Temmuz 16, 2019, 12:26:45 ÖS
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

Kur'an-ý Kerimde Sure Ýsimleri ve Sýralarýndaki Hikmetler...

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Temmuz 07, 2009, 05:00:27 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

SĂśRE ĂťSĂťMLERĂť VE SIRALARINDAKĂť HĂťKMETLER:


Kur'an'da sûre isimlerinin sýralarýnýn, hatta seçilen kelimenin büyük hikmeti vardýr Bu konuda örnekler sonsuzdur
Kur'an Allah'a hamd emri ile baþlar Nâs; yani insan kelimesi ile biter Fatiha, Kur'an'ýn baþýnda bir özet, Kur'an âyetlerini çözmek için bir þifredir Zaten Fatiha ismi; lûgat anlamý olarak da bilinmezi çözen demektir
Bundan sonra Bakara ile Kur'an konusuna baþlamaktadýr Bakara ismi hem bu sûrede geçen Samîri'nin buzaðýsýna, hem de ünlü Bakara olayýna bir hatýrlatmadýr
Ýnsan mizacýnýn dünya çýkarlarýna ne denli baðlý olduðunu, gerçekleri nasýl göz göre göre inkâr ettiðini vurgular
Hemen hemen bütün sûrelerin isimleri, o sûre içinde anlaþýlmasý zor âyetlere anahtar görevi görür Bunlardan bir kaç örneði bu kitap içinde vereceðiz
Sûre sýralanýþlarýndaki hikmet de pek incedir Bir örnek olsun diye, son 20 sûrenin sýralanýþ hikmetini açýklamak istiyorum: Sûre-i Duhâ ve Ýnþirah, Fahr-i Kâinat efendimizin hilkatteki özel sýrrýný açar Sûre-i Tin insanýn neden yaratýlmýþlarýn en seçkini olduðunu ve efendimize ilgisini bildirir Zilzâl, mahþer hesabýný, Âdiyat Sûresi, nankör insanla fedakâr kul arasýndaki inceliði dile getirir Ve Kâria Sûresi, kýyameti, Tekâsür Sûresi, insanýn hesap vermedeki zorunlu iddianamesini dile getirir
Hümeze, insanýn nefs eleþtirisini anlatýr ve Asýr sûresi, her devirde insanýn kendini nasýl mutsuzluða mahkum ettiðini dile getirir Sûre-i Fil ve Kureyþ, Allah'ýn Kureyþ'e, onun kavramýnda Ýslâm ülkelere nasýl yardým yaptýðýný anlatýr Sûre-i Mâûn, Ýslâm dininin temel yapýsýnýn yardýmlaþma olduðunu, yardýmlaþmaya uymayan insanýn namazýnýn da olmayacaðýný dile getirir Sûre-i Kevser, efendimizin evrendeki yüce sýrrýný, Nasr Sûresi, O'nun madde dünyasýndan manâ alemine intikal sýrrýný anlatýr
Tebbet, efendimize karþý çýkanýn kim olursa olsun, âkýbetini dile getirir Sûre-i Ýhlâs Allah'ýn kendi kendini tarifidir Nâs ve Felâk sûreleri, insanlarýn tüm þerlerden kurtulmalarý için Allah'a dua biçimini tâlim eder
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...