Haziran 27, 2019, 08:13:36
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

YABAN GÜLÜ

Balatan DAMRAM, Temmuz 06, 2009, 05:14:41 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Temmuz 06, 2009, 05:14:41 S Last Edit: Temmuz 06, 2009, 05:31:21 S by DAMRAM
[CENTER]

Cok istedim yaban gülü'm hayatta bir dost bulmayý

[COLOR=red]ama insan bir dikendir batar kalbine dediler [/COLOR]

güvenmek istedim acýlara esir ettiler

[COLOR=red]seni buldum yaban gülü'm! daðlarýn en kuytusunda [/COLOR]

çiçeklerin en solmazýnda, yalnýzlýklarýn en derininde

[COLOR=red]Sen yaban gülü'm! yalnýzlýk nedir bilir misin?[/COLOR]

yýldýzlarýn altýnda aðladýn mý geceler boyunca

[COLOR=red]aydýnlýklar içinde karanlýðý yaþadýn mý [/COLOR]

yalnýzlýðým utandý mý senin yalnýzlýðýný tattýðý için

[COLOR=red]haline bulutlar gözyaþlarýný döktüler mi [/COLOR]

doðan güneþ "ben senin için doðmuyorum" der gibi

[COLOR=red]baktý mý nemli gözlerine?[/COLOR]

[IMG]http://img31.picoodle.com/img/img31/2/5/29/serare/f_1FatihSubatm_7029471.jpg[/img]

Sen yaban gülü'm! ölmeden ölümü tattýn mý?

[COLOR=red]yapraklarýný tek tek vücudundan kopardýlar mý? [/COLOR]

günlerce seni býraktýlarmý çölün ortasýnda?

[COLOR=red]biliyor musun yaban gülü'm! [/COLOR]

yaþamak suçsa eðer ben cezamý sorgulanmadan idam isterim...

[COLOR=red]Benim hayattaki tek arkadaþým gel sen ol daðlarýn gülü[/COLOR]

seninle tekrar yaþama dönmek istiyorum

[COLOR=red]yaþayamadýðým islamý seninle yaþamalýyým [/COLOR]

haykýramadýðým Rabbimin aþkýný seninle anlatmalýyým

[COLOR=red]bir ömür hayatý seninle paylaþmalýyým [/COLOR]

ama sakýn aðlama! yenik düþme bu dünyaya

[COLOR=red]Allah aþký hayatta kalmana yetecektir [/COLOR]

susuzluðunu bir ömür boyu gözyaþlarýmla ben gidereceðim!

[COLOR=red]güleceksin yaban gülü'm! Hiç solmayacaksýn [/COLOR]

çünkü herþey Rabbini sevdiði müddetçe yaþar

[COLOR=red]Islamý yaþadýðýn sürece kökleri zamaný sarýyor [/COLOR]

[IMG]http://img31.picoodle.com/img/img31/2/5/29/serare/f_150412m_4650dd5.png[/img]

Bunun için burdayým yaban gülü'm!

[COLOR=red]bu yüzden merhametsiz insanlardan uzak[/COLOR]

senin yanýnda ölmek istiyorum yaban gülü'm!

[COLOR=red]seninle gözlerimi bu hayata kapatmak istiyorum [/COLOR]

mezarým senin hemen baþucunda olsun!

[COLOR=red]ben ölürsem yaban gülü'm, tohumlarýný mezarýma dök [/COLOR]

dök ki yeni yaban gülleri filizlensin üzerimde

[COLOR=red]Hayatýnda gülmeyen bu acizane kul, son defa gülsün[/COLOR]

beni ilk ve son sen mutlu et yaban gülüm

[COLOR=red]Topraðýn altýnda unutmaki ruhlar ölmez [/COLOR]

ve sorgu melekleri gelip dünyada ne yaptýn derlerse

[COLOR=red]seni gösterek "yaban gülüme sorun" diyerek aðlayacaðým[/COLOR]

anlatýrken boynunu büküp sakýn sakýn utanma

[COLOR=red]ah daðlarýn gülü[/COLOR]

bizi bu duruma düþürenler utansýn, onlar kahrolsun

[IMG]http://img26.picoodle.com/img/img26/2/5/29/serare/f_5m_92f8fd4.jpg[/img]

[COLOR=red]cehenneme gidersem beni unutma yaban gülü'm! [/COLOR]

mezarýmda senden baþka ot bitmesin!!!

[COLOR=red]baþka kökler sarmasýn günahkar bedenimi!!![/COLOR]

sadece sen ol yanýmda bana dünyayý hatýrlatan...

[COLOR=red]sen ol ki hayatý olduðu gibi kabul etmeyeyim [/COLOR]

görmek istediðim þekilde düþünebileyim

[COLOR=red]ama nasýl olursan ol nasýl yaþarsan yaþa [/COLOR]

ASLA HÝÇBÝR ZAMAN BENÝ UNUTMA

[COLOR=red]SAKIN UNUTMA OLUR MU YABAN GÜLÜ'M...[/COLOR][IMG]http://img30.picoodle.com/img/img30/2/5/29/serare/f_519814m_c0cdd4e.jpg[/img]
[/FONT][/CENTER]

kurtlarvadisi

Yukar git