Haziran 19, 2019, 06:58:21 S
Haberler:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)

Kur'an-ý Kerimin Kelam Sýrrý

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 07, 2009, 05:03:16 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Kur'ân'ýn Kelâm Sýrrý


Buraya kadarki bölümlerde akýlcý bilim yolu ile Kur' an'ýn ne muhteþem mucizeler taþýdýðýný anlatmaya çalýþtým
Þimdi ise Kur'an'ýn taþýdýðý akýl almaz bir sýrrý, O'nun gerçeðine, özüne doðru bir yaklaþýmla size aktarmaya gayret edeceðim
Her gün içinde bulunduðumuz bazý hikmetleri hiç düþündünüz mü? Kur'an'dan âyetler okuyarak belalardan nasýl korunduðunuzu, okuduðunuz Fatiha ile ölülerinize nasýl huzur ve rahmet verdiðinizi ve de Kur'an'ý hiç anlamadan bile dinlerken yüreðinizin geniþlediðini, gözlerinizin dolduðunu, tüm kitaplar, sözler, çok kýsa sürede etkisini yitirdiði halde Kur'an'ýn 15 asýrdýr, taptaze yaþadýðýný
Bütün bu gerçekleri maddenin kuru kalýplarý altýnda nasýl sezersiniz?
Ýþte Kur'an'ýn taþýdýðý tüm bu madde ötesi (mânâ) hikmetlere kelâm sýrrý denir Efendimize, «Ya Resulullah her peygamberin bir mucizesi var; (Musa'nýn asasý, Ýsa'nýn ölüleri diriltmesi) sizin mucizeniz nedir» diye sorulduðunda: «Benim mucizem kelâmdýr» Buyurmuþlardýr
Kelâm, sözü laf olmaktan çýkartan Ýlâhi bir hikmetler sýrrýdýr
Tüm sözler ve bilgiler, maddenin dýþ niteliklerini anlatýr Kelâm ise her þeyin gerçeðini dile getirir
Gerçek ise, Tanrý'nýn kendi sanatý ve güzelliðidir; bu yüzden Kur'an âyetleri her tanýmýnda bu sýrrý aktarýr; her þeyin, her olayýn özündeki gerçeði verir
Kur'an, her kelimesi ile eþyanýn gerçeðini en dýþdan enfüsuna kadar kat kat açar, her okundukça yeni bir hikmet sezilir
Ne var ki kelâm sýrrý, bir mânâdýr Bu yüzden zeka ve idrakle deðil, kalple sezilir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Edeb

o sezgide kulun mü'min'lik vasfýdýr.

Gerçek mü'min'lerden olmak duasýyla..

Allah razý olsun sizden sevgili Tefekkür
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git