularla da kalbimizin etkilendiðini hepimiz
farkederiz
Daha önemlisi kalbimizin mânâ yönüdür Önseziler, kalbimizin mânâsýndan aktarabileceðimiz en net çizgilerdir Bir olayý önceden sezmek, ya da geleceðe ait bazý algýlarýn ifadesi demek olan önseziler, hemen hemen herkesce fark edilebilen inkarý imkansýz bir gerçektir iþte kalbin bu manevi hususiyeti insanýn en bilinmez, anlaþýlmaz yanýdýr Ýnancýn merkezinin kalp olmasý da ondaki bu hususiyetin bizlere bir baþka anlatým þeklidir Kalp bu özelliði ile akým ve düþüncenin kavramakta güçlük çektiði gerçekleri süratle sezer Akýl ve düþünce, olaylarý bilgi sermayesi ve zaman formülü içinde deðerlendirir Halbuki kalp, böyle bir sermayeye ve zamana ihtiyaç duymadan bilinmesi gerekeni sezer ve bulur Kalple aklýn iþleyiþ tarzýný, matematik bir hesap örneðinde; kâðýda yazýlý þeylerin hesaplanmasý ile bütün bilgileri depolamýþ elektronik beynin cevaplamasý arasýndaki farka benzetebiliriz Bu yüzden kalp; sanki tüm bilgilerle donatýlmýþ elektronik bir beyine benzer Sizin günlerce yapacaðýnýz hesabý, gönül düðmesine basarak bir anda çýkarýverir
Ýþe Kur'an, evrene ait sýrlarý taþýyan genelde þifre anlamlý bir mesaj olduðu için, ancak kalp kanalýyla kavranabilir Kur'an okunduðu zaman, Kur'an lisanýný hiç bilmeyenin ondan bir þey anlamasý mümkündür; çünkü kalp, bilgi hazinesi olarak aklýn kullandýðý sermayeyi kullanmaz O evrene ait bir sýrrý sezerken, akýl gibi bir takým ön yargýlara muhtaç deðildir, dolayýsýyla lisan farký da onu etkilemez
Kur'an'ýn gönle hitap eden bu sýrrý, onun ahenk dizisindeki güzellikten, etkiden baþlar Yani Kur'an okunurken ses âhengi önce kalbin duygusal tuþlarýný harekete geçirir Daha sonra kalp, âyetlerin verdiði þifreleri sezmeye ve kavramaya baþlar Gönlü temiz bir mü'minin Kur'an okunurken duygulanmasý, aðlamasý, bütün üzüntü ve dertlerinden arýnmasý bunun en açýk delilidir Unutmamak gerekir ki, bu dengenin kurulabilmesi için iman þarttýr Çünkü kalbin mânâ tuþlarýna basacak olan parmak imandýr Muhtelif âyetlerde, kalp pencereleri kapanmamýþ olanlarýn, Kur'an'ý kalpleriyle sezip iman ettikleri yazýlýdýr Hatta inanmayanlarýn bile mutlaka kalp sýrrýnda silik ve anlamsýz da olsa bir etkinin kalabileceði bildirilmiþtir Kur'an'a karþý çýkanlarýn bile, bu bilinmez dalgalanmadan rahatsýz olarak Kur'an'a karþý çýktýklarý, yine Kur'an emirlerindendir
Ýman ne kadar güçlü ise Kur'an'ýn kalp yoluyla kavranmasý o kadar nettir; bunun idealinde; yani üstün bir iman gücünde bir mü'min, Kur'an'ý bütün âyetleriyle sezer ve anlar; böyle bir mü'minin, hiç bir Kur'an ve din eðitimi olmasa bile, davranýþlarý ve ahlâký tamamýyla Kur'an âyeti istikametindedir Ýþte Kur'an'ýn en önemli mucizesi, insana bir gizli hazine olarak verilen kalbin mânâsýný harekete geçirmesidir Çaðýmýzda insan sesine ayarlanmýþ kasa kilitleri vardýr Yani o kasanýn sahibi konuþmadýkça o kasayý açmak mümkün deðildir Ýþte Kur'an, týpký gönül kasasýnýn ve o kasanýn ardýndaki sonsuz mânâ hazinesinin kapýlarýný açan bir etki sýrrýna sahiptir
Efendimizin, Kur'an'ý anlasýn anlamasýn, her müslümana sýk sýk Kur'an okumasýný emretmesi, bu ince hikmetin beyanýdýr «Kur'an'la insan ikiz kardeþtir» Hadisi de bu hikmetin kesin bir ifadesidir Her insanýn gönlünde, Kur'an'ýn bir nüshasý vardýr Yani insan evren sýrlarýný iç dünyasýnda taþýmaktadýr
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git