Temmuz 18, 2019, 01:19:43 S
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

Kur'an-ý Kerimin Hayy Sýrrý

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 07, 2009, 05:04:48 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...KUR'AN'IN HAY SIRRI

Hay, diri ve canlý anl----- gelir Ancak, gerçekte bir Sýfat-ý Ýlâhîdir Ve ölmeyen; devamlý diriliði temsil etmektedir Dolayýsýyla hay, bir tek canlýya ait fâni bir hayat deðil, tüm canlýlara ait ortak bir kavramdýr Varlýklarýn genetik þifrelerle kuþaktan kuþaða aktardýklarý hayat öyküsü, hay sýrrýndan bir parçadýr
Kur'an'daki hay sýrrýna gelince; âyetlerin manâlarýndaki diriliði ifade etmektedir
Kur'an Kelâmý daima diridir; yaþar, her geçen gün gençleþir, eskimez ve de âyetlerin anlam ve kavramlarý esrarengiz bir canlý gibi aramýzda dolaþýr Tüm hayata aðýrlýðýný kor
Biz bu hay sýrrýný nasýl hissederiz? Hay sýrrý gerçekte kalp gözüyle sezilir Ancak bize, bilime yansýyan yanlarý ile görülür, þöyle ki : 1 - O'nun emirleri mutluluðun canlý þahididir Yasaklarý ise beþer ýzdýrabýnýn kýsýr döngüsüdür Ýnfâk emri ile insanlar arasýnda çözülmez bir özbirliði getirmiþtir Uyamazsanýz; doktrin kargaþasýnda mutsuz bir dünya gelir sahneye 2 - O'nu yürekten dinleyince, tüm elemlerden, çýkmazlardan sýyrýlýr, kendinizi mono cennetinde bulursunuz Acýlarýnýz, dertleriniz bile diner Bu, Kur'an'ýn, hay mucizesi içinde þifa sýrrýdýr O'nun bu akýl almaz hikmeti, inanmayanlarda bile etki yaratýr 3 - O'nun dua niteliðindeki âyetlerini okuyunca nice kaza ve belalarýn maddi siluetlerinin gelip yanýnýza durduðunu görürsünüz O âyet gücü, sonsuz bir enerji perdesi gibi çevrenize çekilivermiþtir 4 - Ölülerinize onu okuyunca sanki onlardaki mutluluðu beraber yaþarsýnýz; bir baþka aleme o âyetlerin nasýl yansýdýðýný, ulaþtýðýný duyarsýnýz O'nun hay sýrrý, sanki size de o alemden bir pencere açmýþtýr
O anda ölü ile aranýzda bir duygusal acý varsa sünger gibi emilir, sanki yakýnýnýz ölmemiþ, yaþýyor sanýrsýnýz
Ancak bunlar, hay sýrrýnýn sizin bilincinize ve geneline yansýyan etkileridir O'nun asýl hikmeti sizinle beraber derinlerin en gizli yerinde yaþar
Kur’an, inanan insanla ikiz kardeþtir Hadis hükmü bu sýrrýn en net tanýmýdýr
Âyetlerin dýþ mânâsý insanýn maddi hayatýný temsil eder; hay sýrrý ise insanýn gönlünü temsil eder
Bir insanýn asýl gerçeði nasýl gönlünde ise, âyetlerin hay mucizesi de öylesine içtedir
Ýnsanýn deðeri, tüm âlemlere geçiþ vizesi olan yaný, iþte Kur'an âyetlerinin hay sýrrýdýr
Bu bölümün son iki kýsmýnda bu hikmetleri ayrý bir incelik içinde açýklayacaðým
Bir insan, Kur'an ahlâkiyle yoðrula yoðrula bu ikiz oluþ hikmetine eriþir Büyük velîler gibi gerçek diriliði; hay sýrrýný bulur Ýþte Kur'an'ýn en büyük mucizesi budur Ýman ve amelini âyetlerin hükmü istikametinde bütünleþtiren insan, gerçek diriliðe kavuþur
Bu kavranmasý güç hali biraz tanýtmaya çalýþacaðým: Kur'an âyetlerini kiþiliðine bir kez yansýtan insan, alemlerin tüm mekanlarýnda bir intikâle geçer ki, bu hem eþyanýn iç gerçeðini bulmak, hem efendimizin cereyanýný tatmaktýr
Tasavvufta bu hale gerçek diriliþ, ölmeden evvel ölmek denir
Bu mucize oluþ içinde elest-cennet her an hissedilebilir Bu kimse cennete ait bir âyeti okursa o mekaný aynen hisseder
Geçmiþdeki bir kavmin öyküsünü anlatan âyeti okuyorsa; yine zamanýn o katýna ýþýnlanmýþ gibi aynen seyreder
Bu yüzden hay sýrrýna erenler, tüm insanlara, bizzat o kimsenin kendinden çok acýr ve büyük velîlerin sonsuz insanlýk sevgisi bu hikmetle doðar
Hiç þüphe yokdur ki, Kur'an âyetlerine uyum, efendimizi taklid ve O'nun gibi davranabilme sanatýdýr Yoksa herkes kendini Kur'an'a uydum sanýrsa elbette bu hay sýrrýný fark edemez
Halbuki Kur'an âyetlerine uyumun gerçek yönü yine hay sýrrýnda bellidir Zira Kur'an âyetlerine uyumun her merhalesinde, alemlerin en yücesi Efendimize bir gönül cereyaný geçer, bu iletiþim sonsuza kadar karþýlýklý sürer gider
Kiþiliðimizdeki her çizgi, Efendimizin sýrrýný taþýyorsa hay sýrrý doðuyor demektir
Gerçek ve asýl olan bu yüce hikmet yanýnda elbette kademe kademe hay sýrrýný tatma hazlarý vardýr Kur'an'ýn bir tek âyetine uyum bile baþlý baþýna bir hay sýrrýdýr Mesela yalnýz infâk etmek; Allah'ýn kendisine verdiði her nimetten baþkalarýna vermek hikmetine eriþen biri, otomatikman bir insanlýk sevgisi kazanýr ki, bu dirilik onu bir daha ölmeyecek bir hikmete ulaþtýrýr
Kur'an'ýn Hay hikmetinin çok önemli bir yaný canlýlýk vermesidir Genel bir tanýmla; ölü kalpleri diriltmesidir Mânâ açýsýndan kalpler ancak Kur'an'la dirilir Yani kalp onun âyetlerden gelen Hay sýrrý ile gözünü açan ve uyuyan güzel gibidir Onu bir yandan elest çaðrýsý ile, bir yandan gerçekten yurdu olan cennet kokusu ile ancak Kur'an diriltir
Gönüllüler, uykusunun derinliðine göre bazen hemen uyanýr, bazen da bir türlü gözünü açamaz Bu yüzden Kur'an'ý algýlamayan kalbe ölü gözüyle bakýlýr
Kalbin dirilmesi, vicdanýn doðmasý, iman ateþinin yanmasýyla farkedilir Ve ondan sonra bu diriliþ bir gül goncasýnýn açýlýþý gibi kat kat devam eder durur
Namaz ve namazda Fatihanýn günde 40 kez okunmasý, sonsuza dek devam edecek olan bu diriliþi ahenkleþtirir
Sonsuz güzelliklerde, doyumu imkansýz bu zevk aleminde, her gün yeni bir mekanýn seyri ve her gün yeni bir hazzýn sýrrý tecelli eder
Ýþte Kur'an budur: Ýnsaný her gün yeni bir alemin diriliðine götüren Ýlâhi- Mucize
Ve bunu yaþayanlar bize sesleniyor:
«VEYL Kur'an'ý yalnýz kitap sananlara!»
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git